root - March 14, 2023

Ibheyile inikwe abatyholwa abali-16 kwityala lobuqhophololo kwezothutho lwabafundi
 
Abatyholwa babekwe amatyala angamashumi amabini anesine obuqhetseba ngokurhwaphiliza iR2,2m
 
Uphando lwaqalwa ngo-2007
 

INTATHELI YETHU
 
Ibheyile ye-R3,000 inikwe abantu abalishumi elinesithandathu, kuquka namagosa eSebe leMfundo leNtshona Koloni, abatyholwa ngokuba iR2,2m kwisibonelelo sephondo sothutho lwabafundi.


Bayinxalenye yeqela labantu abali-17 abavele kwiNkundla kaMantyi yase-Atlantis ngoLwesihlanu umhla we-10 kweyoKwindla kulandela ukubanjwa kwabo ngoLwesine we-9 kuMatshi. Omnye kwabali-17 wakhululwa ngesilumkiso.


Isithethi seGunyabantu lezoTshutshiso eNtshona Koloni uEric Ntabazalila uthe abatyholwa abayi-16 babekwe amatyala angamashumi amabini anesine obuqhetseba.


Isithethi samapolisa uBrigadier Novela Potelwa udize ukuba emva kweenyanga “zophando olunzima malunga nokwandiswa ngokungekho mthethweni kwesibonelelo sothutho lwabafundi kwisebe lezemfundo eNtshona Koloni”, abacuphi beSAPS Western Cape Commercial Crimes Investigations baphumeze izigunyaziso ezili-17 zokubamba “ngomnqa” ePaarl, Atlantis, Philadelphia kunye Wellington.


UPotelwa uthi abarhanelwa abalishumi elinesibini babanjiwe eAtlantis, omnye ePhiladelphia, omnye eWellington, omnye eKraaifontein, ababini ePaarl. Abarhanelwa – abasetyhini abalithoba kunye namadoda asibhozo – baquka amalungu ebhodi elawula isikolo eAtlantis.


Isithethi sesebe lezemfundo eNtshona Koloni uBronagh Hammond uthe ngo-2007, isebe lacela iYunithi yoPhando lwaseNkundleni yephondo ukuba iphande ngempatho-gwenxa yemali erhanelekayo kwisikolo iAtlantis Secondary School.


UHammond uthe lo mba uxelwe kwiNkonzo yamaPolisa oMzantsi Afrika, kwaye “siyavuya kuba uPhando lwezoRhwebo lweNtshona Koloni luthathe amanyathelo ngalo mba”.

Uthe abasibhozo kwabo babanjiweyo baqeshwe liSebe leMfundo leNtshona Koloni (WCED), abahlanu kubo ingabasebenzi baseAtlantis Secondary School. Owayesakuba ngumsebenzi wesebe lezemfundo, kwakunye neqela labo babefudula bengamalungu ebhodi elawula isikolo, baye babanjwa.


Itshantliziyo lasekuhlaleni eAtlantis uAshley Poole uthe inkosikazi yakhe yafunda kwisikolo samabanga aphakamileyo iAtlantis, nesaziwa kakhulu ekuhlaleni njengeyona iphambili nanjengoko esi sikolo yayisisikolo samabanga aphakamileyo sokuqala kule ndawo. 

UPoole uthe isikolo sizichithe iiklasi emini ngoLwesihlanu njengoko abasebenzi bebesiya kuxhasa oogxa babo ababanjiweyo kwiNkundla kaMantyi yaseAtlantis.
Uthe esi sikolo sivelise iinkokeli zanamhlanje, iimbaleki, noosomashishini, “abanye bakwimeko entle”.


“[Urhwaphilizo] lwalukhuselwe kakuhle. Njengoko intetho isithi ‘umsulwa de ufunyanwe unetyala’. Sithelekelela nje into ethe yatyhilwa … urhwaphilizo kunye nokuzityebisa kwayo. Ngokucacileyo, kuza kubakho uphando nendlela yokuphila,” utshilo uPoole.


UNtabazalila uthi ityala lihlehliselwe umhla wamashumi amabini anesine kuTshazimpuzi ukuze kumiselwe umhla wenkundla yenqila.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *