root - March 14, 2023

Iiklabhu zebhola ekhatywayo nezebhola yomnyazi zothuswe zizixhobo ezitsha

Iqela lebhola ekhatywayo eliphume izandla eDoornbach, indawo ye-5 yamatyotyombe ifumana uncedo kwisebe lezemidlalo, ubugcisa nenkcubeko.

Ibhola yomnyazi yaseDunoon ikwaxhamla kwinkxaso-mali yesebe ebulela uceba wewadi yengingqi

INTATHELI YETHU

Ukunqongophala kwezixhobo zokusebenza akukhange kuthintele iklabhu yebhola ekhatywayo yamatyotyombe ekubeni ithathe inxaxheba kwiitumente, nangona ingenabala lifanelekileyo loqeqesho.

IQela leBhola ekhatywayo iMhlontlo yaseDoornbach site 5 yamatyotyombe iphumelele i-Eastern Tournament kunyaka ophelileyo, ifikelele kwikota yokugqibela ngo-2018.

Phambi kwetumente yalo nyaka, bachulumancile ukufumana ikiti epheleleyo, iibhibhi zoqeqesho, kunye neebhola kwiSebe lezeMidlalo, ubuGcisa neNkcubeko ngokucelwa nguceba wakwaWadi 104 uMeisie Makuwa. Okunye okuchulumancisayo kukufumana ikhithi kunye neebhibhi zoqeqesho kwisebe ngoMgqibelo we-11 Matshi, ibiyiDunoon Netball Club.

Umhlali waseSite 5 uTobias ‘two’ Mpumputhwane waseka iQela leBhola laseMhlontlo ngo-2017 kwaye ukusukela ngoko ebesokola ukufikelela kwindawo efanelekileyo yebhola ekhatywayo kunokuba azilolonge emva kwamatyotyombe kufutshane nonxweme lweDiep River, Amasimi azala ngamanzi ebusika.

UMpumputhwane uthe nangona bengenazixhobo, oku akuzange kuthintele eli qela ekubeni lizilolonge iintsuku ezine evekini kwaye lisebenzise inzondo yalo ukuphumelela indebe yePasika kunyaka ophelileyo.

Uthe ibhola ekhatywayo igcina ulutsha ekutshayeni intsango netik. Uqeqesho lwabagcina begxile kwaye lubanika into abanokuyenza ngeempelaveki xa bedlala imidlalo nakumatumente. “Iklabhu inceda ulutsha ukuba luzigcine luxakekile ukuze luzikhwebule kuzo zonke iingxaki zentlalo,” utshilo.

Uceba wale wadi uMeisie Makuwa uthe kunyanzeleke ukuba afune uncedo kwiSebe lezeMidlalo noBugcisa neNkcubeko emva kokuqaphela ukuba abahlali baseSite 5 baziva bebodwa kwiwadi yakhe, “Doornbach, site 5 baziva ngathi abakho kwawadi 104,” utshilo uMakuwa.

UMakuwa uthi iinzame zakhe zokunikela kwiKlabhu yeSoka iSite 5 yindlela yokukhuthaza intsebenziswano yoluntu phakathi kweDunoon namatyotyombe aselumelwaneni.

USivuyile Watani ophuma kwi-ofisi kasekela mphathiswa wezemidlalo, ubuGcisa neNkcubeko, nguye odlulise olu ncedo egameni lomphathi wakhe uNocawe Mafu.

UWatani ungqinile ukuba uMafu unike inkxaso emva kokufumana isicelo sikaMakuwa.

“I[Doornbach] luluntu oluhlelelekileyo kwaye bayayidinga inkxaso,” utshilo uWatani.

UMpumputhwane uthe iqela lakhe lebhola ekhatywayo lizakuqhuba nokuzilolonga ngokuzimisela ukuze lithathe inxaxheba kukhuphiswano lwebhola ekhatywayo oluvunywe ngokuvunywa ngumbutho webhola ekhatywayo eMzantsi Afrika (SAFA).

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *