root - April 9, 2024

Abadlali abathathu bebhola ekhatywayo baseDunoon abanesiphiwo nabazinikeleyo abakhethwe ukujoyina iqela elikhethiweyo labatsha abangama-20 baseNtshona Koloni ababekelwe ukubonisa izakhono zabo phesheya kolwandle. 

Umqeqeshi waseDunoon ukhuthaza italente phakathi kwemingeni yaselokishini. 

INTANTHELI YETHU

Abadlali abathathu abasebancinci bebhola ekhatywayo abanetalente baseDunoon abalolonga izakhono zabo kwipaki yabantwana engakhathalelwanga phakathi kwenkunkuma elahlwayo, bachongwe njengenxalenye yeqela labadlali abancinci abangama-20 abasuka kumaQela eBhola eKhatywayo aseNtshona Koloni abaya eGothenburg, eSweden ngomhla woku-1 kuJuni. 

Eli thuba alithembisi nje ukubonisa italente yabo phesheya kolwandle kodwa lidala ithuba lokujongwa ngamaqela adumileyo aseYurophu. 

Uhambo lwabo luqala ngomhla woku-1 kuJuni, imidlalo eza kudlalwa nge-4 kaJuni. 

IGareth Ncaca Foundation ikhethe ulutsha kulandela isimemo esivela ku-Utsiktens BK, iqela lebhola ekhatywayo elizinze eGothenburg. 

I-Utsiktens BK inembali yempumelelo kwibhola ekhatywayo yaseSweden kwaye ikhuphisana kwiCandelo loku-1, inqanaba lesithathu lelizwe, kwaye idume ngokuzibophelela ekukhuliseni abadlali abasebatsha abanetalente. 

UGareth Ncaca, umseki weGareth Ncaca Foundation, ngumdlali webhola ekhatywayo odumileyo onomsebenzi owaqala kwisizini ye-1998. 

Kwiminyaka edlulileyo, unxibe iijezi ezingaphaya kwamashumi amahlanu ananye ngethuba edlalela amaqela afana neAll Stars, Bay United, Moroka Swallows, neentshatsheli zeCAF Afrika iMamelodi Sundowns. 

UNcaca yazibonakalisa njengembaleki eguquguqukayo kwaye ithathe inxaxheba kukhuphiswano oluninzi, oluquka iNational First Division, iPremier Soccer League, iTelkom Knockout, kunye neMTN8. 

UNcaca uthi uqhutywa ngumnqweno wokunika amathuba kubadlali abasakhulayo abangazange babe yinxalenye yeenkqubo zasePaarl noLanga, kwaye ukukhetha abadlali ibiyinto encumisayo. 

Uthi ujonge italente ngokuya kukhuphiswano lweLocal Football Association kunye nokuzibandakanya nabahlobo. 

Uthe ube nethamsanqa lokuba yinxalenye yeProject Playground (PPG) umbutho ongajonganga ngeniso kulutsha olusesichengeni kwaLanga, ebesoloko esiya eSweden. 

Ndandilibona ithuba abazalwana bethu baseAfrika ababelifumana kwelo cala.

Uthi waseka isiseko sakhe ngo-2018 kwaye unethemba lokuba iihambo eziya eSweden, ezijolise ekunikeni abadlali abasebatsha ithuba lokukhangela amathuba, ziya kuba sisithethe sonyaka. 

Omnye wabadlali abachongiweyo uSomeleze Yalezo ofunda ibanga leshumi kwisikolo iInkwenkwezi Secondary uchitha ixesha lakhe ngaphandle kweklasi esenza umsebenzi wesikolo owenzelwa ekhaya ezilolonga kwibala lebhola ekhatywayo engahoywanga eDunoon. 

Nangona engenazo iibhutsi zebhola ekhatywayo ezifanelekileyo kunye nempahla yoqeqesho, udlala ngasekhohlo kwiFC Mimosa, iqela elisebenzisana neDunoon Local Football Association phantsi koMbutho weBhola eKhatywayo waseMzantsi Afrika (SAFA). 

UYalezo uthi wothukile kukuchongwa kwiqela labaneminyaka engaphantsi kwemithandathu eliza kuya eSweden, xa ucinga ukuba uninzi lwabadlali bangaphantsi kweminyaka engamashumi amabini. 

Andizange ndothuke xa ndikhethwa kuba ndiyabuthemba ubuchule bam bebhola ekhatywayo kwaye ndiyazithemba, kodwa ndothukile kuba ukhetho lujoliswe kwabangaphantsi kweminyaka engama-20 kwaye ndineminyaka eyi-16 ubudala, uthi, ndithe ndakuva iindaba, ndakwazi. 

“Andikholelwa ukuba andizange ndihambe ngaphandle kwelizwe. Sjoo! Sjoo! Sjoo! Indenza ndizive ndinelunda ngam,” 

Uthe kwakunzima ukuhlala unomdla xa ukwazi ukudlala kuphela kwipaki yabantwana engahoywanga apho abantu balahla inkunkuma yabo ngokungekho mthethweni. 

Abantu bacinga ukuba asizukufika ndawo ngebhola. 

Abantwana bayayiyeka ibhola baqale ukusela utywala benze zonke ezinye izinto, utsho uYalezo. 

Uthi angathanda ukujongwa kwiqela eliqeqeshiweyo phesheya kolwandle ukuze akwazi ukunceda umama wakhe. 

Lo mnqweno uyamkhuthaza ukuba aziqeqeshe ngokuphindwe kabini, utsho, ukubaleka umgama oziikhilomitha ezisi-8 ukusuka eDunoon ukuya eBlouberg beach kane ngeveki.

Umqeqeshi wakhe, uZimasile Tinti, nokwaziwa njengo”T-man” eDunoon, useke neFC Mimosa kwaye uqeqesha amaqela angaphantsi kweminyaka esi-7, 8, 10, 12, ne-14. 

UT-man uthi ngelixa uYalezo edlalela iFC Mimosa, abanye abadlali ababini abakhethiweyo bazimanya neDunoon Youth Sports Academy (DYSA). 

Uthi iiprofayili zabadlali sele zithunyelwe eSweden kwaye baza kudlala kwimidlalo emininzi. 

“Asinazo izixhobo nezixhobo zebhola ekhatywayo nangona sinetalente. Kuwo onke amanqanaba endiwaqeqeshayo ndinebhola ezintlanu kuphela,” utsho uT-man. 

Phambi kokuba abe ngumqeqeshi, uT-man wayengumdlali webhola ekhatywayo ohonjisiweyo, ekhuphisana kwiligi yeSouth African Breweries (SAB) kudidi lwesine. 

Uthi ukuqeqesha abantwana basezilokishini ibhola akumziseli mvuzo, kodwa nangona efumana izithuba zokuqeqesha ezihlawulelwayo kumaqela ebhola ekhatywayo akwiidolophu ezifumileyo, akakhange azivume.

Ukholelwa ukuba ukwamkela izibonelelo ezinjalo kuya kubashiya abantwana baseDunoon bengenakho ukhokelo nenkxaso. 

UT-Man uthi nabani na ozimisele ukuxhasa ibhola ekhatywayo angatsalela umnxeba kuye ku-078 734 3775, okanye aqhagamshelane neGareth Ncaca Foundation ku-067 464 7932. 

Iminikelo ingenziwa ngqo kwi-akhawunti ye-Dunoon Local Football Association yakwaNedbank: 2006970269.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *