root - January 30, 2023

Amanqaku asixhenxe kumfundi wase-Joe Slovo Park nangona kukho ukuphazamiseka kwesikolo kunye nemingeni yokuhlala kwindawo yamatyotyombe.

INTATHELI YETHU

Ukuze akwazi ukugxila kwizifundo zakhe zebanga leshumi, uLisakanya Mlindi kunyanzeleke ukuba avuke ngentseni ngethuba ematyotyombeni ahlala kuwo kuthe cwaka okwethutyana.

Ngaphandle kobu bunzima, kunye nokuba nokwabelana ngetyotyombe namalungu amane osapho e-Esqalo kumatyotyombe eMilnerton, uLisakanya Mlindi, obezimase iSinenjongo High eJoe Slovo Park, uphumelele imivuzo esixhenxe.

Iziphumo zematriki ezikhutshwe nge-19 kaJanyuwari ziveze ukuba uLisakanya inguye yedwa umfundi ophumelele amanqanaba asixhenxe eSinenjongo, obafundi bakhe abangama-283 baphumelele imatriki yomyinge wama-87,3%.

ULisakanya akaphelelanga nje ekubeni anyamezele iimeko ezixineneyo kunye nokunqongophala kweenkonzo zikamasipala, iqela lakhe lematriki labuyiselwa umva ngenxa yokuphazamiseka kwemfundo okubangelwe kukuvalwa kwezikolo ukuze kuthintelwe ubhubhani we-Covid-19.

“Ndandifunda uGrade 10 ngo-2020 xa kwaqalwa uCovid-19. Sahamba ixeshana esikolweni. Asizange siye kuzo naziphi na iiklasi ngoko. Ndithe xa ndingena ibanga leshumi, kwanzima,” utshilo uLisakanya.

Uthe umntakwabo oneminyaka engama-26 ubudala, osebenza njengo-DJ, akazange akwenze kube lula ukufunda njengoko wayehlala esiza “amantombazana” endlini ngeempelaveki.

“Kwakungxola kakhulu kwaye ndandingakwazi ukufunda,” watsho, ngoko ke wafaka isicelo sokuya kwindawo yokufunda ye-Asethi, enendawo yokufunda kunye yabafundi beBanga le-12.

Ngerekhodi lakhe lamanqaku aphezulu, wamkelwa kwiDyunivesithi yaseFreyistata, kwiYunivesithi yaseCape Peninsula yeTekhnoloji, kwiDyunivesithi yaseNtshona Koloni, kunye nokhetho lwakhe lokuqala: iDyunivesithi yaseStellenbosch, apho angathanda ukwenza izifundo ze-accounting. “Ndiyawathanda amanani,” utshilo.

Umama wakhe uNomalungisa Mlindi, 39, ungumsebenzi wasendlini kwaye wayelinxila kodwa wayeka ukusela ukuze abe ngumzekelo omhle kwintombi yakhe.

Ukuba andizange nditshintshe [ukusela utywala nokungabuyi ekhaya], ngekungekho kule ndawo akuyo ngoku,” utshilo uNomalungisa.

Uthe akothukanga kukuba intombi yakhe iqhube kakuhle kwiziphumo zayo zebanga leshumi nanjengoko ibisebenza nzima, kodwa ebengalindelanga ukuba ikhuphe amagqabi asixhenxe.

“Ukususela ebuntwaneni wayengakuthandi ukungabikho esikolweni. Ebengathandi ukuphuma, ebesoloko engaphakathi ezifundela iincwadi,” utshilo uNomalungisa.

Uthe maxa wambi intombi yakhe kuye kwafuneka isebenzise itotshi yeselula ukuze ifunde, kwaye umakazi wakhe ngamanye amaxesha wayemthengela idatha yeselula ukuze enze uphando kwi-intanethi.

“Wafunda phantsi kweemeko ezinzima. Kuhlala kungxola emini nasebusuku kwaye ingxolo nomculo ongxolayo, nangona uvela ngaphandle, ungxola ngokungathi ungaphakathi kwityotyombe lethu.”

Ingxolo nokuxinana kweemeko zokuhlala kube ngumqobo uZintle Majwede, 17, ekwafuneka adlule kuwo, kodwa azizange zimthintele ekufumaneni i-distinction ezintandathu.

UZintle naye ebekhe wafunda eSinenjongo uhlala eJoe Slovo Park wamkelwe ukuba afundele ubugqirha kwiDyunivesithi yaseKapa kodwa ugqibe ekubeni afundele isidanga sekhemesti eUniversity of Western Cape apho naye amkelwe khona. 

UZintle, obengumfundi ogqwesileyo kwizibalo esikolweni enamanqaku angama-96%, kwafuneka alwe nengxolo engagungqiyo kunye nokunqongophala kwendawo kwigumbi eliqeshwa ngumama wakhe kwindlu eyandisiweyo ye-RDP ahlala kuyo nomama wakhe kunye nabantwana bakowabo.

“Isizathu sokuba ndisebenze nzima ukuze ndenze ngcono kukuba umama ngumzali omnye, akazange aliphumelele ibanga leshumi, kwaye nodade wethu omdala akazange aliphumelele ibanga leshumi. Ndandifuna ukutshintsha imeko yekhaya lam. Ndifuna ukuthengela umama wam indlu… ndifuna ukutshintsha intlalontle yosapho lwethu,” watsho uZintle.

Uthe indlu abarenta kuyo ikufutshane neeshibhini kwaye xa abanye abaqashi besela ngeempelaveki basoloko bexambulisana ezipasejini.

Umama kaZintle, uNikiwe Majwede, 44, uthi wayesemsebenzini ngethuba intombi yakhe imthumelela umyalezo imazisa ngeziphumo zebanga leshumi. “Ndikhalile. Ndiyambulela uThixo ngokumkhusela.”

UNikiwe uthe yena nabanye abantwana bakhe bazincama ngokubukela umabonakude ngorhatya ukuze bavumele uZintle, owayedla ngokuphelekwa ngumzala wakhe, ukuba afunde.

“NguThixo kuphela owaziyo ukuba abantwana bagxile njani. Ndikwazile ukupheka ndahlamba izitya ukuze abantwana bafumane ixesha elaneleyo lokufunda. Ndathi: ‘Uyayibona indlela esiphila ngayo, ukuba uyafunda, uya kufumana nantoni na oyifunayo’.”

Inqununu yaseSinenjongo High uKhuselwa Nopote uthe izinga lokupasa kwesi sikolo lika-87.3% lehle ukusuka ku-90.7% ngo-2021.

“Esinye sezizathu ibikukwanda kwabafundi minyaka le. Baninzi abafundi kwisifundo ngasinye. Kunzima kakhulu kootitshala kodwa sizakwenza isicwangciso ngenye indlela,” utshilo uNopote.

Uthe ukuphazamiseka kwe-Covid-19 kuye kwenza ukuba kube nzima ngakumbi kubafundi njengoko iimviwo ziye zawa kangangexesha elithile.

“Kwakukho nokungazimiseli ngakwicala labafundi nokungafumani nkxaso kwicala labazali. Bekufuneka sibatyhale ngalo lonke ixesha abafundi ukuze benze ngcono,” utshilo. “Andiziva kakubi kwaphela ngeziphumo nangona ndiphoxekile kukuhla, siza kuyilungisa loo nto.”

Kusenjalo, ngabafundi abakwikhulu elinamashumi alithoba anesithathu ababhale iimviwo zebanga leshumi elinamashumi amabini anesibini (2022) kwisikolo iInkwenkwezi Secondary eDunoon.

Kwaba, bayi-145 abafundi abaphumeleleyo, ireyithi yokupasa eyi-75.1%, ukunyuka okungephi ukusuka kuma-74.3% ngowama-2021.

I-bachelor’s pass yaphunyezwa ngamatriki angama-42, i-62 iphumelele idiploma, i-41 iphumelele isiqinisekiso esiphezulu kwaye i-48 yasilela.

UMphathiswa wezeMfundo eNtshona Koloni uDavid Maynier uthe iklasi yematriki yaseNtshona Koloni ka-2022 iwabethile amathuba kwaye inyuse izinga lokuphumelela imatriki kwiphondo laya kutsho ku-81.4%, ngabafundi abayi-49 102 abaphumelele iimviwo zabo, nto leyo eyenza ukuba ibe lelona nani likhulu labafundi abaphumeleleyo kwiphondo.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *