root - January 30, 2024

UMakanaka Muzuva ugqame njengophumeleleyo uphezulu phakathi kwabafundi abahlanu abaphezulu bematriki ngo-2023 eSinenjongo High School, eJoe Slovo Park, eMilnerton. Ifoto: Peter Luhanga 

Bamenzile umahluko ngaphandle kwemicelimngeni emikhulu Intlupheko, ingxolo, ukucinywa kwemithwalo kunye neemeko zokuhlala ezixineneyo azikhange zibathintele aba bafundi ukufikelela kumaphupha abo emfundo 

Nangona kukho ucelomngeni lokuhlala nabakhuluwa bakhe ababini kunye nabazali kwigumbi elinye kumatyotyombe, uMakanaka Muzuva ukwazile ukuphumelela amanqaku asixhenxe kwiimviwo zakhe zebanga leshumi. 

Phakathi kwezifundo athe waphumelela kuzo sisiXhosa njengolwimi lokuqala, nangona ingelolwimi lwakhe lwasekhaya nanjengoko wazalelwa eZimbabwe waza waya eKapa nabazali bakhe ngo2012. 

UMakanaka Muzuva, oneminyaka eli-18, osuka eJoe Slovo Park kumatyotyombe kufutshane naseDunoon, uphume phambili njengophumeleleyo phezulu phakathi kwabafundi abahlanu ababhale iimviwo zabo zematriki kunyaka ophelileyo eJoe Slovo Parks Sinenjongo High School. 

Abanye abane abaphumelele kakhulu, bonke abantwana baseMzantsi Afrika, bajongene nemingeni efanayo. Omnye uhlala eJoe Slovo Park, ababini basuka kumatyotyombe eDunoon, kwaye omnye usuka kwindawo yezindlu ezisesikweni eDunoons. 

Bonke kwafuneka bajamelane nengxolo, ingxinano, kunye nengxaki yemali yeR26 yokuhlawula iteksi yosuku ukuya esikolweni nokubuya. 

Ukwahlulahlula kuMuzuva kukwisiXhosa, kwisiNgesi, kwimathematika, kwizifundo ngezobomi, kwijografi, kwinzululwazi ngezobomi nakwinzululwazi yendalo. 

Utata wakhe usebenza njengeweyitala, ngelixa umama wakhe esebenza okwexeshana kwindawo yokuhlamba iimpahla, apho esebenza ngeempelaveki kuphela. 

“Ekhaya asinalo olo thamsanqa. Indawo endihlala kuyo ingxola kakhulu. Sinqongophele indawo, sihlala kwigumbi elinegumbi elinye, esahlukileyo, sisebenzisa abazalwana ababini abaneminyaka esithoba neli-15 ubudala, utsho  uMuzuva.

Ngenjongo yokujongana nengxolo yamatyotyombe, uMuzuva uthi ebelala emva kwemini, afunde ukusukela ngentsimbi yesibhozo ebusuku xa kuthe cwaka kancinci. 

Kodwa ukucuthwa kombane kaEskom kube ngumngeni. Ngexesha lokucima umbane usebenzisa isibane esincinci esisebenza ngelanga, emva koko sathi sakuba luzizi, wasebenzisa itotshi yeselula yakhe. Ukongeza, ukungabikho kwe-intanethi ekhaya kuthetha ukuba wayechitha iimpelaveki esikolweni efikelela kwizixhobo zokufunda ezikwi-Intanethi. Inqununu yethu yandinika isitshixo. Qho ngeempelaveki i-Id ingena esikolweni. 

Yayiyindawo ekhululekileyo, utsho, esongeza ukuba ootitshala bakhe babesoloko bekulungele ukubonelela ngoncedo nenkxaso, ngokwasemphefumlweni nasemfundweni. 

Uthi uyakubulela ukuba kweli loMzantsi Afrika, nanjengoko kwenze ukuba abazali bakhe basebenze bemondla yena nabantwana bakowabo. 

Noko ke, ujamelene nocelomngeni olungaphambili.

Uye wamkelwa ukuba afundele ubunjineli bemichiza kwiDyunivesithi yaseKapa (UCT), kodwa njengomntu waseZimbabwe, uninzi lweebhasari, nokufikelela kwi-National Student Financial Aid Scheme (NSFAS), azivaliwe kuye. 

Uthi ukunqongophala kwamathuba eebhasari yeyona nto ibimkhathaza kakhulu, nanjengoko usapho lwakhe lungakwazi ukuhlawula iimali zaseyunivesithi. 

Uyise, uNever Muzuva, urhola i-R8,000 ngenyanga, ekufuneka kuyo i-R3,500 ihlawule irenti. Abaseleyo baziintshaba kukutya, umbane, neemfuno zabantwana bakhe. 

“Ukuba yiweyitala kufana netshansi. Ngamanye amaxesha siyayenza imali, ngamanye amaxesha asiyenzi. Sisandla emlonyeni ukuze usinde, utsho uNever. 

Uthi unebhongo kakhulu ngempumelelo yentombi yakhe kwaye unethemba lokufumana inkxaso-mali yokuxhasa intombi yakhe eyunivesithi. 

“Andikwazi ukumvumela ukuba ahlale ekhaya kuba ndiswele imali. Nangona engumphambukeli ngaphandle kwezibonelelo, oko aza kukufunda kuya kuba yingenelo kwilizwe, watsho.

Imingeni yobuhlwempu 

Isithathu sase Sinenjongo High Schools kunye nabanye abafundi abahlanu abaphezulu bebanga leshumi nabo boyise imiceli mngeni yentlupheko kunye nokunqongophala kweenkonzo ezisisiseko zikamasipala kwiindawo zokuhlala. 

ULilitha Masizana uhlala kumatyotyombe eDunoon’s Ekhupholweni kwityotyombe elinegumbi elinye nonina, ukanti uphumelele amanqaku amahlanu kwiimviwo zebanga leshumi zika-2023. 

UMazanana kwafuneka ajamelane nengxolo evela kwishibhini ekufutshane.

NjengoMuzuva, naye, kwafuneka asebenzise isibane esitshajwayo kunye netotshi yeselula ukuze afunde ngexesha lokucinywa kuka-Eskom. 

UMasizana uthi ukufumana ixesha lokufunda kube ngumngeni omkhulu. 

“Kuhlala kungxolwa kwiindawo zamatyotyombe abantu besilwa. Yayininzi nje.”

Emva kokuba ephumelele emagqabini kwisiXhosa, kwisiNgesi, kwizifundo ngezobomi, kwijografi, nakwinzululwazi ngezobomi, kwakunye namanqaku aphezulu kwizibalo nesayensi yezendalo, uye wamkelwa kwisidanga seNzululwazi kwiYunivesithi yaseRhodes.

Uthi useke wafaka isicelo naseUCT, Wits, Stellenbosch University, University of Western Cape (UWC), nakwiDyunivesithi yaseRhawutini. 

Umama wakhe, uNyameka Masizana, uthi njengomzali ongenaqabane, kwafuneka abe ngumama notata kuLike, kwaye “uyazingca kakhulu ngentombi yakhe. UNyameka  uthi wayesokola ukunika intombi yakhe imali yeteksi ukuze ikwazi ukuya esikolweni, ehlala iboleka kubamelwane. 

Ngamanye amaxesha, intombi yakhe kwakufuneka ihambe umgama omalunga neekhilomitha ezisibhozo ukusuka eDunoon ukuya esikolweni. 

Ngokuphathelele ingxolo kumatyotyombe agcweleyo, uthi uthengele intombi yakhe ii-headphones ezingabizi kakhulu ukuze aphelise ingxolo. 

“Xa ungumzali omnye, kufuneka ube ngutata nomama, utshilo uNyameka. UXabiso Jevu, 18, nohlala kumatyotyombe aseBhekela, naye ufumene amanqaku amahlanu okuphumelela. 

UJevu uthi kwafuneka ajamelane nomculo ongxolayo ophuma kwiishibhini, kwaye ukuze aphumelele amanqaku amahlanu, wahlala esikolweni wafunda de kwayintsimbi yesi-8 ngokuhlwa. 

Uphumelele emagqabini kwisiXhosa, kwisiNgesi, kwizifundo ngezobomi, kwijografi nakwinzululwazi ngezobomi, waphinda wafumana amanqaku aphezulu kwimathematika nePhysical Sciences. 

“Ukuba uyayazi into oyifunayo, uya kuyenza nokuba yintoni na, utsho uJevu. Uthi  ufake isicelo sokwamkelwa kwiYunivesithi yaseWits nakwiYunivesithi yaseSefako Makgatho Health Sciences (SMU) ukuze afundele ubugqirha, nakwiDyunivesithi yaseNtshona Koloni ukuze afundele igeology, kwaye ulindele impendulo.

ULilitha Masina, oneminyaka eli-18, ohlala kwindawo enezindlu ezisesikweni eDunoon apho umama wakhe aqeshisa kwigumbi elingasemva kwendlu ukuze afumane umvuzo othile, uphumelele imigangatho emine. 

Bebefunda isiXhosa, isiNgesi, inzululwazi yezolimo, nenzululwazi ngezobomi, lo gama bekwafumana amanqaku aphezulu kwizibalo nakwisayensi yezendalo. 

UMasina wamkelwe ukuba afundele ikhemesti e-UWC, kunye nokonga kwiYunivesithi yaseStellenbosch. Ngoku ulindele impendulo ngezicelo zakhe zokufunda ubugqirha e-UCT nase-SMU. 

UMasina ukwajongene nemiceli mngeni yemali yeteksi yokuya nokubuya esikolweni, ujongane nengxolo yasebumelwaneni, kwaye kunyanzeleke ukuba aqaphele ukunqanda uhlaselo olunokuvela kwizikrelemnqa xa zibuyela emakhaya, nanjengoko ulwaphulo-mthetho luxhaphakile kule ndawo. 

Naye, njengabanye abafundi, kuye kwafuneka amelane nokunqunyulwa kombane kwa-Eskom. 

Ukuzibophelela ekufundeni Inqununu yesikolo uKhuselwa Nopote uthi  isikolo sakhe siphumelele umyinge wama-88.7%, nto leyo ephawula ukonyuka kwe-1% kwimpumelelo ka-2022. 

UNopote ubalule impumelelo kumsebenzi onzima wabafundi, ukuzinikela kwabahlohli, kunye neeklasi zangoMgqibelo ezixhaswa ngumbutho wezemfundo ongenzi nzuzo kunye nenkampani yepropathi. 

“Eyona nxalenye ilucelomngeni ziindawo abahlala kuzo; ulwaphulo-mthetho luphezulu kakhulu. Kwenza kube nzima kubo ukufunda kude kube sebusuku, ngoko ke kwafuneka bahambe kwangethuba. 

Olunye ucelomngeni ngamakhaya alawulwa ngabantwana. Abanye abafundi bakhathalela abantakwabo. 

EDunoon, uninzi lwabazali baphulukana nemisebenzi kwi-Covid-19 kwaye abaphindanga baqeshwe. Uninzi lwabafundi kuye kwafuneka luhambe ngeenyawo ukuya esikolweni, utsho uNopote. 

Uthi isikolo sakhe sihlalisa abafundi baseDunoon, Joe Slovo Park, Summergreens, nabantwana abanabazali abasebenza eMontague Gardens.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *