root - January 30, 2023

Xa amatshantliziyo asekuhlaleni ayexelelwa ngezi zicwangciso, awazange akholelwe njengoko kudala ecela isikhululo samapolisa esihambahambayo.

Ngokuqinisekileyo iya kuba nefuthe kwizinga lolwaphulo-mthetho, litsho itshantliziyo loluntu

INTATHELI YETHU

Kangangeminyaka, abahlali baseDunoon abasemngciphekweni bebehamba umgama ongangeekhilomitha ezili-10 okanye bembe nzulu befuna imali yeteksi ukuba bafuna ukuya kwisikhululo samapolisa saseMilnerton ukuya kuxela ulwaphulo-mthetho okanye bafumane amaxwebhu aqinisekisiweyo.

Lonto sele iyinto yakudala nanjengoko isikhululo samapolisa esihambahambayo sivulwe kwirenki yeeteksi zaseDunoon.

Isikhululo esihambahambayo siza kubonelela ngemisebenzi yesiqhelo yobupolisa efana namaxwebhu eziqinisekiso, ukuthotywa kweengxelo ezifungelweyo, nokuvula amatyala, sitshilo isithethi samapolisa eNtshona Koloni uKapteni Frederick van Wyk.

Itshantliziyo lasekuhlaleni nongusihlalo wesebe leSouth African National Civic Organisation uSinethemba Matomela uthe bakuva ukuba isikhululo samapolisa esihambahambayo sizakuhlala eDunoon akazange akholwe.

“Besiyicela iminyaka emininzi ngaphandle kwethamsanqa. Ekuphela kwesikhululo samapolisa kuthi siseMilnerton. Xa abantu befuna ukuyovula amatyala, kufuneka bacinge ngemali yezothutho baphele bengayi kuwaxela amatyala. Sithe sakuva ngalo (izicwangciso zesikhululo samapolisa esihambahambayo) khange sikholelwe kwaye asikhange sibhengeze noluntu,” utshilo uMatomela.

Uthi abahlali kunyanzeleke ukuba bahlawule iR30 yokubuya iteksi ukuya kwisikhululo samapolisa eMilnerton.

“Abantu abakwazanga ukuya kuxela amatyala. I-R15 yokukhwela iteksi enye indlela yimali eninzi, ngenxa yezinga eliphezulu lentswela-ngqesho kwindawo yethu,” utshilo.

Oko evule isikhululo samapolisa esihambahambayo, uthe amapolisa abonakala ngalo lonke ixesha kwaye iiveni zamapolisa zibonwa zijikeleza iilokishi.

“Kusoloko kukho iiveni ezintathu ukuya kwezine ezijikelezayo yonke imihla. Ukubonakala kwamapolisa kukhulu. Ngokuqinisekileyo iya kuba nefuthe kwizinga lolwaphulo-mthetho,” utshilo.

UVan Wyk uthe isikhululo samapolisa esihambahambayo sasekwa ekuqaleni kweyoMqungu ka-2023.

“Amalungu athunyelweyo azakusebenza ngokweenkqubo zokusebenza kodwa asinakuchaza ngaphezulu koko. Isikhululo esihambayo sizakuqhuba de siphinde sifundiswe,” utshilo uVan Wyk.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *