root - February 15, 2023


Abasemagunyeni bathi ziyaqhubeka izicwangciso zokunciphisa imigca emide kunye nokuxinana


INTATHELI YETHU


Ukunqongophala kweendawo zempilo ezaneleyo e-Atlantis kukhokelele ukuba abahlali bakhankasele ukuba iikliniki ezimbini eziphantsi kweSixeko kulo mmandla zinikezelwe kwiSebe lezeMpilo neMpilo-ntle ephondweni.


Iikliniki ezimbini ezilawulwa sisiXeko eAtlantis – iSaxon Sea kunye neekliniki zaseProtea Park – zibonelela ngeenkonzo ezinyiniweyo kubahlali, kugxilwe kucwangciso-ntsapho, impilo yabantwana, ukhathalelo lwaphambi kokubeleka, kunye nokhathalelo novavanyo lwe-HIV.


Abahlali bathi nabani na ogulayo kufuneka aye kwisibhedlele iWesfleur, esigcwala kakhulu ngenxa yoku, nezigulana ngamanye amaxesha azibonwa nangona zifika emgceni zifuna unyango ngentsimbi yesihlanu kusasa. Isibhedlele saseWesfleur sikhe sagqalwa ngumlilo kwixesha elidlulileyo ngenxa yokungakhathalelwa kwezigulana.


Kutshanje isigulana esikhubazekileyo uMichael Louw waziva engahoywanga ngabasebenzi xa wayeyokufuna unyango kangangokuba wazama ukuzibulala ngokuzisebenzisa kakhulu iipilisi zokulala awayenazo. U-Louw uye wamkelwa ukuba afumane unyango emva kokusebenzisa idosi yakhe egqithisileyo, waze wakhutshwa nge-11 kaFebruwari.

Kwiinzame zokuphucula ukhathalelo lwempilo eluntwini, amatsha ntliziyo aseka iAtlantis Community Health Organisation (ACHO) kwaye angenise imemorandam yezikhalazo kuMphathiswa wezeMpilo weNtshona Koloni uNomafrench Mbombo ngomhla we-16 kweyeThupha yowama-2022.


Kwakhona, uxwebhu lwezikhalazo olukwi-intanethi kwi-change.org nalo lwaphehlelelwa litsha-ntliziyo lase-Atlantis elingenabudlelwane ne-ACHO kwaye liqokelele ngaphezulu kwe-1,000 yesiginitsha ukusukela oko yadalwa nge-9 kaNovemba ka-2022.


I-ACHO, eyasekwa ngu-Allison Adams, ayinyanzeli nje ukuba iikliniki zithathwe lisebe lephondo kwaye iinkonzo zabo zezempilo zandiswe ukunciphisa uxinzelelo kwisibhedlele sase-Wesfleur, ikwanyanzelisa ukwakhiwa kwesibhedlele esitsha e-Atlantis. 


U-Adams, othi wazalelwa kwisibhedlele sase-Wesfleur, uthe asikwazanga ukumelana nenani lezigulane kwaye “abantu bayasokola” ngenxa yoko. Uxwebhu lwezikhalazo lwe-ACHO luthi mininzi imiba efuna ukuqwalaselwa e-Wesfleur, kodwa akukho nto inokwehla ngelixa abahlali kufuneka bahlale kangangeentsuku ezintathu phambi kokuba bajongwe.


Le miba yezigulana ezingafumani nyango ingaphuculwa ukuba ezi kliniki zimbini ziphuculwe ukuba zibe ngamaziko ezempilo asisiseko endaweni yezempilo jikelele ezisebenza njengangoku.


“Wonke umntu onesifo esingephi kufuneka aye kwisibhedlele iWesfleur,” utshilo uAdams. “Sineeklinikhi ezimbini ezinokususa imigca engaphandle kwesibhedlele.”
Uthe ukongeza, inkonzo ye-ambulensi yayingasebenzi. Uthe rhoqo xa abantu bebiza i-ambulensi, akukho mpendulo.
“Kukho iziko lokutsalela umnxeba eKapa, abantu bayafowuna, bathi bazakuthumela i-ambulensi, abaxeleli abantu ukuba kuya kuthatha iiyure ezintandathu ukuthumela i-ambulensi.”


Uthe oogqirha besibhedlele saseWesfleur abakwazanga ukumelana nemfuno yeenkonzo zabo njengoko kufuneka banyange izigulana ezinezigulo ezingephi, babize izigulana ezilaliswe kwiiwadi, kwaye benze novavanyo lonyango kubahlali abasemngciphekweni abafuna ukubonisa ukuba bafanelekile kwisibonelelo sika-SASSA.


“Inyani yalo mba, izakuthatha ixesha elide ukufumana isibhedlele esitsha kwaye asinakulinda nje. Ukhathalelo lwempilo olusisiseko kwezi kliniki zimbini luya kukhulula iSibhedlele saseWesfleur. Sinabantu abahambela iZiko lezeMpilo loLuntu laseDunoon ukuya kufuna unyango,” utshilo.


Umlweli woluntu u-Ashley Poole, osebenza kwi-ACHO, uthi inani labantu base-Atlantis liye lakhula kwiminyaka kodwa isiseko seSibhedlele saseWesfleur sihlala sinjalo.
“Iiklinikhi ziya kusebenza njengendawo yokuhambisa isibhedlele ekuyeni yonke imihla. Isibhedlele asikwazi ukumelana nayo. Sinenani eliqingqiweyo loogqirha abafumaneka yonke imihla. Abantu beza yonke into esibhedlele,” utshilo uPoole.

IsiXeko siyakuvuyela ukudlulisela uxanduva


Ilungu leenkonzo zoluntu nezempilo eMayco, uPatricia van der Ross, uthe uyasazi isicelo sokuba iikliniki ezimbini zesiXeko saseKapa zinikezelwe kwisebe lezempilo lephondo, kwaye isiXeko sivuleleke koku.


“Ukuze iBhunga lesiXeko liphumeze unikezelo olunjalo, okubalulekileyo, isebe lezempilo lephondo leNtshona Koloni kufuneka libe nohlahlo lwabiwo-mali olufunekayo ukuze kuqhutyekwe nokuqhuba iikliniki, ukuze kugqitywe isivumelwano sonikezelo phakathi kwabasemagunyeni bezempilo,” utshilo uVan der Ross.


Uthe kwasekwa igqiza elijongene nokujongana neenkxalabo zabameli boluntu, kwaye kuye kwabanjwa “iintlanganiso ezininzi” apho uluntu luye lwaxelelwa ngemingeni ekunikezelweni kwezibonelelo zempilo.


Njengenyathelo lethutyana, kwenziwe amalungiselelo kunye nesebe lezempilo lephondo lezempilo leSixeko ukuncedisa ekuthotyweni kwesibhedlele saseWesfleur, ngokuqinisekisa ukuba izigulana ezingapheliyo zibonwa eProtea Park iintsuku ezintathu ngeveki ngoMvulo, ngoLwesine nangooLwezihlanu phakathi kwentsimbi yesibhozo kusasa. kunye no-4pm, nakwikliniki yaseSaxonsea ngeMivulo phakathi kwentsimbi yesi-8am neye-1pm.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *