root - August 29, 2023

Peter Luhanga 

Abantu abahleli kumhlaba oselunxwemeni lomlambo iDiep River ngaseParklands North bachulumancile isiXeko saseKapa sijonge ukubakhupha njengoko oko kuthetha ukuba baza kufuduselwa kwindawo ehlala abantu kwaye bafikelele kwiinkonzo zikamasipala. 

Oku kuza emva kokuba abahlali betyeshele isaziso esisemthethweni esibayalela ukuba bawushiye lo mhlaba. 

Ukuba ngaba bathe basilelela kuqalwa amanyathelo okugxotha phantsi koMthetho woThintelo lokugxothwa ngokungekho mthethweni kunye noMthetho wokuHlaliswa koMhlaba ngokungekho mthethweni (obizwa ngokuba nguMthetho wePIE). 

Umhlaba waqala ukuhlalwa ngo-2020 ngexesha lokuqala lokuvalwa kwe-Covid xa babengakwazi ukufumana umvuzo kunye nokuhlawula irenti yendawo yokuhlala eDunoon. 

La matyotyombe ali-124 abonelelwa ngesaziso sokuphuma ngomhla wama-24 kuCanzibe, kodwa abahlali, abanikwe iintsuku ezingamashumi amabini ananye ukuba bafuduke, abazange bakwenze oko. 

Kuthe ngoLwesihlanu umhla wama-25 kweyeThupha, usekela sodolophu weSixeko kunye nelungu likamasipala kucwangciso lwemihlaba, u-Eddie Andrews, wathi kulandela ukungathotyelwa kwabahlali kwizaziso zokuphuma kulo mhlaba, isiXeko silungiselela amaxwebhu asemthethweni okubagxotha. 

Uthe izaziso zokuphuma zisisandulela sokuqalisa ngenkqubo yokukhupha abantu ngokusesikweni. 

IsiXeko sisajonge ukusungula isicelo esidityanisiweyo sokugxotha kuzo zozibini iziza u-79 kunye no-38295 kwiNkundla ePhakamileyo yaseNtshona Koloni xa onke amanyathelo ayimfuneko olungiselelo egqityiwe, utshilo u-Andrews.

Abahlali bazamkele iinkqubo zokugxothwa kwesiXeko njengoko kuza kufuneka bathobele uMthetho wePIE omisela enye indawo yokuhlala ekuza kufuneka ibonelelwe. Ukuba bayasikhupha (isixeko) ngokomthetho, asinangxaki. 

Asinawo amanzi, umbane, izindlu zangasese, akukho zitrato, akukho ambulensi inokufikelela kuthi apha. 

Ukuba bazakusisa phi siyafikelela kuzo zonke ezi, asinangxaki, utshilo uPakama Buthongo, ongomnye wabantu abanikwe isaziso sokuba baphume ngoCanzibe. 

Kwangokunjalo, uSongezo Mpambane uthe xa kuqala inkqubo yokugxotha, unethemba lokuba isiXeko sizakucinga ukubafudusela kwindawo enezikolo, iikliniki, kunye nezithuthi zikawonke-wonke.

UNonkosinathi Mthombeni uthe okoko nje isiXeko sibagxothile ngokungqinelana nemithetho yokugxothwa kwabo, bayayithobela. Umtshato uyayithanda indawo esifumana kuyo iinkonzo (zikamasipala), utshilo uMthombeni. 

U-Andrews uthe umhlaba abahlala kuwo abahlali awufanelekanga ukuba kuhlale kuwo njengoko umi kwindawo enezikhukula. 

Ukuhlala kwindawo yezikhukula kukwabeka umngcipheko wezikhukhula kwiipropathi ezimelene nezisezantsi, utshilo u-Andrews, esongeza ukuba indawo yakho ayinazo iinkonzo ezifana namanzi, ugutyulo, kunye nombane. 

IsiXeko sithathe amanyathelo okungenelela amaninzi ukukhusela umhlaba waso, inkqubo yangaphambili yenkundla ibe yenye yazo.

Kukho uphononongo oluqhubekayo lwale ndawo kunye nemisebenzi eqhubekayo yokuthotyelwa komthetho, watsho.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *