root - September 12, 2023

Oononcwadi bakhuthaza abantwana baseDunoon ngoSuku lweHlabathi lokuFunda nokuBhala 

Peter Luhanga 

Izifundo ezixabisekileyo ngokubaluleka kolwazi lokufunda nokubhala nolwazi lokubala zanikwa abantwana abangama-72 abaphuma kuMaziko oPhuhliso lwaBantwana aBasaqalayo (ECD) nakwiSikolo iDunoon Prayimari ngembeko yoSuku lweHlabathi loLwazi lokuFunda nokuBhala kwilayibrari yaseDunoon ngoLwesihlanu we-8 Septemba. 

USuku lweHlabathi lokuFunda nokuBhala lwabhengezwa nguMbutho weZizwe eziManyeneyo wezeMfundo, ezeNzululwazi neNkcubeko (UNESCO) ngo-1966. 

Unoncwadi waseDunoon uZanele Ndzamela ufundela abafundi bezikolo zaseprayimari iincwadi zesiXhosa nesiNgesi, ngelixa abantwana bamaziko e-ECD bethathe inxaxheba kwimisebenzi enxulumene nokufunda nokubala. 

“Sifuna ukubabonisa ukubaluleka kokufunda. Sineencwadi zabantwana apha kwithala leencwadi zesiXhosa, isiNgesi, nesiBhulu abanokuziboleka. 

Bade babakhuthaza ukuba bafake isicelo sobulungu be-libabry, simahla, ayibizi mali. 

Ixabisa kuphela xa ilungu liphulukene nekhadi lethala leencwadi, iindleko zezokutshintsha ikhadi, utshilo uNdzamela. 

Uthe kwiveki ebiqhubeka ngayo 

uSuku lokuFunda nokuBhala, amathala eencwadi axole abo bahlawuliswa imali yeencwadi ebezishiywe lixesha. 

“Sikhuthaza abantwana ukuba bakuthande ukufunda, watsho uNdzamela, esithi ithala leencwadi lifuna ukutshintsha intetho ethi eyona ndawo ikhuselekileyo yokugcina imali yakho yincwadi kuba akukho mntu uza kuyivula. 

Ngoku sifuna ukuyikhupha loo mali encwadini ngokukhuthaza abantwana ukuba bayivule incwadi ukuze bayifunde, utshilo.

U-Estelle Sauls waseDunoons Harare Kids College, okwangunobhala kwiforum ye-ECD yaseDunoons, uthe uze nabantwana bakhe be-ECD kulo msitho ukuze bafunde ngokubaluleka kokufunda nokufunda. 

“Into esiye sayiqaphela, ukuhlala elokishini, uninzi lolutsha alukwazi ukuthetha isiNgesi kwaye alukwazi nokunxibelelana,” utshilo uSauls. 

Kwanabanye abazali babantwana kwiziko le-ECD bakuphepha ukuthetha naye. 

Andikwazi ukuthetha isiXhosa ngoko ke ndiyeke ootishala bethu abathetha isiXhosa bathethe nabo.

USuls uthe uyakuthanda ukufunda, njengoko ebenokuba seDunoon efunda incwadi, kodwa le ncwadi ikusa eSingapore. 

Ulixabisile iThala leeNcwadi laseDunoon elisindleke umsitho, esithi kufuneka ibe ngowona msitho mkhulu. Kufuneka bayandise kwilokishi yethu, utshilo. 

U-Elizabeth Malone osuka eNyakallo Educare Centre naye uthathe abantwana bakhe be-ECD kulo msitho. 

“Ukufunda kuyivula ingqondo yakho. Inceda ukuphuhlisa izakhono zonxibelelwano, utshilo uMalone.

Uthe ulutsha lwalokishi, nokuba sisiNgesi okanye isiXhosa, abakwazanga kuwachaza kakuhle amagama kuba bekuphepha ukufunda. 

UMalone uthe lo msitho ububalulekile kwaye uvule amehlo eluntwini. 

“Uluntu lwethu lufuna ukwaziswa ngokubaluleka kokufunda. Abazali kufuneka balazi ithala leencwadi, utshilo. 

Umbhali nokwangumpapashi uIsrael Malope uthe ubone iincwadi ezininzi elayibrari azibandakanya ekuzipapasheni. 

“Makubekho ikhwelo eluntwini ukuze kufikelelwe kubazali, lingajongi ezikolweni nakwii-ECDs kuphela, kuba abazali ngabona bakhulula abantwana ukuba baye elayibrari.

Abazali kufuneka bakwazi ukubaluleka kwethala leencwadi nokufunda, utshilo uMalope.

UZanele uthi abanye abazali ababazi nokuba kukho ithala leencwadi elikwinqanaba eliphezulu eDunoon elavulwa ngokusesikweni ngo2019.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *