root - February 28, 2023

Abanye bachitha iR120 kumvuzo wabo weR810 kwizithuthi eziya eKomani

Mkhuseli Sizani

*Abasebenzi benkqubo eyandisiweyo yemisebenzi yoluntu baseChris Hani eMpuma Koloni bebelele ngaphandle kweposi kuKomani belindele ukuhlawulwa.

*Abanye bathi baneveki belapho.

*Bahlawulwa ngebhanki yasePosini kodwa amakhadi abo akasasebenzi, ngoko ke kufuneka bafumane umvuzo wabo eposini.

*Abanye bachitha i-R120 kumvuzo wabo we-R810 ngenyanga ukuya nokubuya eKomani ukuya kukhupha imali yabo.

EMpuma Koloni — Babalelwa ku-400 abasebenzi beNkqubo yeMisebenzi yoLuntu eyandisiweyo (EPWP) kumasipala wesithili saseChris Hani abafole ubusuku bonke ngaphandle kwePosi yaseKomani belindele ukuhlawulwa imirholo yabo yibhanki yasePosini. Bathi bebelala ngaphandle kweposi ukusukela ngolwesithathu. Bahlala beshushu ngokutshisa ikhadibhodi.

Bathi ukucinywa kombane eKomani, ukucinywa kombane kwaEskom, kunye nenkonzo engekho mgangathweni yabasebenzi ibangele ukuba balale ngaphandle kweposi balinde iintsuku phambi kokuba barhole.

Aba basebenzi baqeshwe liSebe leMisebenzi yoLuntu, basebenza iintsuku ezimbini ngeveki ngeR810 ngenyanga. Bathi amakhadi abo ePostbank akasetyenziswa kwiivenkile zokuthengisa ukusukela ngo-Okthobha ka-2022, kungoko kufuneka beze eposini. Abasebenzi baseLady Frere bachithe phakathi kwe-R120 ne-R180 kwiiteksi zokuya kuthatha imivuzo yabo ePosini yaseKomani.

UThethiwe Mgobozi waseNtabethemba uthi ebelala ngaphandle kweposi ukusukela kwiveki ephelileyo ngoLwesibini.

“NgoLwesibini nangoLwesithathu kwiveki ephelileyo andikwazanga ukufumana umvuzo wam kuba umbane ubucimile. NgoLwesine nangoLwesihlanu kuye kwanyanzeleka ukuba iposi ivalwe kuba bekuvaliwe ngabahlali baseKomani.”

“NgoMvulo ndibuyile ndajikelwa ekhaya kuba bekungekho mbane. Umgca wawumde kakhulu kwaye abantu bayatyhalana,” utshilo.

“Ndaboleka iR300 kwizalamane zam ukuze ndizokuthatha umvuzo wam. Umvuzo wethu yiR810 kodwa sinamatyala amakhulu ngenxa yenkonzo engekho mgangathweni,” utshilo.

UNolulama Ngaba, waseLady Frere, uthe ibingumzabalazo ukusukela oko yavalwa iposi yaseLady Frere ngo-2016. “Kuye kwafuneka ukuba sihambe siye kufika ePosini eKomani ukuze sifumane imivuzo… . Iteksi esuka apho ndihlala khona yi-R120 yokubuya. Kodwa kwabanye abantu abahlala kwiindawo ezikude intlawulo yeteksi yiR180.”

“Ngo-2020 iPosi yazisa amakhadi ebhanki yasePosini. Kodwa basinika iingxaki zobugcisa. Xa sisebenzisa amakhadi ezibhankini ayeginywa ziiATM. Iivenkile zala. Emva koko siye sayalelwa ukuba size kule Posi,” utshilo.

UNgaba uthi ngoMvulo kuphantse ukunyathelana ngenxa yenkonzo engekho mgangathweni.

“Ndifike apha ngoMvulo malunga nentsimbi yesi-3:30 kusasa kodwa ndemka nentaphane yabanye abasebenzi ngentsimbi yesi-4:30 emva kwemini ndingayifumananga mivuzo yethu. Qho xa sifika apha sixelelwa ukuba ukusukela ngentsimbi yesixhenxe kusasa akubikho mbane eKomani kude kube ngu11am. Emva koko sibuza abasebenzi baseposini ukuba kutheni kungekho zijenereyitha njenge-back-up kodwa asizifumani iimpendulo.

“Xa umbane ubuya ngentsimbi yeshumi elinanye kusasa abasebenzi bazakuqala ukubuyela emsebenzini ngo-12:30 ebusuku. Kukwakho neqela lolutsha elifika emva kwexesha litsibe umgca kuba linyoba abasebenzi.”

“Phezolo kuye kwafuneka ndithenge iilitha ezimbini zobisi ngeR25 ngetyala ukuze ndenzele usapho lwam isidudu. Ukuba andiyifumani imali yam namhlanje siza kulala ngezisu,” utshilo.

UNokwanda Magabela waseHewu uthe, “Sisokole ukusukela oko iivenkile zayeka ukwamkela amakhadi ethu ePosi. Akukho nkqubo yokubhukisha apha. Ngomvulo xa kuvala iPosi bendiphambi komgca kodwa namhlanje nangona ndifike pha ngo 12:30am bebebaninzi abantu phambi kwam.

“Xa sicela indawo yokulala emapoliseni, kuba asiziva sikhuselekile ukulala apha, asixelela ukuba masilale kwiindawo zokugcwalisa. Ndandilala e-Engen Garage namanye amabhinqa.”

Wathi akanakugoduka engaphathanga nto kubantwana bakhe abane.

Umphathi weEPWP uNtombentsha Ndzule uze nabasebenzi abali-19 baseLady Frere.

“Sifike apha ngoMvulo ngentsimbi yesithandathu kusasa neqela lam. Kodwa omnye wabasebenzi waqokelela izazisi zezona zinto azithandayo kwaye oko kwadala isiphithiphithi. Asikwazanga ukubuyela ekhaya kuba imali yeteksi iyabiza. Salala kwifilling station,” utshilo.

“Kuthe ke ukusukela ngentsimbi yesithathu ekuseni ndafika apha ePosini ndabasa umlilo ngeekhadibhodi ukuze sotha. Abasebenzi bafuna imali yabo kuba iintsapho zabo zilambile kwaye batyala iimali-mboleko.”

UJohan Kruger, isithethi sePosi yoMzantsi Afrika, khange achaze ukuba kutheni amakhadi ebhanki yasePosini engasasebenzi, engakhange athethe nangokungabikho kweejenereyitha. Uqinisekisile ukuba iposi ivaliwe ngexesha loqhanqalazo kwiveki ephelileyo.

“Ngelishwa le miba idityaniswa nengxaki zombane, iposi isebenzela ukuyilungisa. Sithanda ukuxolisa kubathengi bethu ngezinto eziphazamisayo abadibana nazo,” utshilo.

Othethe egameni lesebe lemisebenzi yoluntu ephondweni uSiphokazi Ncanywa uthi isebe liyayazi ingxaki yokuhlawulwa kwabasebenzi. Uthe isebe liye laqhagamshelana neebhanki ukuba zenze intlawulo kodwa “bezingenamdla nyani”.

“Ibhanki yasePostbank isephantsi ngexabiso xa ithelekiswa neebhanki. Ibhanki yasePosini ixakekile izama ukulungisa imingeni yamakhadi yokungaphumeleli kwiivenkile ezithengisayo. Oku kungenxa yohlaselo lwe-cyber kwiinkqubo zePostbank.”

Ngenjikalanga yangoLwesibini ibisele icuthekile ifolo, uNcanywa esithi wonke umntu uhlawulwe. —GroundUp

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *