root - March 26, 2024

Ngama-50 abasetyhini abaqhankqalaza ukuxhasa ibango lomhlolokazi lendlu yeRDP. 

Umqeshi uyala ukuhamba, ufuna intlawulo. 

INTHATHELI YETHU

Bebonisa umanyano, malunga nama-50 abasetyhini base-Witsand e-Atlantis baye bangena ezitalatweni ngoLwesibini beyokuxhasa umhlolokazi owayezama ukubuyisela indlu ye-RDP yomyeni wakhe ongasekhoyo ebihlala umgcini iminyaka engaphezu kwe-10. 

Umlindi uyala ukuphuma, ethintela umhlolokazi nabantwana bakhe ukuba bangafuduki. 

Beqhankqalaza phambi kwendlu yeRDP kwisitalato iRose, la makhosikazi athi lo sapho wazama ukuyithengisa le ndlu kunyaka ophelileyo ngeR250,000. 

Umgcinisihlalo, uBonginkosi Luthuli, olilungu lekomiti yeSouth African National Civic Organisation kwisebe laseWitsand, ebewalungisile amaxwebhu afunekayo ukuze ithengiswe le ndlu, kodwa le ntengiselwano yanqunyanyiswa xa umthengi ecela umnini-tayitile ukuba atyikitye amaphepha, nalapho umhlolokazi wala ukwenza. 

Lo mhlolokazi uNoncedo Luthuli (41) (ongazalani noBonginkosi) uhlala kwityotyombe elinegumbi elinye kwilokishi yase-Alexandra eRhawutini, nabantwana bakhe ababini kunye nomzukulwana omnye. 

UNoncedo uthi watshata nomyeni wakhe uBethwell Lungile ngo-2005. 

Uthi umyeni wakhe waphumelela, wafumana indlu yeRDP eWitsand Phase 2 ngo-2011. 

Ngelo xesha uLungile wayegulela ukufa ehlala kowabo eMpuma Koloni. 

Uthi uBonginkosi uqale ukuhlala kule ndlu emva kokwenza amalungiselelo nosapho, kodwa wahlawula iR1,200 lerenti yeenyanga ezimbini kuphela. 

ULungile wasweleka ngo2020, emshiya nabantwana babo ababini. 

Uthi usapho lwakhe belusoloko lucela uBonginkosi ukuba anikezele ngezitshixo zendlu, kodwa akavumanga.

Uthi kule nyanga iphelileyo uqale ukulungisa ilifa likamfi ngokufaka isiqinisekiso sokubhubha kwesebe lezekhaya, isiqinisekiso somtshato wakhe, kunye nesazisi sakhe kwiofisi yetayitile ukuze afumane isiqinisekiso selifa lakhe. 

Kusenzeka oku, wazama ukungena endlwini, kodwa uBonginkosi akazange avume ukuphuma. 

Uthi uBonginkosi ufune imali engange-R80,000 kunye nendawo yokuhlala eyenye ukuba wayephuma endlwini. 

Ebengekho kulo mzi ngethuba aba bafazi bebeqhankqalaza ngoLwesibini.

Itshantliziyo lasekuhlaleni uFundiswa Makeleni, obephakathi kwamakhosikazi ebeqhanqalaza, uthi abasetyhini baququzelele olu qhankqalazo beziva bedanile lisebe leSanco Witsand. 

“Besivakalelwa kukuba badlala ngamalungelo omhlolokazi nabantwana bakhe. 

UBonginkosi Luthuli lilungu lekomiti yeSanco kwaye ungumfundisi wecawe yasekuhlaleni,” utsho uMakeleni. 

UNoncedo uthi xa ezama ukubhalisa kuluhlu lwabalindileyo lwezindlu, inkqubo yamkhaba ukuba abhalise kuba wayesebenzisa ifani yomyeni wakhe owaswelekayo, owayesele exhamle kwindlu yeRDP.

“Sihlala etyotyombeni. Andiphangeli. Ndifuna aphume endlini ndizohlala nabantwana bam. Yindlu qha into eshiywe ngumyeni uthi uNoncedo, ndinestress soba bendikhulisela abantwana bam emkhukhwini eAlexandra egoli”.

Xa ecelwa ukuba enze izimvo zakhe ngoMgqibelo, uBonginkosi ungqinile ukuba akanguye umnikazi wendlu. 

Uye wathi kufuneka simtsalele umnxeba kamva ukuze sifumane izimvo ezicacileyo.

Noko ke, xa sazama ukumtsalela kamva, akazange ayiphendule iminxeba yethu. Siphinde samthumelela imibuzo ngomyalezo wesintu nakuWhatsApp, kodwa akaphendula. 

Uceba wewadi yase-Atlantis uMoosa Raise uthethe namanina ebeqhankqalaza ngoLwesibini. 

URaise uthe uBonginkosi naye wamqinisekisa ukuba ayinguye umnikazi wendlu. 

“Sivumelene ukuba uBonginkosi Luthuli akangomnini wale ndawo ngokusemthethweni kwaye inenekazi ngumnini wale ndawo ngokusemthethweni, kwaye ukhangela enye indawo yokuhlala, utshilo uRaise.

Uthe njengoceba wewadi kufuneka aqinisekise ukuba akukho malungelo abantu anokucalula, kwaye ubunini obufanelekileyo bendawo kufuneka buqinisekiswe.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *