root - May 28, 2024

INTATHELI YETHU

Ngethemba lokuqinisekisa ulonyulo olunoxolo nanjengoko imibutho yezopolitiko ikhuphisana kulo lonyulo olunokuba yimbali ngoLwesithathu, abefundisi abangamashumi amabini abaphuma kwiimvaba ngeemvaba ngeemvaba bebebambe umthandazo kwiholo yesikolo iSophakama Primary School ngoMgqibelo umhla wamashumi amabini anesihlanu kuCanzibe.  

Le nkonzo ibizinyaswe ngabavoti, abaphathi beeteksi abaphuma kwiDunoon Taxi Association (DTA), inkumanda yesikhululo samapolisa aseMilnerton, nabameli bombutho wezoluntu woMzantsi Afrika, kunye nosihlalo weANC kwisebe likaOliver Tambo. 

ULanga Lethu, umbutho osasazeke kuwo onke amaqela eenkonzo zaseDunoon, ekhokelwa nguBhishophu Xolani Mathimba weFaith Mission Apostolic Church, ubambe umthandazo woxolo phambi kosuku lolonyulo. 

UMathimba uthe ulwaphulo-mthetho luphezulu kakhulu eDunoon kwaye ubethelele imfuneko yolonyulo olungenabundlobongela. 

Wonke umntu makavote ngaphandle kobundlobongela. Kufuneka bavote ngoxolo. Sidinga uxolo, watsho uMathimba. 

Uthe bonke abahlali bamenywe kulo mthandazo ngoMgqibelo kwaye ayingombutho wezopolitiko. 

Umphathi weSikhululo samaPolisa saseMilnerton uColonel Thamsanqa Tito ubulele iDTA kunye nemibutho elwa ubundlobongela obujoliswe kwabasetyhini nabantwana ngokusebenzisana kwabo kakuhle namapolisa aseMilnerton. 

UTito wagxininisa ukubaluleka kwelungelo lokuvota, elifanisa nelungelo lobomi. 

Uqinisekise uluntu ukuba kuzakubakho ukusasazwa kwamalungu eSAPS kuzo zonke izikhululo zovoto eDunoon nakwezinye iindawo ukuqinisekisa ukhuseleko lwamagosa e-IEC.  

Uthe uvavanyo lokhuseleko lubonise umngcipheko ophakathi wobundlobongela, nto leyo ethetha ukuba kukho uqhushululu olunokwenzeka. 

Amapolisa aza kube ekhapha iibhokisi zokuvota ezisele zisetyenzisiwe nezingasetyenziswanga, kwaye zonke iivoti zephondo ziya kubalwa eCentury City. 

Le nkonzo ibizinyaswe ngabantu abangamashumi asixhenxe. 

Ekugqibeleni, ababekho babambana ngezandla kwisangqa baze bacengceleze umthandazo owathabatha malunga nemizuzu eli-10 ukuqukunjelwa.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *