root - September 26, 2023

Umlilo usube imiphefumlo yabantu abathathu

AMBESIWE MBANA 

NgoMgqibelo ngomhla we17 kule nyanga imiyo umlilo omkhulu usube imiphefumlo yomntwana obeneminyaka eli14, umama wakhe kwakunye nesinqandamathe sikamama wakhe nekukrokreleka ukuba besiyolala apho kumatyotyombe amade kufuphi nendawo yentselo.

Abahlali bashiyeke bethe nkamalala emva komlilo otshise amatyotyombe aqikelelwa kuma-20 ukonyuka. 

Lo mlilo kusolwa ukuba uqale emva kokuba omnye wabanxusi bakamama uNomapha Mhambi ethe watshaya ientyi yaze yamohlula nanjengoko ebephantsi kwempembelelo yotywala walala. 

“Andiyazi ukuba sikwazi njani ukuphuma nabantwana bam ngokuba sive ngabanye abahlali sele besixelela ukuba kuyatsha nalapho sithe xa siphuma kwabe sele kubomvu ngumlilo. 

Nanjengoko ebehlala kwityotyombe elisekuqaleni elikufuphi kunye negate,” enyembezana uNomapha Mhambi nowaziwa ngelokuba nguNodeki utshilo. 

Abaninzi bathi ibisisimanga somlilo omkhulu obengakwazi ukucimeka noshiye uluntu luthe nkamalala lungakwazi nokupha izinto zalo ezindlini, bazibukela zisitsha zide ziphela.

Imizamo yabo yokusindisa izinto zabo iphelele emoyeni okwezithukuthuku ziphelela eboyeni. 

Ecacisela intatheli yephephandaba uNandisa Marhuwu nongomnye wamaxhoba atshelweyo nongumama wabantwana ababini uthe, “Sicela uncedo ngokuba sizanyelwe impahla yesikolo yabantwana kwakunye nezinye izinto ezifana nokuba sizokucocelwa apha nanjengoko kumdaka apha.”

Abahlali bathe akukho ncedo balufumeneyo kumasipala nanjengoko bebezizamela amazinki khon’ukuze baphinde babeke amatyotyombe wabo kwakhona. 

Imini yonke yangecawe ngomhla wama17 kule nyanga imiyo akhange bafumane nto iya phantsi kwempumlo, bambi bebegxeba umasipala ngokungabahoyi ngokuba bathi inye into eyenziweyo naleyo ibe kukuthathwa kwamagama abo babengamaxhoba okutshelwa kuphela.

“Ibuhlungu into yokubhujelwa ngabantu obenihlala nabo kabuhlungu olu hlobo, ubhuti yena lo ebesephumile ntonje uphazanyiswe sisikhalo salowo ebencumisana naye wabuyela ngaphakathi kanti kulapho ayokuvaleleka khona kwaba kanti kukuphela kobomi obo,” omnye wamaxhoba nobekhona ngelixa lesenzeko nongafunanga kukhankanywa kwiphephandaba utshilo.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *