root - May 14, 2024

NgoLwesibini umhla we-7 kuCanzibe, iinkokeli zabahlali bezisaqhubeka nokuququzelela amaxhoba omlilo kumatyotyombe aseDoornbach eKapa. 

INTATHELI YETHU 

Ashiyeke ethandabuza amakhulu abantu abaphulukene namakhaya abo kumlilo ogqugqise kumatyotyombe aseDoornbach eDunoon ngoMvulo we-6 kaMeyi ka-2024. 

Nangona kungakhange kubikwe mntu wonzakeleyo, lo mlilo utshabalalise amatyotyombe angaphaya kwamakhulu amabini. 

Uninzi lwezi ntsapho lwachitha ubusuku ngaphandle ukuze lukhusele nantoni na olukwaziyo ukuyisindisa yaye lubambelele kumaza azo. 

Emini ngoLwesibini umhla wesi-7 kuCanzibe, iinkokeli zoluntu zazisabala kwaye zibhala phantsi iinkcukacha zamaxhoba omlilo ukulungelelanisa iinzame zokunceda.

Abantu babecoca amayelenqe abo ukuze baqale ngokutsha ukwakha amakhaya abo. 

Kodwa eyona nto yayinzima ukubuyiswa kobo bubutyobo butshileyo yayingamaxwebhu abalulekileyo afana nezazisi, izatifikethi zokuzalwa, amakhadi ebhanki kunye nezatifikethi zemfundo.

Inkokeli yasekuhlaleni uZukiswa Kobe uthe lo mlilo uchaphazele indawo ebanzi. 

UZolile Qyana wayehlala kwityotyombe elinamagumbi amahlanu nenkosikazi yakhe nabantwana abahlanu. 

Uhleli eDoornbach ukusukela ngo-2000. UQyana uthi intombi yakhe eneminyaka elishumi elinesibini, nesandula ukubuya esikolweni ngoMvulo, ivuke ebuthongweni, ikhala ngelithi kutshe ityotyombe elingummelwane. 

Umsi omnyama wawusele uzalise ityotyombe lakhe. Wakwazi nje ukubamba iingxowa ezintathu zempahla. 

“Kutshisiwe yonke ifenitshala kunye nezazisi zethu. Kunzima kakhulu, ngakumbi kubantwana. 

Iiyunifomu zesikolo, iincwadi zezifundo zitshiswe zonke. Umlilo ubusondele kakhulu, andikwazanga ukugcina izinto zethu,” utshilo uQyana. 

Ngoku akaphangeli kwaye uphila ngokulima. Kufuphi nekhaya likaQyana, uZimvo Jevu oneminyaka eli-18 ubudala wayelungisa isiza sosapho lwakhe ukuze bakhe kwakhona. 

Lo mfundi webanga leshumi uthi uphulukene neeyunifom kunye neencwadi zakhe. Wayehlala nabazali bakhe nabantwana bakowabo abathandathu. 

UCharlotte Powell, isithethi soLawulo loMngcipheko weeNtlekele kwiSixeko saseKapa, uqinisekise ukuba abacimi-mlilo abangama-70 baye bajongana nalo mlilo, nomsebenzi wabo wenziwe umngeni ngakumbi ngumoya ngoMvulo. 

Uthe umlilo ucinywe ngo-22:35. “Amaqabane esiXeko anikezela ngoncedo loluntu aza kubonelela ngoncedo ngokutya, iingubo, iimpahla kunye nempahla yangasese, utshilo uPowell. GroundUp.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *