root - May 28, 2024

Isebe lezekhaya lisilele ukuthumela icandelo elihambahambayo, linqanda abo baphulukene namaxwebhu ukuba bafumane izazisi zethutyana.

INTATHELI YETHU

Amakhulu-khulu abahlali baseDunoon abazukwazi ukuvota kunyulo oluyimbali yaseMzantsi Afrika ngoLwesithathu, njengoko amakhadi abo esazisi atshatyalalisiwe kumlilo wamatyotyombe eDoornbach ngomhla wesi-6 kuMeyi. 

Lo mlilo utshabalalise amatyotyombe alikhulu elinamashumi amahlanu, ushiye abahlali abakumakhulu amathathu anamashumi amathandathu bengenandawo yokuhlala, namaxwebhu abalulekileyo afana nezazisi. 

Ukulandela imililo elolu hlobo ngaphambili, isebe lezekhaya belithumela icandelo elihambahambayo ukuze abantu abaphulukene nempahla yabo bafumane izazisi zethutyana, kodwa alikenzi njalo kweli tyala.  

Amaxhoba omlilo wangomhla wesithandathu kuCanzibe athi aphoxeke kakhulu ngenxa yokungakwazi ukuvota iR42. 

Oku kwakungengokhetho, bathi, kodwa umphumo weengxaki zemali. 

UZolile Qina, nekhaya lakhe ebelihlala nenkosikazi nabantwana bakhe abahlanu litshiswe laluthuthu, uthe kokokuqala ngqa ukusukela kunyulo lokuqala lwedemokhrasi ngo-1994 ukuba angavoti. 

UQina uthi ukwazile ukuhlangula iingxowa ezintathu zempahla ngethuba ikhaya labo liqala ukutsha, kodwa akazange akwazi ukubamba amaxwebhu osapho lwakhe kuquka nezazisi. 

Ngethuba Iliso labantu lithetha naye ngomhla wamashumi amabini anesihlanu kuCanzibe, ubuye walivusa ityotyombe lakhe esebenzisa izinki ezitshisiweyo kodwa akazange akwazi ukulenza isahlulo samagumbi ezama ukwenza umgangatho wesamente.

“Okokuqala ukusukela ngo-1994 ukuba angavoti, watsho esithi akanayo imali yokuya kwi-ofisi yezekhaya edolophini ukuze afumane isazisi sethutyana. 

“Akumnandi ukungavoti xa wonke umntu evota. Ukungakwazi ukuthatha inxaxheba kwinkqubo yokuthatha izigqibo kubuhlungu, utshilo uQina.

Uthe ubehlala kumatyotyombe aseDoornbach iminyaka engama-24, kwaye ukuqokelelwa kwenkunkuma ngokungathembekanga ngomnye wemiba engxamisekileyo. 

Ngenxa yokungcola, kwakukho intabalala yeempuku kunye neempukane. 

“Sivota sinethemba lokuba umgangatho wobomi bethu uzakutshintsha kodwa akukho nto nangelo xesha itshintshayo, utshilo. 

UNomagirls, inkosikazi yakhe, uthe waqala ukuvota ngo-1999 kodwa, njengomyeni wakhe, naye akazukwazi ukuvota kulo nyaka ngenxa yokutshiswa kwesazisi sakhe. 

Kodwa uNomagirl uthe uvotele nje ukuvota. Ayiphuculi umgangatho weemeko zethu zokuhlala, utshilo. 

UMbuyisi Yawa, 25, uphulukene nayo yonke into kuquka nesazisi sakhe ngethuba kutsha indlu enegumbi elinye ebehlala nomntakwabo. 

UYawa, obhalisele ukuvota, uthi abo baphulukene nemizi yabo ngenxa yomlilo baxelelwe ukuba iSebe lezeKhaya lizakuthumela icandelo elihambahambayo eDoornbach ukuze kukhutshwe izazisi zethutyana, kodwa ayizange yenzeke loo nto. 

Umshumayeli wenkonzo yaseSaint Johns eDunoon uMzwakhe Bekapi uthe wenze uluhlu lwabantu abangamashumi amathathu ananye abatshiswe nezazisi zabo emlilweni. 

UBekapi uthi olu luhlu waluthumela nge-imeyile kwiSebe leMicimbi yezeKhaya, kodwa akazange aphendule. 

“Ndibone into ebuhlungu ndazama ukunceda, utshilo.  

Isithethi sesebe lezekhaya uSiya Qoza uthi kufuneka isiXeko saseKapa singenise uluhlu lwamaxhoba omlilo kweli sebe. 

UQoza uthe abanalwazi ngesicelo esilolu hlobo esivela kwisiXeko, watsho esithi: Yinkqubo eqhelekileyo leyo. Iqala ngeSixeko xa kusenzeka intlekele.

Isithethi soLawulo loMngcipheko weeNtlekele kwisiXeko saseKapa uCharlotte Powell, uthe isiXeko sisibikele iSebe leMicimbi yezeKhaya ngesi sehlo, kwaye sinike inombolo yesalathiso, SR33235. Iliso labantu linike inombolo yesalathiso kuQoza, othe uzakumjonga ngokucokisekileyo ukukhangela ukuba uyifumene na, kodwa inkqubo izakuthatha ixeshana.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *