Ibala legalufa luphantsi koxinezelelo lushokoxeko lwezindlu

Isibhengezo sesixeko esipapashiweyo sivumela ukusetyennziswa kwebala legalufa iKing David Mowbray Golf Club iminyaka elishumi ezayo ngentlawulo eyi R11,500 ngonyaka sichukumise intshukumo yabahlali sinqunanyisiwe . Oku bekuya kuthetha ukuthi izindlu ebezinokwakhiwo kwelobala zifa namthanyana. Isibhengezo sipapahswe yi City of Cape Town ngomhla wama 24 ku July kwintsuku nje pahmbi kokuba isivumelwano sabo ne Rondebosch Golf Club […]