Malmesbury radio DJ in battle for best presenter award

A battle to emerge as the best radio presenter is looming for Malmesbury community radio DJ Sindiswa Maqwelana aka DJ Masindie, after being nominated as best radio presenter for the Golden Art & Media Awards (GAMAs) 2020. DJ Masindie is a presenter at the 7441 community radio station in Ilingelethu, Malmesbury. The radio station recently […]

Traditional dance group expands in Dunoon

Music producer and Dunoon resident Thabo Magaqana is the founder of Amaqobo kazana Traditional Dancers to teach children the traditional dances to Zulu Masikhandi folk music. Amaqobo kazana was established in 2013 with less than six children, and has evolved to become a large group which participates in local music arts festivals at Guga S’Thebe […]

Imvumi ivuna unyamezelo kwi Rap

Izihlobo nezalamane zamthibaza u-Avela Mzimba ekuphumezeni kwakhe iphupha lokuba yingculi ye hip hop star kodwa uqhubekile ecofa amaqhosha ngethemba lokuba yindumasi. Kungokunje ushicelele icwecwe elingoma zilishumi lizakupapashwa kutshanje. “Bandidobelela phantsi besithi ndiyinkwenkwe engenambono ngobomi kodwa zange ndibanike indlebe kuba babezel amazwi okundityhafisa, “ utsho umfana osabela kwigama elisisiteketiso uRealityi kungoku nje. Lamfana ulibone ilanga kwiminyaka […]

Umculi-wase-Dunoon-uGqatsile

LBK okwangoku yeyona mvumi mculo ishushu eKapa kwihip hop Italente yolutsha kaLunga Kato iqala ukuqatshelwa kwizangqa zalapha ekhaya, imnika ithemba lokuba angayijika into ayithandayo ibe liphupha lakhe lokuba ngumculo. Ukuhamba kukaRob moniker wakhe, uKato watyikitywa ngumbhalo wokurekhoda wedolophu i-Ghost Town Entertainment xa wayeneminyaka eli-15 ubudala warekhoda iingoma zakhe uGucci Belt kunye ne-Fate, emva kokuba washiya […]