Motorsport legend Adrian Pheiffer dies

Pheiffer was honoured with numerous awards for his contribution to motorsport in the Western Cape, and for his work as a motoring journalist If it weren’t for Pheiffer, Killarney would not exist Motorsport legend Adrian Pheiffer, who co-founded the Western Province Motor Club and rescued the Killarney International Raceway from almost certain closure in 1965, had died at […]

Iphondo libhiyozela iKrisimesi kunye neentsana zoNyaka oMtsha

IDunoon ifumana isabelo sayo seentsana ezine zeKrisimesi kwabali-188 kweli phondo INTATHELI YETHU Abanye abazali baseNtshona Koloni bebenemibhiyozo kabini yeeholide njengoko bebesamkela iintsana zabo ezisandul’ ukuzalwa kwihlabathi ngeKrisimesi nangoSuku loNyaka oMtsha. Iintsana ezizalwa ngeKrisimesi zilikhulu elinamashumi asibhozo anesibhozo (188) kumaziko ezempilo ephondo, zaze zayi-192 ngoSuku loNyaka oMtsha. Kwaba, abantwana abane beKrisimesi bazalelwa kwiZiko lezeMpilo laseDunoon kwaye abantwana […]

Province celebrates Christmas and New Year’s babies

Dunoon gets its share of four Christmas babies out of 188 in the province Some Western Cape parents had double holiday celebrations as they welcomed their newborn babies to the world on Christmas and on New Year’s Day. There were 188 babies born on Christmas at provincial health facilities, and 192 on New Year’s Day. Of […]

Man burnt to death in Siyahlala, hundreds homeless in Nkanini

No fatalities as more than 100 homes razed in Nkanini but man dies when his shack catches fire in Siyahlala A week after a blaze destroyed 106 shacks in Dunoon’s Nkanini informal settlement, leaving 233 people homeless on New Year’s Eve, another blaze in Siyahlala informal settlement Section B resulted in the death of a […]

Enye i-Postbank “glitch” ilibazisa ukuhlawulwa kwegranti yezentlalo kaJanuwari

Size ePosini bathi akukho mali” NgoLwesihlanu, i-Postbank ivume ukuba kukho ingxaki ethintele abantu abaninzi abafumana inkxaso-mali ukuba bafikelele kwiintlawulo zabo zikaJanuwari ka-2023. Ibhanki yasePost ithi lo mba usonjululwe. Kodwa iGroundUp ityelele isebe leentlawulo zaseKapa ngoLwesibini kwaye yafumanisa ukuba abaxhamli abaninzi abakahlawulwa. Esi sisihlandlo sesibini kwisithuba esingangenyanga “ingxaki yenkqubo” enkulu kwiBhanki yasePost ishiya abaxhamli besibonelelo beneepokotho ezingenanto. […]

Ukhwele ebhayisekileni wazidalela ithuba lentsebenzo 

Emva kokufumana amanqaku aphantsi kunyaka wakhe wokuqala kwizifundo zobuntatheli kwiYunivesithi iRhodes, iinzame zikaYandisa Mbhadeko oneminyaka engama-22 ubudala zokuphinda afake isicelo soncedo lwemali kwiNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS) ngo-2020 zakhatywa. Ngenxa yokungafumani mathuba emisebenzi kwidolophu azalelwa kuyo eMthatha eMpuma Koloni, uMbhadeko ufike eKapa ezokufuna umsebenzi, enethemba lokonga imali eyaneleyo yokuxhasa amabhongo akhe obuntatheli. Emva kokufika […]

Youth cycle into green delivery jobs

New last-mile delivery venture gets 100 youths on their feet Jobs provided for young people from Atlantis, Dunoon, and Joe Slovo  After getting poor marks during his first year journalism studies at Rhodes University, 22-year-old Yandisa Mbhadeko’s attempt to reapply for financial aid from the National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) in 2020 was rejected. With no […]

Eight left homeless in separate fire

One person died in a fire in Dunoon’s Siyahlala informal settlement on Wednesday 7 December which destroyed 11 shacks and left 21 people homeless, including mothers and children.  The 33-year-old man who burnt to death was a tenant in Mzoxolo Rala’s five-room shack. Rala said he arrived home from the Eastern Cape on Thursday to […]

‘Ukubona izinyanya’ kubawisile abafundi

Kwisihlandlo sesibini kule kota, abafundi besikolo samabanga aphakamileyo sasekuhlaleni baye bawa ngenxa yesityholo sokubonwa zizinyanya. Ukufunda kuphazamiseken gequbuliso kwisikolo samabanga aphakamileyo iTable View nge-1 Novemba xa abafundi abaninzi nootitshala bewa, kutyholwa ukuba kungenxa yokubna okanye ukubonwa zizinyanya. Esisiganeko senzeke kwiSikolo samaBanga aPhakamileyo iSunridge Circle, nesihlala ikakhulu abafundi baseDunoon, singqinwe liSebe leMfundo leNtshona Koloni (WCED). “Njengokuba […]

‘Ancestral sighting’ has pupils fainting

For the second time this term, pupils at a local high school have collapsed due to an alleged ancestral sighting. Learning was abruptly disrupted at a Table View high school on 1 November when several pupils and teachers collapsed, allegedly due an ancestral calling or sighting. The incident at Sunridge Circle High School, which mostly […]