root - June 27, 2023

Umlilo utshabalalise amakhaya angama-50, eshiya intsapho zigodola. 

Peter Luhanga

Abahlali bamatyotyombe ase-Ethembeni eDunoon eKapa, ​​bagqithise iiemele zamanzi kuphahla lwamatyotyombe abo ngelizama ukucima umlilo ngoLwesithathu.

Amatyotyombe angamashumi amahlanu atshiswe aphela. Abantu abamalunga nama-200, kuquka nabantwana, basala bengenamakhaya kwingqele eqhaqhazelis’ amazinyo. 

Lo mlilo uqale phambi kwentsimbi yesihlanu malanga. Kwathatha abacimi-mlilo abangama-50 abaneenjini zokucima umlilo ze-14 ukucima umlilo nge-9pm. 

Akukho mntu ubhubhileyo okanye wonzakeleyo, ngokokutsho kukaJermaine Carelse, isithethi seNkonzo yoMlilo noHlangulo kwisiXeko saseKapa. 

IGroundUp ibone imiboniso yoloyiko ngabahlali bephethe oomatshini bokuhlamba, iisutikheyisi kunye nezitofu zegesi njengoko bebaleka umlilo.

UNomakhwezi Ngendle wayesemsebenzini ngethuba unyana wakhe emtsalela umnxeba emazisa ukuba ityotyombe labo elinamagumbi amabini liyatsha. 

Abaqeshi bakhe bamvumela ukuba abuyele ekhaya. Wakwazi ukuhlenga isutikheyisi yempahla; yonke enye into yalahleka. Ngentsasa yangoLwesine, uNgendle nonyana wakhe babelungisa izinki ezitshileyo ukuze bakhe ikhaya labo. 

Uchithe ama-R2,600 kwizinto ezintsha zokwakha. UThandiswa Dayimane uthi uphulukene netyotyombe lakhe elinamagumbi amabini kunye nezinto zakhe eziquka izazisi kwaneziqinisekiso zokuzalwa zabantwana bakhe ababini. 

Umlilo uqale kwityotyombe elineminyango emibini ezantsi kwelakhe, utshilo. Wathi akuva ummelwane wakhe ekhala, wathatha ihamile nemihlakulo waphuma phandle eyokuncedisa ukudiliza elo tyotyombe litshayo, kodwa umlilo wanwenwela kwikhaya lakhe. 

Ukwazile ukufumana kuphela iseti kamabonakude. “Ndiziva ndonwabile. Andiphangeli … kufuneka ndakhe ngokutsha kwaye kwangaxeshanye ndibonelele abantwana bam,” utshilo uDayimane. 

Inkokeli yabahlali uSimphiwe Bavuma uthe kubonakala ukuba intsimbi eshiywe ingahoywanga ngunobangela walo mlilo. UBavuma uthi kutshiswe amatyotyombe angamashumi amahlanu kwaye abantu abamalunga namakhulu amabini basala bengenamakhaya. 

Kwesi siza ngoLwesine, uGift of the Givers ebephonononga ubungakanani bale ntlekele. Ummeli uPamela Kaptein uthe imathiriyeli esuka kwindawo yabo yokugcina impahla iyakunikwa iintsapho. 

Usihlalo wesebe leSouth African National Civic Organisation Dunoon uElliot Nkohla uthe umbutho wakhe ucele iSASSA kunye nesebe lezekhaya ukuba bancede amaxhoba omlilo. 

Ngentsasa yangoLwesine abantu bebeqalile ukuphawula iindawo zabo, belungiselela ukwakha kwakhona. -GroundUp

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *