Ukusuka kwilali, elokishini, ukuya kwindumasi yomculo wokholo

Ukusebenza nzima kukaBulelani Mvunyiswas nokuthanda umculo kumzisele indlela entle Ophuma kwityotyombe elingasemva kwendlu kwizitalato ezixineneyo zaseDunoon,oyimvumi yegospile ethe yaba luphawu lwethemba kunye nenkuthazo.  Ngomculo wokhole, uBulelani Mvunyiswa, 30, udlule kwisiqalo sakhe esiphantsi wasiwa kwindawo akuyo ngoku eParklands, apho amaculo akhe amnandi kunye namazwi akhuthazayo aqhubeka etsala umdla kubaphulaphuli.  Uhambo lomculo lwakhe uMvunyiswa lwaqala ngo-2013 xa […]

From village, to township, to gospel stardom

Bulelani Mvunyiswa’s hard work and passion for music have brought him a long way Peter Luhanga  Emerging from a backyard shack off the crowded streets of Dunoon, is a gospel musician who has become a symbol of hope and inspiration.  Through gospel music, Bulelani Mvunyiswa, 30, has transcended his humble beginnings and been transported to his […]

New Dunoon representative announced by ANC after ousting ward councillor 

Sanco supports interim leadership until by-elections are held Peter Luhanga The recall of Dunoon’s ward 104 councillor Messie Makuwa by the ANC has resulted in proportional representative (PR) ANC councillor Lazola Gungxe being ushered in as interim caretaker by the party’s Oliver Tambo branch. The announcement was made at a community meeting at the Sophakama Primary […]

Nine years later, here is how Wolwerivier is doing

Residents of the City’s emergency housing development face unemployment, extreme heat, and overcrowding. But “we have achieved a lot” says a community member Liezl Human Life in one of Cape Town’s emergency housing sites on the outskirts of the city has been grim for the hundreds of people living there. The community endures overcrowding, high unemployment, […]

Dunoon matrics rake in distinctions despite major challenges

Poverty, noise, loadshedding and crowded living conditions didn’t stop these learners reaching their academic dreams Peter Luhanga  Despite the challenge of living with her two brothers and parents in a single room in an informal settlement, Makanaka Muzuva manage to achieve seven distinctions in her matric exams. Among the subjects for which she achieved a […]

Uceba waseDunoon ugxothwe yiANC ngequbuliso 

Uceba uMessie Makuwa uvile ngokukhutshwa kwakhe kwimizuzu nje embalwa phambi kwebhunga lebhunga leSixeko saseKapa  UMakuwa uthi ukulungele ukulwa nokubizwa kwakhe enkundleni.  Peter Luhanga  Kwimeko eyothusayo, umbutho olawulayo we-African National Congress (ANC) urhoxise ngokungalindelekanga uceba wewadi kamasipala exineneyo eDunoon eKapa.  Uceba uMessie Makuwa, othunyelwe ngumbutho wakhe wezopolitiko ukuze akhusele iWadi 104 yaseKapa kunyulo loomasipala ngo-2021, ngoku […]

Dunoon councillor abruptly recalled by the ANC

Councillor Messie Makuwa learnt of her recall just moments before a City of Cape Town council caucus   Makuwa says she is ready to fight her recall in court. Peter Luhanga   In a dramatic turn, the ruling African National Congress (ANC) has unexpectedly recalled a councillor from a densely populated municipal ward in Dunoon, Cape Town.  […]

Rubbish is building up in the streets of this Cape Town township

August Plaatjies is conducting a one-man battle against garbage.  Peter Luhanga Armed with a shovel, August Plaatjies has made it his personal mission to clear streets of piles of uncollected rubbish in Dunoon township, Cape Town. Plaatjies, who lives in the newly established Newlands informal settlement along Potsdam Road, was in Dunoon’s Ekupholweni informal settlement […]

Izikolo zaseDunoon azichithanga xesha kwiiholide, zilungiselela unyaka omtsha

Izikolo zaseprayimari zilungiselela ubhaliso lwasemva kwexesha, abazali bayakhuthazwa ukuba bagqibezele naziphi na izicelo ezifike emva kwexesha ngoko nangoko Izikolo eziziiprayimari eDunoon zibhaliswe ngokupheleleyo kuwo onke amabakala ngaphandle kweBakala R no-1 ngaphambi kokuqala konyaka wesikolo eNtshona Koloni ngoLwesithathu we-17 Januwari.  Nangona iholide ibizinzile, iinqununu zezikolo zaseSophakama, eDunoon, naseSilver Leaf zaseprayimari zithe zinomdla kwaye zikulungele ukuqala unyaka […]