Ukusuka kwilali, elokishini, ukuya kwindumasi yomculo wokholo

Ukusebenza nzima kukaBulelani Mvunyiswas nokuthanda umculo kumzisele indlela entle Ophuma kwityotyombe elingasemva kwendlu kwizitalato ezixineneyo zaseDunoon,oyimvumi yegospile ethe yaba luphawu lwethemba kunye nenkuthazo.  Ngomculo wokhole, uBulelani Mvunyiswa, 30, udlule kwisiqalo sakhe esiphantsi wasiwa kwindawo akuyo ngoku eParklands, apho amaculo akhe amnandi kunye namazwi akhuthazayo aqhubeka etsala umdla kubaphulaphuli.  Uhambo lomculo lwakhe uMvunyiswa lwaqala ngo-2013 xa […]

From village, to township, to gospel stardom

Bulelani Mvunyiswa’s hard work and passion for music have brought him a long way Peter Luhanga  Emerging from a backyard shack off the crowded streets of Dunoon, is a gospel musician who has become a symbol of hope and inspiration.  Through gospel music, Bulelani Mvunyiswa, 30, has transcended his humble beginnings and been transported to his […]

Ummeli omtsha waseDunoon obhengezwe yiANC emva kokugxotha uceba wale wadi

ISanco iyabuxhasa ubunkokheli bethutyana de kubanjwe unyulo  Peter Luhanga  Ukugxothwa kukaceba wakwa ward 104 eDunoons uMessie Makuwa yiANC kubangele ukuba uceba weANC uLazola Gungxe angeniswe njengonobhala wethutyana yimibutho eOliver Tambo.  Esi sibhengezo senziwe kwindibano yabahlali eSophakama Primary School eDunoon ngomhla wamashumi amabini anesihlanu kweyoMdumba, kulandela ukuba uMakuwas ebuyele kwinyanga engaphambili. Le ndibano, ebichotshelwe ngusihlalo weANC […]

New Dunoon representative announced by ANC after ousting ward councillor 

Sanco supports interim leadership until by-elections are held Peter Luhanga The recall of Dunoon’s ward 104 councillor Messie Makuwa by the ANC has resulted in proportional representative (PR) ANC councillor Lazola Gungxe being ushered in as interim caretaker by the party’s Oliver Tambo branch. The announcement was made at a community meeting at the Sophakama Primary […]

Abafundi bematriki baseDunoon bagqwesile

UMakanaka Muzuva ugqame njengophumeleleyo uphezulu phakathi kwabafundi abahlanu abaphezulu bematriki ngo-2023 eSinenjongo High School, eJoe Slovo Park, eMilnerton. Ifoto: Peter Luhanga  Bamenzile umahluko ngaphandle kwemicelimngeni emikhulu Intlupheko, ingxolo, ukucinywa kwemithwalo kunye neemeko zokuhlala ezixineneyo azikhange zibathintele aba bafundi ukufikelela kumaphupha abo emfundo  Nangona kukho ucelomngeni lokuhlala nabakhuluwa bakhe ababini kunye nabazali kwigumbi elinye kumatyotyombe, uMakanaka […]

Dunoon matrics rake in distinctions despite major challenges

Poverty, noise, loadshedding and crowded living conditions didn’t stop these learners reaching their academic dreams Peter Luhanga  Despite the challenge of living with her two brothers and parents in a single room in an informal settlement, Makanaka Muzuva manage to achieve seven distinctions in her matric exams. Among the subjects for which she achieved a […]

Dunoon councillor abruptly recalled by the ANC

Councillor Messie Makuwa learnt of her recall just moments before a City of Cape Town council caucus   Makuwa says she is ready to fight her recall in court. Peter Luhanga   In a dramatic turn, the ruling African National Congress (ANC) has unexpectedly recalled a councillor from a densely populated municipal ward in Dunoon, Cape Town.  […]

Inkunkuma iyakhula kwizitalato zale lokishi yaseKapa 

UAugust Plaatjies uqhuba idabi lomntu omnye ngokuchasene nenkunkuma.  Exhobe ngomhlakulo, u-August Plaatjies wenze iphulo lakhe lobuqu ukususa izitalato zeemfumba zenkunkuma engaqokelelwanga kwilokishi yaseDunoon, eKapa.  UPlaatjies, ohlala kumatyotyombe aseNewlands akwindlela yasePotsdam, ebekwityotyombe laseDunoon Ekupholweni ngoMgqibelo ecoca imfumba yeplastiki kunye nenye inkunkuma ebichitheke kwimigqomo yenkunkuma ekufutshane.  Inkunkuma yayivalela ukungena kwizindlu zangasese zoluntu.  Ngokutsho kweNews24, lo masipala unengxaki […]

Rubbish is building up in the streets of this Cape Town township

August Plaatjies is conducting a one-man battle against garbage.  Peter Luhanga Armed with a shovel, August Plaatjies has made it his personal mission to clear streets of piles of uncollected rubbish in Dunoon township, Cape Town. Plaatjies, who lives in the newly established Newlands informal settlement along Potsdam Road, was in Dunoon’s Ekupholweni informal settlement […]