Ukusuka kwilali, elokishini, ukuya kwindumasi yomculo wokholo

Ukusebenza nzima kukaBulelani Mvunyiswas nokuthanda umculo kumzisele indlela entle Ophuma kwityotyombe elingasemva kwendlu kwizitalato ezixineneyo zaseDunoon,oyimvumi yegospile ethe yaba luphawu lwethemba kunye nenkuthazo.  Ngomculo wokhole, uBulelani Mvunyiswa, 30, udlule kwisiqalo sakhe esiphantsi wasiwa kwindawo akuyo ngoku eParklands, apho amaculo akhe amnandi kunye namazwi akhuthazayo aqhubeka etsala umdla kubaphulaphuli.  Uhambo lomculo lwakhe uMvunyiswa lwaqala ngo-2013 xa […]

Ummeli omtsha waseDunoon obhengezwe yiANC emva kokugxotha uceba wale wadi

ISanco iyabuxhasa ubunkokheli bethutyana de kubanjwe unyulo  Peter Luhanga  Ukugxothwa kukaceba wakwa ward 104 eDunoons uMessie Makuwa yiANC kubangele ukuba uceba weANC uLazola Gungxe angeniswe njengonobhala wethutyana yimibutho eOliver Tambo.  Esi sibhengezo senziwe kwindibano yabahlali eSophakama Primary School eDunoon ngomhla wamashumi amabini anesihlanu kweyoMdumba, kulandela ukuba uMakuwas ebuyele kwinyanga engaphambili. Le ndibano, ebichotshelwe ngusihlalo weANC […]

Abafundi bematriki baseDunoon bagqwesile

UMakanaka Muzuva ugqame njengophumeleleyo uphezulu phakathi kwabafundi abahlanu abaphezulu bematriki ngo-2023 eSinenjongo High School, eJoe Slovo Park, eMilnerton. Ifoto: Peter Luhanga  Bamenzile umahluko ngaphandle kwemicelimngeni emikhulu Intlupheko, ingxolo, ukucinywa kwemithwalo kunye neemeko zokuhlala ezixineneyo azikhange zibathintele aba bafundi ukufikelela kumaphupha abo emfundo  Nangona kukho ucelomngeni lokuhlala nabakhuluwa bakhe ababini kunye nabazali kwigumbi elinye kumatyotyombe, uMakanaka […]

Uceba waseDunoon ugxothwe yiANC ngequbuliso 

Uceba uMessie Makuwa uvile ngokukhutshwa kwakhe kwimizuzu nje embalwa phambi kwebhunga lebhunga leSixeko saseKapa  UMakuwa uthi ukulungele ukulwa nokubizwa kwakhe enkundleni.  Peter Luhanga  Kwimeko eyothusayo, umbutho olawulayo we-African National Congress (ANC) urhoxise ngokungalindelekanga uceba wewadi kamasipala exineneyo eDunoon eKapa.  Uceba uMessie Makuwa, othunyelwe ngumbutho wakhe wezopolitiko ukuze akhusele iWadi 104 yaseKapa kunyulo loomasipala ngo-2021, ngoku […]

Inkunkuma iyakhula kwizitalato zale lokishi yaseKapa 

UAugust Plaatjies uqhuba idabi lomntu omnye ngokuchasene nenkunkuma.  Exhobe ngomhlakulo, u-August Plaatjies wenze iphulo lakhe lobuqu ukususa izitalato zeemfumba zenkunkuma engaqokelelwanga kwilokishi yaseDunoon, eKapa.  UPlaatjies, ohlala kumatyotyombe aseNewlands akwindlela yasePotsdam, ebekwityotyombe laseDunoon Ekupholweni ngoMgqibelo ecoca imfumba yeplastiki kunye nenye inkunkuma ebichitheke kwimigqomo yenkunkuma ekufutshane.  Inkunkuma yayivalela ukungena kwizindlu zangasese zoluntu.  Ngokutsho kweNews24, lo masipala unengxaki […]

Izikolo zaseDunoon azichithanga xesha kwiiholide, zilungiselela unyaka omtsha

Izikolo zaseprayimari zilungiselela ubhaliso lwasemva kwexesha, abazali bayakhuthazwa ukuba bagqibezele naziphi na izicelo ezifike emva kwexesha ngoko nangoko Izikolo eziziiprayimari eDunoon zibhaliswe ngokupheleleyo kuwo onke amabakala ngaphandle kweBakala R no-1 ngaphambi kokuqala konyaka wesikolo eNtshona Koloni ngoLwesithathu we-17 Januwari.  Nangona iholide ibizinzile, iinqununu zezikolo zaseSophakama, eDunoon, naseSilver Leaf zaseprayimari zithe zinomdla kwaye zikulungele ukuqala unyaka […]

Ibhubhele ezandleni zamapolisa indoda ebijijisana nawo eTable View

UGiven Mabusela ubhengezwe njengoswelekileyo ekufikeni kwakhe kwikliniki yaseDu Noon  Peter Luhanga  UGiven Mabusela, 46, ubhubhe ngomhla wesithandathu kweyeNkanga, ngethuba eselugcinweni lwamapolisa aseTable View.  Xa amapolisa amsa kwikliniki yaseDu Noon wafakwa kwisixhobo sokuphefumla kodwa wabhengezwa ukuba uswelekile ekufikeni kwakhe. Ngokwengxelo epapashiweyo yamapolisa angaphakathi etyikitywe ngumphathi wesikhululo, uColonel Junaid Alcock, uMabusela (ingxelo ilichaza kakubi igama lakhe njengoMbusela) […]

Uzenzele indumasi kuTiktok umfana wasephondweni

UMiss Dubula ubalisa ibali lakhe NGUAMBESIWE MBANA UKanya Soyizwapi (23) nowaziwa ngelika Soyz Kay nothandwa ngabalandeli bakhe ngelithi Miss Dubula ngenxa yoshicilelo lwakhe lweevidiyo ezihlekisayo kuTikTok yinzalelwana yaseMpuma Koloni. Uzalelwe waze wakhulela eMthatha nangona elona khaya lakhe lookhokho likuGatyane eMpoxolo, ekhuliswa ngumzali omnye uNomta Soyizwaphi kwakunye noradrenaline wabo omdala uSive Soyizwapi. Ufunde amabanga akhe aphantsi […]

Oko kwaba kukugwetywa kwendlala

Ngenxa yempalalo gazi AMBESIWE MBANA Yaba ngummangaliso omkhulu into yokuqalwa kokuphekelwa abo basweleyo khon’ukuze bangalal’izisu zikhal’umoya ngenxa yokungqengqa kwekati eziko.  UAndiswa Ncamiso yinzalelwana yaseKomani neye yabonisa ubugorha kulutsha, abantwana kwakunye yonke lo miphini yakwilokishi iJoe Slovo kude kufuphi neMilnerton ngokuthi aqale ukubaphekela ukuzama ukugweba indlala.  “Kwakumana ukufika abantwana ababini abaluhlobo lohlanga lamaNdiya bezokucela ukutya apha […]

Isibonelelo esingama-R350 ngenyanga siya kwandiswa ukuya kutsho kuMatshi ka-2025 

Umphathiswa wezemali uEnoch Godongwana ubhengeza ukwandiswa kwesibonelelo seCovid-19.  NguSonia A. Rao kunye noQaqamba Falithenjwa  Isibonelelo soNcedo lweNtlalo kwiNtlupheko seenyanga ezingama-R350 siza kongezelelwa omnye unyaka, kude kube nguMatshi ka-2025.  UMphathiswa wezeziMali u-Enoch Godongwana uthe kwiNgxelo yoMgaqo-nkqubo woHlahlo-lwabiwo-mali lwesiGaba esiPhakathi ePalamente ngoLwesithathu umhla woku-1 kweyeNkanga: “IsiBonelelo soNcedo lwezeNtlalo kwi-Covid-19 siza kongezelelwa omnye unyaka de kube nguMatshi ka-2025 […]