root - February 28, 2023

Amaqela amatshantliziyo afuna iSibonelelo soMvuzo esiSisiseko se-R1,500 kuqhankqalazo lwaseKariega

Thamsanqa Mbovane

Bamalunga nekhulu lemibutho yoluntu ebambe umngcelele ukusuka KwaLanga ukuya kwiholo yedolophu yaseKariega, bephethe iimbiza ezingenanto, bebetha amakhwelo becula neengoma zoqhankqalazo ngethuba uMphathiswa wezemali uEnoch Godongwana ebesenza intetho yakhe yohlahlo lwabiwo-mali lukazwelonke luka-2023 ngenjikalanga yangoLwesithathu.

Abaqhankqalazi bebefuna ukuba isibonelelo soNcedo lweNtlalo kwiNtlupheko esingama-R350 senziwe iSibonelelo soMvuzo osisigxina we-R1,500 kubo bonke abantu abangaphangeliyo. Kwintetho yakhe yohlahlo lwabiwo mali uGodongwana uxelele isizwe ukuba iR350 SRD grant iza kongezwa kude kube nguMatshi ka2024.

“I-R350 sisithuko. Kungaphantsi nakwisidlo sasemini sonyana womfundisi ngosuku. Kwanele,” utshilo inkokeli yoqhankqalazo uMgcini Mejane kwimivuyo yoqhanqalazo ebebedibene ngaphandle kweholo yedolophu yaseKariega.

UMejane uthe uhlahlo lwabiwo-mali “kufuneka luthethe nathi”.

Lo mngcelele ubuququzelelwe ngokudibeneyo yimibutho yoluntu equka iMakukhanye Rural Development, iCry of the Xcluded, kunye nabameli babasebenzi basezifama kumasipala waseSundays River.

USodolophu waseNelson Mandela Bay uRetief Odendaal ufumene imemorandam. Uthe isiXeko senza konke okusemandleni ukuthintela abantu abahluphekayo ukuba bangathathi ntweni.

“Kule minyaka mithathu idlulileyo, siphulukene ne-R900 yezigidi zeerandi engakhange isetyenziswe. Esi Sixeko sikwindawo yokuqala elizweni kwinto enye, yinkcitho engafanelekanga,” utshilo usodolophu.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *