Ababhali Bethu - August 19, 2020

Isibhengezo sesixeko esipapashiweyo sivumela ukusetyennziswa kwebala legalufa iKing David Mowbray Golf Club iminyaka elishumi ezayo ngentlawulo eyi R11,500 ngonyaka sichukumise intshukumo yabahlali sinqunanyisiwe . Oku bekuya kuthetha ukuthi izindlu ebezinokwakhiwo kwelobala zifa namthanyana. Isibhengezo sipapahswe yi City of Cape Town ngomhla wama 24 ku July kwintsuku nje pahmbi kokuba isivumelwano sabo ne Rondebosch Golf Club siphelelwe . Ngokuvakala kwesankxwe zokunqaba kwezindlu , kwakunye noqoqosho olusekoneni ngenxa ye khorona nokugejulwa komhlaba kwindawo ezingam 109 eKapa kuphela , kugqitywe ekubeni esisiqgibo sihlehliswe.

Ohlala kanye ecaleni komgaqo kaloliwe e Dunoon, 39 ngumfazana ominyaka ingama 39 uSibongile Mbodlela ohlala nomyeni wakhe nabantwna abane apho eSiyahlala. UMbodlela, uyakhe indlu apho ngowe 1995 ngethuba efika evela eMpuma Koloni eze kufuna ingqesho.Abanayo indlu yangasese basebenzisa eyoluntu anoxanduva lokuyicoca rhoqoo. Uthi baxinene apha kwaye naye ubina ukuba makwkahiwe izindlukuambala egalufa ase Rondebosch nase Mowbray ze abantu base Siyahlala basiwe khona. “Kukho amatyotyombe angama 1500 apha . Izindlu zangasese zimdaka , amanzi anukayo siwatsiba oko , akukho mpilo apha,” utsho uMbodlela. Uthi iimpilo zabantu zibalulek ngaphezu kwegalufa. Phambi kokuba aze kundlova eDunoon uYanga Nkohla ebeqeshe igumbi eKhayelielistah nase Dunoon ngowe 2010. UNkohla uthi uzisikele umhlaba kuba udiniwe kukuhlalwula irente kuba akanamsebenzi usisigxina.

Ethetha ne Iso Labantu ngethuba ebethethelela ityotyombe lakhe , uthi ukuvunyelwa kwegalufa bubuhiba besingcolo. “Abantu abamhlophe abasifuni tu ecaleni kwabo. Bathi singamanxila angxolayo. Bakhetha kwa igolofu kunempilontle yethu,” utshilo Inotisi yokuvunyelwa kwe Rondebosch Golf Club kuvuse umnyele iqela i Reclaim The City lifumene amagama angama 1 660 aphikisana noku kwaye anikwa amagosa esixeko ngomMatshi ngumphandi we Ndifuna Ukwazi uMichael Clark. Isigqibo sokvuselelwa kwegalufa e Rondebosch Golf Club asikathathwa njengoko kuba isixeko sisawuqwalasela umcimbi waso. Kusafuneka lomcimbi uxoxwe libhunga lidolophu phambi kokuba uphunyezwe. Bangapha kwama 300 000 abantu ababhaliswe kuluhlu lokulinda kwi City’s Housing Needs Registe kodwa kucingwa ukuba bangakumbi abasematyotyombeni.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *