root - November 28, 2023

UGiven Mabusela ubhengezwe njengoswelekileyo ekufikeni kwakhe kwikliniki yaseDu Noon 

Peter Luhanga 

UGiven Mabusela, 46, ubhubhe ngomhla wesithandathu kweyeNkanga, ngethuba eselugcinweni lwamapolisa aseTable View. 

Xa amapolisa amsa kwikliniki yaseDu Noon wafakwa kwisixhobo sokuphefumla kodwa wabhengezwa ukuba uswelekile ekufikeni kwakhe.

Ngokwengxelo epapashiweyo yamapolisa angaphakathi etyikitywe ngumphathi wesikhululo, uColonel Junaid Alcock, uMabusela (ingxelo ilichaza kakubi igama lakhe njengoMbusela) uvalelwe eluvalelweni emva nje kwentsimbi yeshumi elinambini ebusuku. 

Umpu kunye neembumbulu ezingekho phantsi kwephepha-mvume. Ingxelo ithi uMabusela “wala ukusebenzisana kwaye amapolisa “asebenzise amandla ayimfuneko ukubeka umntu ngasemva kwinqwelo yokulinda”.

Ngethuba kusenziwa inkqubo kwisikhululo, amapolisa athi uMabusela wala ukukhulula imitya yezihlangu kwaye “wahlasela amapolisa. 

UMabusela “wonzakele entloko ngexesha lokuzama ukusebenzisana”. UMabusela “emva kwexesha watsala nzima kukuphefumla waze wathathwa kwizisele zokubambela wasiwa kwikliniki yaseDu Noon, iqhuba ingxelo. 

Udadewabo kaMabusela ngonina uTumelo Peete uthe: “Ndizamile ukutsalela i-IPID (i-Independent Police Investigative Directorate) kodwa ayizange iyiphendule iminxeba yam.” 

“Ndinengcinezelo. Ndindedwa, uyabona andazi nokuba mandiqale ngaphi ukufuna isikhokelo, utshilo uPeete. 

“Saboleka imali yokumngcwaba. Bangambulala njani umntu ongakhange avume kwanenkundla yamatyala?” 

Intombi kamfi, uZanele Nzamo, uthe amagosa aphezulu asebupoliseni amtyelele kwindawo ahlala kuyo e-Eden eBhayi eBig Bay kwaye amazisa ngokubhubha kukaMabusela. 

“Yena [ipolisa] wazisa abacebisi bomothuko neqela lakhe emva koko wathi size kukwazisa ukuba uGiven usweleke ngolo hlobo, utshilo uNzamo. “Bandishiya nabacebisi bomothuko kangangemizuzu emihlanu.” 

“[UMabusela] ebendondla kwaye ebendibonelela ngayo yonke into. Sasisoloko sikunye. 

Wayengumhlobo wam, isithandwa sam, umhlobo wam osenyongweni, ubhuti Wayeyinto yonke kum, watsho. 

UNzamo waya kubona indoda eyayibanjwe noMabusela ngomhla weshumi kuNovemba kwintolongo yasePollsmoor. Ebesitsho elila. 

Uthe uMabusela wabulawa ngendlela ekhohlakeleyo, utshilo. Isithethi seSAPS eNtshona Koloni uKapteni Frederick van Wyk uthi eli tyala ngoku liphantsi kophando lwe-Independent Police Investigative Directorate (IPID) kwaye lisidlulisele kwi-IPID. 

Isithethi se-IPID uPhaladi Shuping uthe iinkcukacha zophando olusebenzayo azinakuchazwa, kodwa “kukhuselekile ukuthi, sikwinqanaba lokugqibela lokuqukumbela uphando lwethu”. GroundUp

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *