root - July 11, 2023

bahlali bazilele ukubhubha kukasihlalo weDunoon Taxi Association nokwangulungu lebhodi yenkampani esebenza iibhasi zeMyCiTi uSivuyile Tshaka. 

Peter Luhanga

Abahlali baseDunoon bakhala ngokusweleka kukasihlalo weDunoon Taxi Association nomphathi weeteksi, uSivuyile Tshaka, nojongwe njengesazela sokuziphatha kwale lokishi. 

UTshaka, obekwalilungu lebhodi yeMyCiTi bus Vehicle Operating Company (VOC) Kidrogen, ubhubhe ngoLwesihlanu umhla we-14 kweyeKhala kwisibhedlele saseMaclear eMpuma Koloni emva kokugula ithutyana. Wayeneminyaka engama-49 ubudala.

Oogxa bakhe abangoosoteksi kwirenki yaseDunoon bamchaze njengendoda enentembeko, “ebekwazi ukukhawulelana nabalinganiswa abahlukeneyo, exolelanisa ukungavisisani kolu shishino kwaye ancedise ngoxolo ukusombulula iingxabano zoluntu ezinganxulumananga neshishini leeteksi”. 

Unobhala jikelele weDunoon Taxi Association (DTA) uQotiwe Jola uthe uTshaka uzibandakanye noshishino lweeteksi ekuqaleni kuka-2000.

Waqala njengonoteksi eDunoon Taxi Rank waza kamva wasebenza indlela yakhe yokuba abe neeteksi ukususela ngo-2004 phantsi kobunkokeli bowayesakuba ngusihlalo weDTA, uBigboy Ncube, owayesakuba yingqonyela yaseKidrogen. 

UJola uthe uTshaka wazibandakanya neDTA ngethuba lo mbutho unamalungu alishumi elinesine kuphela kwaye usebenze iminyaka emininzi njengomphathi wale renki. 

Wonyulwa njengosihlalo we-DTA ngo-2021 kwaye waphinda wonyulwa ngaphandle kokuphikiswa ngo-2022. 

“Asizange silichase ixesha lakhe lesibini. Ebengusihlalo wethu ukusukela ngo2021 de wabhubha. Wayengenalo ukhuphiswano kwiiAGM (iintlanganiso zonyaka),” utshilo uJola.

“Igalelo lakhe kwishishini lethu belimangalisa. Umlingiswa wakhe: umntu othule kakhulu, omamele kakhulu, ogcwele iziqhulo. 

Kumgangatho wakhe wobunkokeli, safunda ukuthobeka. Wayengoyena mfo upholileyo. Eyona nto singenakuyilibala sisimo sakhe. Ubeyinkokeli… ebukhoneni bakhe sasingaziva njengabaphathi beeteksi, besiziva singoosomashishini,” utshilo uJola. 

Uceba wakwaWadi 104 uMeisie Makuwa uthe akukholeleki ukuba uTshaka “akasekho”. UMakuwa umchaze uTshaka “njengomntu othobekileyo”. “Siphulukene nenkokeli ebidibanisa abantu ize isombulule iingxaki ezininzi. 

Ebeyinkokeli ekhaliphileyo… ebenceda wonke umntu ekuhlaleni, isityebi okanye ihlwempu,” utshilo uMakuwa. Uthe ngethuba esebenza njengommeli weSouth African National Civic Organisation (isebe laseDunoon) phambi kokuba anyulwe njengoceba wewadi ngoNovemba 2021. 

UTshaka njengomanejala weDunoon Taxi Rank waze kamva njengosihlalo weDTA wanceda ngezimali iintsapho ezisesichengeni ezaziphulukene neentsapho zazo kwanyanzeleka ukuba ziwangcwabe emaphandleni aseMpuma Koloni. 

“Njengoceba wale wadi ndixhelekile kukulahlekelwa yinkokeli ethobeke ngolu hlobo, usihlalo weDunoon Taxi Association. Ndibuhlungu kakhulu. Xa ndicinga ngaye ndiyakhala,” utshilo uMakuwa. 

Uthe umntu uya kwirenki yeeteksi eDunoon ekhathazekile, kodwa uTshaka ebencuma athi, “ungakhathazeki sizoyisombulula le ngxaki.

“Ndinqwenela ukufumana enye inkokeli kumbutho weeteksi zaseDunoon njengotataTshaka. Ndithi ndlela-ntle kwaye ndivelana nosapho.” 

Ingqonyela yeKidrogen u-Andile Peter uthi ukubhubha kukaTshaka kumbambe kakubi, nanjengoko wayethethe naye ngomnxeba kwiintsuku nje ezimbini phambi kokuba afowunelwe ngeendaba zokubhubha kwakhe.

“Ubelungile (uTshaka) kakhulu. Siye sathetha nangoxanduva analo ngokukhokela abantu bethu kunye nokutshintsha ubomi babantu.

Ndifumene umnxeba ngolwesihlanu (14 July) wokuba akasekho, ibingalindelekanga, ayikholeleki. Nangona kunjalo, kwenzekile. Silahlekelwe ngutata, umyeni, inkokeli yabantu,” utshilo uPeter. 

Uthe iKidrogen, iDTA, iDunoon Sanco, amashishini aseDunoon kunye nabahlali baphulukene nomntu omkhulu okwazile ukunika ubunkokheli nomkhombandlela ngalo lonke ixesha kukho imingeni. 

“Elinye lamandla akhe njengenkokeli yayikukukwazi kwakhe ukuphola nokuzola nokuba imeko ithini na. Ibhodi yeKidrogen ayisoze yafana ngaphandle kwakhe. Wayekwazi ukuba negalelo elinentsingiselo nakwimiba entsonkothileyo. 

Wayengengomntu onomona, wayeya kuxhasa nayiphi na ingcamango apho abanye abantu baya kuzuza khona ngaphandle kwakhe. Wayeyinkokeli eneenqobo ezisemgangathweni, ethembekileyo nemigaqo. 

UTshaka wayengomnye weenkokeli ongenakukwazi ukuthenga imigaqo yakhe ngemali. Ukusweleka kwakhe kufike ngexesha ilizwe lingenabo ubunkokeli obukumgangatho wakhe,” utshilo uPeter.

Inkonzo yesikhumbuzo kaTshaka iza kubanjelwa eDunoon’s Sophakama Primary School ngoLwesithathu umhla wamashumi amabini anesithandathu kweyeKhala aze angcwatywe ngomhla wamashumi amabini anesithoba kweyeKhala kwikhaya lakhe elisemaphandleni, ilali yaseGqaqhala kuTsolo eMpuma Koloni.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *