root - October 10, 2023

Iinkxalabo zesakhiwo ngebhulorho yeNdlela yasePotsdam zikhokelela kwisicwangciso sokufudusa amakhaya angama-225 

INTATHELI YETHU

Efuna ikhusi uMbuyiselo Pama, 42, ubhenele ekugrumbeni kudonga lwendlela iPotsdam apho ibhuloho isiporo sikaloliwe eDunoon ukuze alungise indawo yetyotyombe elinamagumbi amabini ahlalise yena, inkosikazi yakhe nabantwana abathathu. 

Abanye abantu abadinga izindlu baye bagrumba kweli litye, abanye babo bebhentsisa iintsika zeebhulorho. 

Oku kuthintele umgaqo kaloliwe kwaye kubeke emngciphekweni ubume besakhiwo sebhulorho.

Ibhulorho yeNdlela yasePotsdam likhonkco elibalulekileyo elidibanisa i-Winning Way industrial park, Dunoon, Killarney Gardens, Montague Gardens, kunye neTable View.

UPama uthi uva umhlaba ushukuma nanini na xa ilori idlula phezu kwebhulorho, eshukuma ngokuphawulekayo. 

IPama ngomnye weentsapho ezingama-225 ezinamatyotyombe athe afakwa amanani siSixeko saseKapa njengenxalenye yesicwangciso sokuwafudusela kwindawo ekhuselekileyo ukuthintela ukudilika kwebhulorho kunye nokufa kwabantu okunokuthi kukhaphe loo ntlekele.

UPama uthi ukufika kwakhe eRhawutini ngo-2015, waqala waqesha ityotyombe eDunoons Siyahlala kodwa akazange akwazi ukumelana nerenti. 

Uthe ekuphela kwendawo efumanekayo yokuba akhe ityotyombe kukwibhulorho. 

Noko ke, akanamanzi, izindlu zangasese, okanye umbane, yaye yena nentsapho yakhe kufuneka banyamezele ingxolo eqhubekayo yeemoto ezidlulayo. 

“Asifumani kuphumla apha ingxolo eqhubekayo yeemoto ezidlulayo ayipheli, ukuhlala apha bekubi. 

Abukho umgangatho wobomi, siyoyika kodwa asinakuya ndawo. Xa iilori ezilayishiweyo zidlula phezulu, umhlaba uyashukuma kwaye ibhulorho iyahexa, utshilo.

Ummelwane wasePamas uWonga Booi, 31, wafika eDunoon esuka eMpuma Koloni ngo-2016. 

“Ukuba imoto iyaphuma endleleni, inokuphelela kanye phezu kophahla lwam, uthe, Iyoyikisa. Sihlala sinoloyiko oluqhubekayo lokuba ingozi ingenzeka nangawuphi na umzuzu.

Ekupheleni kukaSeptemba, uPama uthe amagosa eSixeko aze kuphawula amatyotyombe abo kwaye abaxelela ukuba baza kufuduswa. 

Uthe isiXeko asikhange sichaze ukuba bazakususwa phi okanye nini, kodwa uyalamkela eli cebo.

Ephendula imibuzo, isithethi sesiXeko u-Unathi Kondile uthe iSixeko sinamanani angama-225 azakususwa. 

Sibuzwa ukuba loluphi uhlobo lweendawo zokuhlala eziya kubonelelwa kubahlali ebebebekelwe ukufuduswa, isixeko sithe, isigqibo malunga nohlobo lwendawo yokuhlala siyakulandela inkqubo ebekiweyo kuzo zonke iindlela ezinokuthi zijongwe kwaye zixoxwe. 

“Nangona kunjalo, kusenokwenzeka ukuba amakhaya achaphazelekayo angancediswa ngezinto zokwakha ukongeza kwizinto ezikhoyo. Akukho zigqibo zenziweyo, satsho isixeko. 

Isixeko sikwathe asikawuchongi umhlaba wofuduswa olucetywayo, amaxesha okufuduswa aya kuxhomekeka ekuchongeni umhlaba ofanelekileyo.

Isixeko siya kunxibelelana ngamaxesha amisiweyo wakuba uchongiwe umhlaba kwaze kwalandelwa yonke inkqubo efanelekileyo. Ngokumalunga nemfezeko yesakhiwo sebhulorho, ilungu le-Mayco le-Urban Mobility, uRob Quintas, uthe uhlolo lwenjineli yolwakhiwo lwakutsha nje, yaqinisekisa ukuthembeka kolwakhiwo oluqhubekayo lwebhulorho

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *