root - April 9, 2024

INTATHELI YETHU

Oomama nabantwana abancinci baphakathi kweentsapho ezikwikhulu namashumi amahlanu anesibhozo ezishiyeke zingenamakhaya emva komlilo ogqubayo otshise amatyotyombe aseKapa, utshabalalise amatyotyombe angamashumi asixhenxe ananye ngeCawe yePasika. 

Umlilo ugqube eDoornbach, Kwa-5 kumatyotyombe ajongene neDunoon ngomhla wama-31 kuMatshi. 

Ngethamsanqa, akuzange kubekho nzakala okanye abantu ababhubhileyo. Unobangela womlilo awukaziwa. 

USimon Hlatana, 45, ohlala eDoornbach ukusukela ngo-2000, uhlala etyotyombeni lakhe elinamagumbi amabini kunye nenkosikazi kunye nonyana wakhe. 

UHlatana ukhumbula ukuba ngobusuku bangoMgqibelo, emva kwentsimbi yeshumi elinanye ebusuku, weva isikhalo esothusayo sabantu besithi kutsha amatyotyombe. 

Atsho evuka egxadazelela phandle eyophanda. Wabona ingxolo kunye namadangatye ashushu ekhotha iindonga zamatyotyombe abamelwane bakhe. 

“Andizange ndikwazi ukugcina nantoni na. Saphuma nje siphila. Yonke into: Izazisi, amakhadi ebhanki, iifowuni zitshisiwe,” utshilo. 

Asinandawo yokuhlala. Sihlala kwityotyombe lomhlobo nomfazi wam kunye nonyana wam.

Uthi khange akwazi ukuqalisa ukwakha kwakhona kwangoko kwaye ucwangcise ukuqalisa ngoMvulo wePasika, elungisa izinki etshisiweyo aze aphinde ayisebenzise ukuze akhe ikhaya lakhe elitsha. 

“Ngemali andikwazi kuphinda ndakhe ngoku. Ndiza kwenza isicwangciso sokulungisa izinki ezitshileyo ukuze ndiphinde ndakhe, utsho. 

UVelisile Jela, 50, ongutata wabantwana ababini, umncinci oneminyaka emithathu ubudala, uhlala kwityotyombe lakhe elinamagumbi amabini kunye nenkosikazi nabantwana bakhe. 

Kodwa ikhaya labo liye laba luthuthu. UJela uthi akuva abahlali betatazela, waphuma phandle wabona umsi omnyama. 

Ngokukhawuleza wabuyela ngaphakathi ukuze athabathe abantwana bakhe nomfazi kwindawo ekhuselekileyo. 

Ukwazile ukuhlenga iimpahla ezimbalwa kodwa izinto zendlu ezinkulu ezifana nefenitshala neefriji zitshiswe kulo mlilo. 

“Ndikwazile ukugcina iziqinisekiso zokuzalwa, amakhadi akwaSASSA kunye nezazisi. 

Kubuhlungu, zininzi izinto ezitshisiweyo kwaye yipasika, utsho. 

Uthi ukwaceba ukusebenzisa i-zinc sheet etshileyo nejijekileyo ukuze akhe ikhaya lakhe, kodwa akazi ukuba makaqale ngaphi. 

Isithethi soLawulo loMngcipheko weSixeko saseKapa uSonica Lategan ungqinile ukuba abantu abalikhulu namashumi amahlanu anesibhozo bashiyeke besesichengeni ngenxa yalo mlilo. “Imibutho yethu ejongene noluntu, iGift of the Givers, izakubonelela ngeengubo, ukutya kunye nezinto zangasese,” utshilo uLategan

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *