Anita Khaile - August 19, 2020

Izihlobo nezalamane zamthibaza u-Avela Mzimba ekuphumezeni kwakhe iphupha lokuba yingculi ye hip hop star kodwa uqhubekile ecofa amaqhosha ngethemba lokuba yindumasi. Kungokunje ushicelele icwecwe elingoma zilishumi lizakupapashwa kutshanje. “Bandidobelela phantsi besithi ndiyinkwenkwe engenambono ngobomi kodwa zange ndibanike indlebe kuba babezel amazwi okundityhafisa, “ utsho umfana osabela kwigama elisisiteketiso uRealityi kungoku nje. Lamfana ulibone ilanga kwiminyaka enga 24 eyadlulayo unesakhona sokuxuba iingoma ngesiXhosa kunye nesiNgesi ngokulula nje, uzalellwe eDunoo eSite 5.

Uqale ukucula eminyaka eshumi elinesihlanu evelisa ingoma ebabazwayo ethi neqelaiBoom Squared. Uthi lengoma ithandwe kakhulu ngabantu ababemteketisa ngelithi AV xa bemkhahlela . Kodwa sekunalo unyamezele izichotho ezinzima. Emva kokusweleka kukanina wakhe ngowe 2014 , yena nabantwakwabo kwafuneka babuyele eMthatha bayekuhlalanoyise wabo owayegcakamele ilanga ekhayeni. Ngelithuba wayefunda ibanga lesithoba, wayethat iyure yonke phambi kokuba ayekufika esikolweni ebetha ngezika Tshiwo. “Ndikhumbula ndingakwazi ukubhala iimviwo zam ngenxa yalemeko. Sazibhala emva kweeveki ezimbini, abanye bethu batshona bayiphinda iklasi,” utsho.

Uye waphuma esikolweni ngowe 2106, weza eKapa efuna ingqesho wade ngelingeni waqeshwa njengomcoci apho asasebenza khona ukuncedisana nophuhliso lwetalente yakhe yomculo.”Ingoma iyandiphilisa, iyandikhulula. Ngamaxesha eenzingo ngomthuthuzeli wam,” itsho ledyongwana. Isingqi somculo wakhe eDoon ssizalise izitrato kwaye igama lika AV libizwa ziintsana nezigqamama kuba wenza into abayithandayo, “Kanti mna ndizibiza ‘Reality’ kuba isingqi sam sichaphazela imeko esikuyo nesiyiphilayo” Uthi umculo wakhe uphokoka entliziyweni yakhe kwaye ubhala ngeengcamango zolutsha ukuze ancedane nalo kuphuhliso,” Lenkewu ibalula ithuba eyathi yaculela inkqubo yonphakamisi wamathando afadalayo uNyan Nyan kushicelelo lowe 2017. Icwecwe lakhe elithi Dreams liyakuphuma ngoNovemba lipapasshwa ngu Triggerball was Malawi.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *