root - May 14, 2024

Uthethathethwano nabachaphazelekayo luqaqambisa inkqubela kuqoqosho lokusingqongileyo kunye namathuba entsebenziswano

INTHATHELI YETHU

Kwinyathelo elibalulekileyo lokukhuthaza uqoqosho lohlaza lwaseMzantsi Afrika, iNkampani yoMmandla woQoqosho oKhethekileyo wase-Atlantis (ASEZCo) kutshanje iveze umbhobho wotyalo-mali oluxabisa i-R16 leebhiliyoni, omiselwe ukudala imisebenzi ethe ngqo engama-2500 kunye notyalo-mali olongezelelweyo lwe-R3.4 yeebhiliyoni ukuze kufumaneke imisebenzi engama-800 eyongezelelweyo.

Ityhilwe ngexesha leseshoni yothethathethwano nabachaphazelekayo eyayibanjwe ngoMhla woMhlaba, ngoLwesibini wama-23 kuTshazimpuzi ka-2024.

Lo msitho, ubethelele ukuzinikela kwe-ASEZCo ekomelezeni uzinzo lokusingqongileyo ngeli xesha ikhuthaza ukukhula koqoqosho.

UMatthew Cullinan, i-CEO ye-ASEZCo, uthe bebonke, bakulungele ukwenza utshintsho oluzisa inguqu, ukungenisa amathuba amatsha kunye nokuchuma kwezoqoqosho.

UCullinan ukwachaze amathuba okuba icandelo labucala lityale imali kwaye libe nentsebenziswano ne-ASEZCo, kubandakanywa ikhwelo likawonke-wonke lokuvakalisa umdla wokuxhasa uphuhliso lwepropathi kunye nenkxaso-mali.

Le ndibano ibifuna ukufumana inkxaso eyongezelelekileyo nomdla kubatyali-zimali kunye nabanye abadlali becandelo labucala.

I-ASEZCo iqaqambise inkqubela-phambili ekuphuhliseni iziseko ezingundoqo zezowuni, kusetyenziswa iinqobo zeLebhu eLivingyo kunye nemithetho-siseko yezowuni ekrelekrele ukuze kusetyenziswe uhlaza nokusetyenziswa kobutyebi ngokufanelekileyo.

Ukwakhiwa kweziseko ezingundoqo zoluntu kuZone 1 kuyaqhubeka kwaye kulindeleke ukuba kugqitywe ngo-Okthobha wama-2024, ngamathuba okuthatha inxaxheba kwee-SMMEs.

UJames Vos, ilungu leKomiti kaSodolophu kuhlumo loqoqosho, uthe isiXeko sinebhongo ngokuba siyidlalile indima yaso ngokugqithisela umhlaba kwiNkampani yase-Atlantis SEZ kwisivumelwano esivumela umbutho ukuba wenze ikhontrakthi ngokusemthethweni kwesi siza kunye nabo baza kuba ngabaqeshi kunye nabakhuphisana ngamaxabiso.

“Enkosi kula manyathelo okuqala, i-Atlantis ngoku iyindawo ephambili yophuhliso efumanekayo yokuqeshisa kubatyali-mali…i-SEZ yase-Atlantis inkqenkqeza phambili ekwenzeni iKapa neNtshona Koloni ibe liziko lotyalo-mali oluluhlaza nemisebenzi.

Sikulungele ukuqhubela phambili namathuba e-Atlantis kunye nokunceda ukuvula amandla elizwekazi lethu elimangalisayo kwaye siye kwikamva elicocekileyo, ”utshilo uVos. 

Lo msitho uphinde waquka ingxoxo yephaneli enika ulwazi “ngoKhuliso noKwakha i-Green Investment Ecosystem,” nentatho-nxaxheba evela kumahlakani e-ecosystem aquka i-Wesgro, iGreenCape, iSixeko saseKapa, uRhulumente weNtshona Koloni, kunye neNkampani yoMmandla woQoqosho oKhethekileyo wase-Atlantis.

Le seshoni ihlalutye amacebo okukhuthaza iindlela zotyalo-mali oluzinzileyo kunye nokuphucula uqoqosho lokusingqongileyo.

UMphathiswa wezeziMali uMireille Wenger uthe i-Atlantis Special Economic Zone (ASEZ) ibisebenza nzima ibeka izitena zokwakha ukuze ziguquke zibe yindawo yokutyala imali eluhlaza, nto leyo “esinika umbono omncinci wento esinokuyenza xa sizibophelela.”

ITeteknoloji eluhlaza, ukuvula iingcango kumashishini amatsha, imisebenzi, kunye namathuba kanye apha eNtshona Koloni”.

UMmandla woQoqosho oKhethekileyo wase-Atlantis ukulungele ukukhokela iKapa neNtshona Koloni njengendawo yotyalo-mali oluluhlaza kunye nemisebenzi, iqhubela lo mmandla kwikamva elicocekileyo nelizinzileyo.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *