Intatheli Yethu - January 12, 2023

Akukho bantu babhubhileyo njengoko kuqhekezwe amakhaya angapha kwekhulu eNkanini kodwa umntu usweleke ngethuba kutsha ityotyombe lakhe eSiyahlala.

Emva kweveki umlilo utshabalalise amatyotyombe ali-106 eDunoon eNkanini, washiya abantu abangama-233 bengenandawo yokuhlala ngobusuku bangaphambi koNyaka oMtsha, elinye idangatye lamatyotyombe laseSiyahlala libangele ukubhubha kwendoda ngoMgqibelo umhla we-7 kaJanuwari.

Nangona amakhulu-khulu abantu ashiyeke edl’ amazimba ngenxa yomlilo eNkanini oqale kanye ezinzulwini zobusuku ngoLwesihlanu umhla wamashumi amathathu kweyoMnga, akukho mntu ubhubhileyo.

Kodwa umhlali wetyotyombe elinye elikwityotyombe laseSiyahlala elatsha ngomhla we-7 kaJanuwari, wakhokelela ekubhubheni kwalomhlali. Amatyotyombe asebumelwaneni awazange enze nto.

Abamelwane abathe bangachazwa ngamagama, bathi umfi ebesandula ukubuya kwiiholide eMpuma Koloni, kwaye utshiswe wabhubha kubusuku bakhe bokuqala ebuyile.

Abamelwane bathi bamve ekhwaza ecela uncedo njengoko ityotyombe lakhe lalisitsha, kodwa abantu abakwazanga ukugqobhoza ucingo awayelubiyele ngaphambili kwityotyombe lakhe.

Bathe abantu basebenzisa nantoni na ukuze baphule umqobo wokhuseleko, kuquka umhlakulo, kodwa emva koko isikhalo sayeka, kwaye iinzame zabo zatsho phantsi.

Othethe egameni leenkonzo zohlangulo kwisiXeko uJermaine Carelse usiqinisekisile esi sehlo eSiyahlala watsho esithi kutshatyalaliswe isakhiwo esinye.

UCarelse uthe umnxeba ongxamisekileyo wafunyanwa malunga ne-04:13 ngentsasa ye-7 kaJanuwari kunye nabasebenzi abavela kwiSikhululo soMlilo saseMilnerton bakwazi ukucima umlilo emva nje kwe-5am.

Ngokumalunga nokutsha kwamatyotyombe eNkanini, isithethi seCity Disaster Risk Management uCharlotte Powell uthe kutshatyalaliswe amakhaya alikhulu elinesithandathu, nto leyo eshiya abantu abangamakhulu amabini anamashumi amabini anesithathu bengenamakhaya.

UPowell uthe iGift of the Givers kunye ne-Arhente yoKhuseleko lwezeNtlalo yaseMzantsi Afrika (i-Sassa) babonelela ngoncedo loluntu kwaye iSebe loPhuhliso loLuntu lephondo liye lavuselelwa ukunika iinkonzo zenkxaso yengqondo.

Umphathiswa wezokuhlaliswa koluntu uMmamoloko Kubayi, ephelekwa lilungu leMayco kwisebe lokuhlaliswa koluntu eKapa, uMalusi Booi, batyelele amatyotyombe aseNkanini ngoMvulo we-9 kweyoMqungu.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *