root - December 13, 2022

Iinkonzo zohlangulo zesiXeko zidilize udonga ukuze bamtsalele kwindawo ekhuselekileyo

Ukuba ufike njani apho ayaziwa

Ividiyo yebhinqa eliselula elivaleleke kumsantsa ophakathi kwezindlu ezimbini eziphuculweyo zeRDP kwisitalato saseDunoon iBulelani kwabelwane ngazo amatyeli amaninzi kumajelo eendaba ezentlalo.

Ifakwe phakathi kweendonga, le vidiyo ibonisa ukuba lo mfazi ebeveze nje izandla  izimbo zomzimba kuphela eshukumisa intloko njengoko ecela uncedo. Abahlali bavakale bembuza ukuba ungene njani phakathi kwezakhiwo, aze aphendule athi wabekwa yindoda emva kokumtyhola ngokuthakatha.

Ephendula ababukeli ebuza apho ahlala khona, uthi “Thembani”, nto leyo ebangela ukubhideka njengoko ingekho indawo enjalo eDunoon.

Isithethi seSAPS saseMilnerton uKapteni Nopaya Madyibi usiqinisekisile esi sehlo, esithi amapolisa abizwe ukuba aye kwindawo yexhwayelo apho inkosikazi yayivaleleke phakathi kwezindlu zeRDP kwisitalato iBulelani eDunoon ezinzulwini zobusuku ngomhla wesithandathu kuNovemba.

UNopaya uthe akufika amapolisa kwindawo yexhwayelo lo mama ekhala ecela uncedo, ecela ukukhutshelwa ngaphandle.

“Isebe lomlilo nohlangulo libizelwe kwindawo yexhwayelo. Kwafuneka banqumle ikona yendlu ukuze bakwazi ukumkhupha. Ekugqibeleni wakhutshelwa ngaphandle ekhuselekile. Asikwazi ukuqinisekisa ubudala bakhe. Akukho tyala livuliweyo malunga noku,” utshilo uNopaya.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *