root - January 16, 2024

UAugust Plaatjies uqhuba idabi lomntu omnye ngokuchasene nenkunkuma. 

Exhobe ngomhlakulo, u-August Plaatjies wenze iphulo lakhe lobuqu ukususa izitalato zeemfumba zenkunkuma engaqokelelwanga kwilokishi yaseDunoon, eKapa. 

UPlaatjies, ohlala kumatyotyombe aseNewlands akwindlela yasePotsdam, ebekwityotyombe laseDunoon Ekupholweni ngoMgqibelo ecoca imfumba yeplastiki kunye nenye inkunkuma ebichitheke kwimigqomo yenkunkuma ekufutshane. 

Inkunkuma yayivalela ukungena kwizindlu zangasese zoluntu. 

Ngokutsho kweNews24, lo masipala unengxaki yokuthuthwa kwenkunkuma kwamanye amatyotyombe emva kokuqhawula isivumelwano nomthengisi weengxowa zokuthuthwa kwenkunkuma.

Ukungaguquguquki kulawulo lwenkunkuma kwiindawo ezisesikweni nezingekho sikweni kube nefuthe elibi. 

Ngaphandle kweenzame zeSixeko zokuthumela amaqela kwiindawo ezichaphazelekayo, abahlali bebekhalazela inkunkuma yabo eqokelelwa kade okanye ayiqokelelwa kwaphela. 

EDunoon, oku kukhokelele kwiziduli zenkunkuma yasekhaya engaqokelelwanga, kutsala iimpukane neempuku ezininzi kunesiqhelo. 

UPlaatjies ebeyihlakula le nkunkuma ukuze kufikeleleke ezi zindlu zangasese ngethuba esithi ibhunga leSixeko liyacotha kwaye ekhalazela ukuba zonke izitalato zigcwele inkunkuma, watsho esithi akarholi. 

Njengoko wayeyigalela imihlakulo le nkunkuma, wahlaselwa ziimpukane, kwaza kwaphuma ivumba elibi kulo mfumba. 

Abahlali basematyotyombeni aseSiyahlala naseEkupholweni balahla yonke inkunkuma yasekhaya kuquka nendle yabantu. 

UPlaatjies uthi uthengisa iitoti ezingenanto kwinkampani yokurisayikilisha eKillarney Gardens kwaye wenza malunga nama-R60 ngosuku. 

Umhlali waseKupholweni nenkokeli yabahlali, uPesigcinane, uthi bebelindele isiXeko ukuba sixelele abahlali ukuba kutheni kuphazamiseke iinkonzo zenkunkuma zikamasipala kule ndawo. 

“IBhunga alisixeleli.” “Abantwana bethu badlala imfumba yenkunkuma engaqokelelwanga. Asinazo kwanezindlu zangasese okanye amanzi aphuma kumbhobho. Iimpukane zitya inkunkuma kwaye zingena ezindlwini zethu. Sibe nale ngxaki ukusukela ngoAgasti.” IGroundUp ithumele imibuzo eliqela emalunga nemiba yolawulo lwenkunkuma kwiKapa liphela, ukuphendula, isithethi sikamasipala, uLuthando Tyhalibongo uthe: “Isixeko siyayazi imingeni eqhubekayo yoLawulo lweNkunkuma kwiiDolophu. 

Senza amanye amalungiselelo okunciphisa naliphi na ifuthe elibi kubahlali.” GroundUp

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *