root - October 10, 2023

Abalandeli bathi bakhuthazwa ngumculi kaMaskandi uSinoyolo Nzuzo

INTATHELI YETHU

Umfundi weBanga le-11 osaziwayo kudidi lomculo kaMaskandi, ubhiyozele ukukhutshwa kwecwecwe lakhe lesibini ebelilindelwe ngamehlo abomvu kule mpelaveki iphelileyo.

USinoyolo Nzuzo, noneminyaka elishumi elinesibhozo efunda eInkwenkwezi Senior Secondary, ukhuphe icwecwe lakhe elithi, “Qhaweloxolo, ndigula ndihamba” phakathi kwesiphithiphithi serenki yaseDunoon. 

Umdla kaNzuzo emculweni waqalwa ngethuba esafunda amabanga aphantsi ukuqala kwakhe ukujoyina iqela elidumileyo likaMaskandi, iSibawusenkomo. 

Eli qela lodumo, lasekwa ngumhlali waseDunoon uThabo Magaqana, libe yintsika yohambo lobugcisa bukaSinoyolo. 

Ekuqaleni esebenza njengomdanisi ogcina irekhodi, kungekudala wafumana italente yakhe yokucula kunye nokubhala iingoma, evula indlela yomsebenzi wakhe omangalisayo wedwa. 

Ngokukhupha icwecwe lakhe lesibini, uNzuzo ugcina umtsalane wakhe kubaphulaphuli ngeengoma zakhe ezibalaseleyo zikaMaskandi, ebonisa inguquko yakhe ukusuka kumdanisi osakhasayo ukuya ekubeni yimvumi nombhali weengoma onobuchule. 

Irenki yeteksi yaseDunoon ibonelele ngemeko ebuhlungu kwesi siganeko sibalulekileyo, ukunika imbeko kwimvelaphi yakhe yomculo enzulu kunye noluntu olumxhasayo olukhulise italente yakhe ekhulayo.

UNzuzo uthi inkuthazo yakhe yokuba yimvumi kaMaskandi ikhuthazwe ngumculo wodumo lwemvumi yalapha ekhaya, Inkunzi Emdaka, neengoma zakhe ezifikeleleka lula kumaqonga omculo ahlukeneyo aquka iApple Music. 

Kwicwecwe lakhe elitsha elineengoma ezili-11, uthi uziqambe zonke kulo nyaka ngelixa elinganisa izifundo zakhe zamabanga aphakamileyo. 

“Kwingoma zam, ndijonge ukukhuthaza nokukhuthaza abantu. Kukho ingoma esihloko sithi ‘Kunzima Kulomhlaba,’ ethuthuzela umphefumlo, utsho uNzuzo. Uthe icwecwe lakhe lokuqala lika-2021 elineengoma ezilishumi lakhawuleza laduma elokishini, lavelisa i-R2,000 ngokuthengiswa kweeCD. 

Uthi amacwecwe akhe akafumaneki kumaqonga omculo akwi-intanethi. Endaweni yoko, ukhetha ukuthengisa iiCD endaweni yoko. 

Ngaphandle koko, uthi abantu banokumnika i-flashdrive baze bafake icwecwe lakhe kuyo nge-R80, ixabiso elilingana neeCD zakhe. 

Omnye wabalandeli bakhe kumsitho wokuphehlelelwa kwecwecwe lakhe lesibini ngumhlali waseDunoon uNonkolisolo Majamani. 

“Iingoma zakhe ziyandivuyisa. Zinentsingiselo enzulu, kwaye le nto acula ngayo ibonisa amava ethu emihla ngemihla, utshilo uMajamani. 

Omnye umlandeli nongumhlali waseDunoon uMzwakhe Dlamini uthe kufuneka abantu bamnike inkxaso uNzuzo nanjengoko enesiphiwo kwaye nomculo wakhe unomyalezo onamandla.

UDlamini uthe uNzuzo akagqwesi kumculo kaMaskandi kuphela, kodwa ukwabandakanya abantwana abancinci, ebakhwelisa kwiimpembelelo ezimbi. 

UDlamini uthi ngomculo wakhe kaMaskandi, uNzuzo ukhuthalele ukukhuthaza inkcubeko yasekhaya. 

Xa bekuphehlelelwa icwecwe lakhe elitsha, uNzuzo ebekunye namagcisa aphuma kwiilokishi ezahlukeneyo eziquka iSaldanha, Nyanga, Samora Machel, Philippi, Khayelitsha, naseMfuleni.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *