Peter Luhanga - January 12, 2023

IDunoon ifumana isabelo sayo seentsana ezine zeKrisimesi kwabali-188 kweli phondo

INTATHELI YETHU

Abanye abazali baseNtshona Koloni bebenemibhiyozo kabini yeeholide njengoko bebesamkela iintsana zabo ezisandul’ ukuzalwa kwihlabathi ngeKrisimesi nangoSuku loNyaka oMtsha.

Iintsana ezizalwa ngeKrisimesi zilikhulu elinamashumi asibhozo anesibhozo (188) kumaziko ezempilo ephondo, zaze zayi-192 ngoSuku loNyaka oMtsha. Kwaba, abantwana abane beKrisimesi bazalelwa kwiZiko lezeMpilo laseDunoon kwaye abantwana abathathu bazalelwa kwindawo enye ngoSuku loNyaka oMtsha.

Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu kweyoMnga, isithethi sesebe lezempilo ephondweni uCallan Riddles uthe malunga ne188 leentsana zeKrisimesi, i-122 ibingamakhwenkwe namashumi amathandathu anesithandathu ngamantombazana.

URiddles uthi owokuqala, umntwana oyintombazana, wazalwa ezinzulwini zobusuku kwisibhedlele saseGroote Schuur ngumama uStella Masunda. E-Groote Schuur emva komzuzu, ngo-00:01, umntwana wesibini weKrisimesi, naye oyintombazana, wazalwa ngumama uMiché Prins.

Iiseti ezimbini zamawele nazo ziye zafika. Iseti yokuqala, amantombazana amabini, azalwa ngo-4.30pm kwisibhedlele saseTygerberg ngumama u-Elvina Amos.

Ngomhla we-2 kuJanuwari, iRiddles ibhengeze ukuzalwa kweentsana eziyi-192 ezizelwe ngoSuku loNyaka oMtsha kumaziko ezempilo karhulumente eNtshona Koloni, amakhwenkwe angama-94, kunye namantombazana angama-98.

Uthe umntwana wokuqala woSuku loNyaka oMtsha yayiyinkwenkwe, eyazalelwa kwisibhedlele saseMitchells Plain ngo-00:25 ngumama u-Ashiekia Elli.

Uye wathi iiseti ezimbini zamawele nazo zazalwa, elinye likwiSibhedlele saseNew Somerset, kwaye elinye likwiSibhedlele iTygerberg.

“Sivuyisana nabo bonke abazali abatsha ngokuzalwa kweentsana zabo ngolu suku lukhethekileyo. Umyalezo wethu kubo bonke abazali abatsha ngowokubaluleka kweentsuku zokuqala ezili-1 000 zobomi bomntwana (ukususela ekusekweni ukuya kwiminyaka emibini ubudala). Ukubonelela usana lwakho ngendawo engqongileyo ekhuselekileyo kunye nesondlo esifanelekileyo. Qinisekisa ukuba ugonyo lwabo lusexesheni kwaye udlala indima ebonakalayo kuphuhliso lwabo ngokuthetha nabo, udlale nabo, kwaye ubaxhase ukuba bafikelele imida yabo. ISebe lezeMpilo lijonge ukuzibandakanya nawe kolu hambo,” utshilo.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *