root - June 27, 2023

I-De Village Lifestyle kunye ne-Iliso Labantu News ziye zasebenzisana ukunika isuphu emnandi yasebusika kubahlali abasesichengeni, kwilokishi yaseDunoon, kufutshane neMilnerton. Inyama ephilileyo kunye nesuphu yemifuno yenzelwe ukujongana neemfuno zoluntu kunye nokubonakalisa uthando lwethu kubantu bayo. Isicwangciso sentsebenziswano yayikukuqalisa ukubonelela ngesobho kwabona bahlali basesichengeni. Nangona kunjalo, imbiza yokuqala yesuphu iye yaleqiswa ukuya kondla amaxhoba omlilo kumatyotyombe ase-Ethembeni, nalapho amatyotyombe athe atshabalalisa amakhaya angama-50, washiya iintsapho ezingaphezu kwamakhulu amabini zingenamakhaya. U-DJ MaOrange, umseki weDe Village Lifestyle – ishishini elihlangeneyo lokutya nokonwabisa eDunoon – uthe intsebenziswano nephephandaba loluntu Iliso Labantu yeyexesha elide kwaye ijolise ekuncedeni ukondla abona bantu basesichengeni eDunoon. “Asilonyathelo lokuqala. Siza kube sibonelela ngesuphu ngemali kumaqumrhu ethu ukuze sinciphise intlupheko kwindawo esihlala kuyo,” utshilo uMaOrange.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *