root - November 14, 2023

Umphathiswa wezemali uEnoch Godongwana ubhengeza ukwandiswa kwesibonelelo seCovid-19. 

NguSonia A. Rao kunye noQaqamba Falithenjwa 

Isibonelelo soNcedo lweNtlalo kwiNtlupheko seenyanga ezingama-R350 siza kongezelelwa omnye unyaka, kude kube nguMatshi ka-2025. 

UMphathiswa wezeziMali u-Enoch Godongwana uthe kwiNgxelo yoMgaqo-nkqubo woHlahlo-lwabiwo-mali lwesiGaba esiPhakathi ePalamente ngoLwesithathu umhla woku-1 kweyeNkanga: “IsiBonelelo soNcedo lwezeNtlalo kwi-Covid-19 siza kongezelelwa omnye unyaka de kube nguMatshi ka-2025 ngelixa urhulumente ethathela ingqalelo uhlengahlengiso lomgaqo-nkqubo wokhuseleko loluntu kunye nomfuziselo wenkxaso-mali.” 

Uthe ukuba isibonelelo sexeshana “okanye uhlobo olufana nolu lwesibonelelo lunokwenziwa ngokusisigxina, inani labaxhamli besibonelelo sikarhulumente liya kunyuka ukusuka kwi-27.3-million ngo-2023-4 ukuya kwi-40.4-million ngo-2040-41. 

Oku kuya kuxabisa i-3.8% yesambuku semveliso yangaphakathi yoMzantsi Afrika, kwaye kuya kufuna umthombo osisigxina wenkxaso-mali “njengemilinganiselo eyongezelelweyo yengeniso, utshilo. 

Ngaphambili, bebemalunga nekhulu abantu abebehlanganisene ngaphandle kwePalamente bebongoza uGodongwana ukuba atshintshe isibonelelo seR350 sibe yiSibonelelo soMvuzo esisiR1,500 ngenyanga. Olu qhankqalazo beluququzelelwe nguCry of the Xcluded kwaye amalungu emibutho yamatshantliziyo kuMzantsi Afrika uphela ahambele eKapa ukuya kuthatha inxaxheba. 

Eli qela likwabongoza uMphathiswa ukuba angaphumezi ukucuthwa kohlahlo lwabiwo-mali, kwaye: ukudala imisebenzi endilisekileyo kwizigidi zabemi boMzantsi Afrika abangaphangeliyo ngokwakha ngokutsha iinkonzo zoluntu kunye nenkqubo yemisebenzi yemozulu; kupheliswe ukuthengiswa kweenkonzo ezisisiseko; ukubeka inkxaso-mali eyongezelelweyo kukhathalelo lwempilo nemfundo kwimimandla yasemaphandleni; kupheliswe imigaqo-nkqubo yerhafu ehlehlayo kunye nokunyuswa kwenzala engazinzanga; kwaye irhafu kwabona bemi boMzantsi Afrika abazizityebi kwaye irhoxise ikhefu lerhafu elinikwa amaqumrhu nabarhola kakhulu. 

“Ukucuthwa kohlahlo lwabiwo-mali kunempembelelo ekukwazini kwabantu ukuphila, utshilo u-Andile Zulu, igosa ledemokhrasi yezamandla kwiZiko loLwazi noPhuhliso olulolunye.

 “Ukuba uyehlisa inkcitho kwiinkonzo zoluntu, oko kuthetha ukuba izibhedlele zizele ngabantu, izikolo azinabasebenzi abambalwa, iindlela azilungiswa, abantu abafumani manzi kwaye abantu bayasokola ukuphila.”

USodolophu waseKapa uGeordin Hill-Lewis ebengaphandle kwePalamente ngethuba loqhanqalazo. 

Uxelele iGroundUp eyona nkxalabo yakhe ngamanyathelo angqongqo kukuba ukucuthwa kuzakufunxwa ngoorhulumente bamaphondo nabasekhaya. 

“Uhlobo lohlahlo lwabiwo-mali esilufumanayo lujolise ngqo kwinkcitho exhasa abahluphekayo, utshilo. 

“Ziziseko ezingundoqo, zizibonelelo zezindlu, luphuculo lwamatyotyombe. Oko kucuthwa kuyingozi kwiinkqubo zethu zokuhanjiswa kweenkonzo kubantu abahluphekayo. ” 

UMooketsi Diba, osuka eFreyistata eyokumela iBotshabelo Unemployed Movement, naye wayenexhala lokuhla kwesabelo-mali kurhulumente wasekhaya. 

Uthe apho ahlala khona iziseko zophuhliso kunye nogutyulo lwelindle sele zikumgangatho ophantsi kwaye unexhala lokuba ezo ngxaki ziya kwanda. 

“Inkcazo yohlahlo lwabiwo-mali lwexesha eliphakathi iza kusichaphazela kwiminyaka ezayo, utshilo. 

UMlawuli weeNkonzo zoShishino kuNondyebo weSizwe uLutendo Ramalebana ufumene ikopi yala mabango kwaye uthi uzakuwathumela kuMphathiswa wezeMali. GroundUp

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *