root - September 12, 2023

Sonia A. Rao 

UGift of the Givers uthi ugcwele iminxeba yokucela uncedo Indlala eMpuma Koloni iya igquba njengoko imibutho efana neGift of the Givers igcwele iminxeba yokucela uncedo. 

Umququzeleli wengingqi uCorene Conradie uthi ezinye iintsapho ziphila ngomngqusho kangangeenyanga. I-Gift of the Givers ngoku isebenza ukunceda amakhaya ukuba amisele izitiya zokutya.

Umbutho iGift of the Givers Foundation uzaliswe ngamakhwelo okucela uncedo nanjengoko indlala igquba eMpuma Koloni, utshilo umququzeleli wale ngingqi uCorene Conradie. 

Ekuqaleni kweyeThupha, kwafunyanwa imizimba kamama nabantwana bakhe abathathu eGcuwa. 

Lo mama watyhefa abantwana bakhe abancinci ababini, wahlaba intombi yakhe ekwishumi elivisayo emqaleni emva koko wazixhoma, iphephandaba iThe Daily Maverick linike ingxelo, eshiya incwadi yokuzibulala apho athi woyiswa yimithwalo yakhe. 

UConradie uthe indlala ibingunobangela wesigqibo salo mama. Uthe indlala iye yandiswa ngu-Covid kunye nokucinywa kwe-load shedding. 

Ubone abantwana abangondlekanga emaphandleni nasezidolophini. IGift of the Givers ibonelela ngezidlo ezingama-23,000 mihla le eMpuma Koloni, kodwa uConradie uthe eli nani “lithontsi emeleni” njengoko imigca isoloko imikhulu kunomlinganiselo wokutya abanako.

“Sixakene nezicelo zokutya,” utshilo. 

Iindawo ekungondleki kuzo iGift of the Givers egxile kuzo eMpuma Koloni yiGcuwa, iStutterheim, iDordrecht kunye neWillowmore, utshilo uConradie. 

Yena neqela lakhe benza uhlolo lwendlu ngendlu kwiindawo ezisemaphandleni, kwaye babone iimeko ezibuhlungu. 

Kwezi veki zimbalwa zidlulileyo, ubone umzi onamakhwenkwe amathathu aneenyanga ezimbini engakhange atye ukutya, esitya umngqusho kuphela. 

Kwelinye ikhaya, umakhulu wasika isiqingatha sekhaphetshu encinane njengesidlo sangokuhlwa sakhe nabazukulwana bakhe abathandathu, eceba ukungqiba ukutya okungakumbi ngosuku olulandelayo. 

Kunyaka ophelileyo kule ngingqi yaseGcuwa, kwabhubha abantwana abalithoba kwinyanga enye ngenxa yokunqongophala kokutya, utshilo uConradie. 

Kwi-2.1 yezigidi (11.6%) yamakhaya eMzantsi Afrika athwaxwa yindlala, amakhaya angama-683,221 anabantwana abaneminyaka emihlanu ubudala nangaphantsi, ngokwengxelo ka-2021 ye-Statssa. 

Ingxelo ithi abantwana abangenakutya okwaneleyo okunesondlo abakwazi ukukhula ngokufanelekileyo kwaye basengozini enkulu yokungondleki. 

Kwakhona bayasokola ukunikel’ ingqalelo nokufunda, nto leyo ebangela ubuhlwempu nempilo enkenenkene. 

Uninzi olungaphaya – ama-93% – lwabafumana inkxaso-mali yenyanga engama-R350 yoNcedo lweNtlalo kwiNtlupheko bayichithela ekutyeni, ngokutsho kwe-Institute for Economic Justice. 

I-IEJ kunye ne #PayTheGrants bathi abantu abaninzi ebekufanele ukuba bayasifumana isibonelelo baye bakhutshelwa ngaphandle kwaye bacela umngeni kwimigaqo esebenza kwesi sibonelelo kwityala lenkundla elasungulwa ngoJulayi. 

Bathi izigidi zabantu ebekufanele ukuba bayasifumana isibonelelo bakhutshelwa ngaphandle yi-Arhente yoKhuseleko lwezeNtlalo yoMzantsi Afrika (SASSA) ngenxa yovavanyo lwendlela yengeniso kunye nohlahlo lwabiwo-mali. 

UConradie uthe akakholelwa ukuba le nkxaso-mali yenkxaso yabantwana engamakhulu amahlanu yanele ukondla iintsapho ingakumbi kwiindawo ezifana neGcuwa, apho abantu abaninzi kufuneka bakhwele iiteksi ukuze bafumane ukutya. 

Abakwa-SASSA abasiphendulanga isicelo sokuba bahlomle ngala mabango.

 UConradie uthe ngoku uGift of the Givers usebenza ukunceda iintsapho ukuba ziseke izitiya zokutya ezikwaziyo ukuzigcina.

Kwiveki ephelileyo, utyelele inkosikazi ebisoloko itsalela umnxeba iGift of the Givers isithi idinga ukutya kwakhe noluntu lonke. 

Xa uConradie neqela lakhe bafikayo kweli khaya, eli bhinqa lalila. “Abantu bayafa,” waqhubeka ephindaphinda. 

“Abantu bayatsala nzima. Ndizama ukondla uluntu. Kodwa ngaphandle kwezixhobo, kunzima. ” -GroundUp

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *