root - June 27, 2023

  • Iinduli zenkunkuma zizala iimpethu neempuku. 
  • Uyatsarha umoya yinkunkuma ebolileyo.
  • Abahlali baxhalabile ngeziphume zezempilo zoku.
  • USANCO uthi yivale mfana akuzubikwa nokontraka mtsha wokuthutha lenkunkuma.

Peter Luhanga

Ivumba lenkunkuma ebolileyo ligqugqisile kwizitalato zaseDunoon naseWitsand e-Atlantis njengoko inkunkuma yasekhaya ingazange iqokelelwe ukusukela ngomhla wama-30 kuJuni. Oki kungenxa yokuba isivumelwano sababoneleli-nkonzo siphelelwe lixesha, kunye neekontraka ezintsha ezisaza kuqeshwa siSixeko. 

Ukunyuka kwenkunkuma kuyabacaphukisa abahlali kuzo zombini iindawo, kwaye kukhokelela kwingxaki yeempuku ekhulayo. 

Kodwa eDunoon, iSouth African National Civic Organisation iyanqanda ikontraka entsha yokuqokelela inkunkuma ukuba iqalise ukusebenza, inyanzelisa ukuba ijonge abasebenzi bayo ukuba basuka eDunoon kwaye babhalisiwe kuluhlu lwabantu abangaphangeliyo kwisiXeko. 

Umhlali waseDunoon uThembakazi Sotyamtya, 59, uthe ikona yeSitalato i-Akkerboom kunye neMnandi kufutshane nekhaya lakhe sele iyindawo yokulahla inkunkuma yasekhaya kuquka neengxowa zelindle eliphuma kumatyotyombe angqonge loo ndawo.

USotyamtya uthe iimvula zasebusika zibangela ukuba ilindle lihlanjwe ngaphaya komnyango wangaphambili kwaye imeko emdaka ibangele ukuba kuhlaselwe ziimpukane ekhayeni lakhe. 

Ngethuba lotyelelo lwangoMgqibelo we-9 kaJulayi, le ntatheli yabona iimpukane zincamathele kwisilingi yegumbi lakhe lokuphumla kwaye zirhubuluza phezu kwempahla yasekhitshini kunye nezitya zokutya. 

“Yona (inkunkuma) izisa iimpukane. Abantwana bethu basoloko bekhohlela. Sirhanela ukuba kungenxa yobumdaka obungaphandle, watsho esithi abantu baphinde bagibisela izidumbu zezinja neekati kwinduli yenkunkuma. Uthe emva kweeveki ezimbini zokunyuka kwenkunkuma, iimpuku nazo zisiba yingxaki. 

Usihlalo weSouth African National Civic Organisation (SANCO) wesebe laseDunoon uElliot Nkohla uthe isiXeko sityumbe ikontraka entsha kwaye ize kuqalisa ukunikezela ngeenkonzo zikamasipala kodwa iSANCO yamisa ikontraki, inyanzelisa ukuba abasebenzi baqinisekiselwe ukuba bangabahlali baseDunoon ababhaliswe kuvimba weenkcukacha wamabhungana aseBlaauwberg abangaphangeliyo.

“Abazukusebenza de sifumane uluhlu (lwabasebenzi beekontraka zeSixeko) ukuze siqinisekise ukuba bangabahlali baseDunoon, utshilo  Nkohla. Uceba wewadi yaseDunoon uMessie Makuwa uthe uluntu basathethathethana nonokontraka omtsha malunga nokuba bangaphi abantu baseDunoon ababaqeshele ukuqokelela inkunkuma. Ngeli xesha, inkunkuma ifumba kuzo zonke iindlela ezinkulu zaseDunoons, kunye nakwiindlela zaseAtlantis. Kwirenki yeeteksi zaseDunoon, inkunkuma igquma kwikona yeDumani kunye neWaxberry Road, ichaphazela abathengisi ababonelela abakhweli. 

UMkhuseli Ndlwana, owenza ibraai nokuthengisa inyama kwirenki yeeteksi, uthi inkunkuma ibigquba kufutshane nendawo arhweba kuyo. “Iyanuka ngalo lonke ixesha. Kukho iimpethu apho. “Ivumba libi kubathengi, utshilo uNdlwana. EDunoons amatyotyombe ase-Ethembeni kukho iingqumba zenkunkuma ezigquma emva kwezindlu zangasese zoluntu, kuquka namanapkeni asele esebenzile. “Imdaka kakhulu. Kwanezindlu zangasese azicocwa. Bayeka ukucoca ekupheleni kwenyanga yeSilimela, utshilo umhlali uThandiswa Dayimane, naye owatshatyalaliswa ityotyombe lakhe ngomhla wesihlanu kweyeKhala. 

EWitsand, usihlalo weSANCO kule ndawo uThobile Maseti uthe isiXeko siphosa abahlali phantsi kwebhasi kwaye sibanyanzelela ukuba bahlale kwindawo emdaka.

NgeCawe yomhla wethoba kweyeKhala le ntatheli yabona ingqumba yenkunkuma kufutshane nerenki yaseWitsand nakwiindlela zikawonke-wonke kule lokishi. UMaseti uthe umbutho wakhe ubambisene nababesakuba ngabasebenzi bekontraka yedolophu yangaphambili kwaye bavolontiya basusa inkunkuma ebigqunywe kwiindlela iChris Hani kunye neSteve Biko.

Uthe isebe laseWitsands SANCO lisebenzise iR2,400 yemali yalo ukuthenga iingxowa zenkunkuma kunye neegloves ukuqokelela ingqumba yenkunkuma abathi bayifake kwizingxobo zenqanawa ezisetyenziswa sisiXeko ukugcina inkunkuma. “Asazi ukuba zizakuphinda ziqalise na iinkonzo zikamasipala,” utshilo uMaseti.

“Asihlali kwindawo ecocekileyo nesempilweni, sixhalabile ukuba abantwana bethu bangosulelwa zizifo, utshilo umhlali waseWitsand nolilungu leSANCO uAphiwe Krele. Imibuzo ethunyelwe kwiSixeko saseKapa ngoLwesine we-6 kaJulayi ibingekaphendulwa ngoMvulo we-10 Julayi.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *