root - October 24, 2023

Isibongozo sikaCeba sokulungisa iiDunoons kuphela kwibala lokudlala sivusa iingxoxo zebhungana 

Peter Luhanga 

Uceba ukhe wathandabuza ukwabiwa kwemali yenkunzi kamasipala kwiwadi yakhe, esithi ekuphela kwepaki yoluntu kule lokishi ifuna ukulungiswa. 

Uceba weWadi yaseDunoon uMeisie Makuwa uthi le paki izele yinkunkuma elahlwa ngokungekho mthethweni, ishiya abantwana bengenandawo yokudlala, kwaye le meko ibangele ukuphelelwa lithemba kuluntu. 

Oku kuvele kwingxoxo malunga nenkcitho yenkunzi kamasipala kwintlanganiso yebhungana yaseBlaauwberg ngoLwesine we-19 ku-Okthobha xa uMakuwa wayebuza ukuba kutheni ibala lemidlalo lingabandakanywa kuhlahlo lwabiwo-mali lwenkcitho yenkunzi yeSixeko saseKapa. 

“Sikwafuna inkcitho yenkunzi ukuze ipaki yethu ilungiswe, uMakuwa uxelele ooceba bakhe.

 Usihlalo webhungana uPhindile Maxiti uthe iDunoon, njengezinye iindawo, ixhomekeke kucwangciso olusuka kwiSebe leSixeko soLonwabo neePaki. 

“Bekungekho sicwangciso sokuphuhlisa la paki sisuka kwisebe. 

Isebe lecandelo linezicwangciso zalo kunye namaxesha azo kufuneka silinde ukuba singazi ukuba sikude kangakanani kuluhlu lokwakha le paki, utshilo uMaxiti. 

Igosa lesiXeko eliphuma kwiSebe lezoLonwabo kunye neePaki, uZamxolo Fena, wenze uthelekiso phakathi kweDunoon kunye nelokishi yaseJoe Slovo Park eMilnerton, ephawula ukuba zombini ezi ndawo zinengxaki yokulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni.

UFena uthe ulwabelo lwenkcitho enkulu kwisiXeko yenzelwe iiprojekthi ezinkulu. 

Ukwathe ipaki yaseDunoons iThandabantu iphantsi kokusetyenziswa kakhulu. 

Uthe isebe lakhe lithe gqolo ukuthatha indawo yezixhobo epakini, kodwa eyona nto ixhalabisayo kukulahlwa kokulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni, kwaye ucingo belusoloko lungonakaliswa. 

Ucebise ukuba kubekwe izixhobo zokudlala kwibala lemidlalo likamasipala ukuze lisetyenziswe ngabantwana abasebenzisa iPaki yaseThandabantu. 

Kodwa uMakuwa akavumelani noFena malunga nomba wokonakalisa nokubiwa kocingo lweepaki nesango. 

“Andivumelani naye ukuba qho xa ephinda efaka isixhobo siyabiwa bubuxoki akukho sixhobo sitshintshiweyo. 

Uthe wayelilungu lekomiti yewadi phambi kokuba onyulwe njengoceba kwaye wayengavumelani nokubeka izixhobo kwibala lezemidlalo. 

Asinakuthi [abantwana] mabahambe bayokusebenzisa ipaki entsha kwibala lezemidlalo.

 Le paki mayilungiswe kwaye kuvulwe entsha, utshilo uMakuwa. UMaxiti uthe kungoku nje iSebe lezoLonwabo neePaki alinazicwangciso zokuyilungisa le paki. 

Nangona kunjalo, uthe kukho umakhi wabucala ozimiseleyo ukuxhasa ngemali iindleko zenkunzi yokulungisa le paki. 

“Kufuneka sibenzele lula, njengoko elindele ukuvunywa, utshilo uMaxiti. 

Umanejala webhungana uRoxanne Moses uthe isiXeko besinxibelelana nomphuhlisi malunga neemfuneko eziyimfuneko kunye nemigangatho ekufuneka ithotyelwe, kodwa imvume yokugqibela yeprojekthi bekusalindelwe liSebe lezoLonwabo neePaki.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *