root - June 13, 2023

IBlack Sash icela umphathiswa wophuhliso loluntu ukuba abeke iliso kwiSASSA Umbutho woluntu udwelisa imiba emininzi malunga neentlawulo zesibonelelo sikarhulumente uthi kufuneka zisonjululwe ngokukhawuleza. 

Liezl Human

Inkampani iBlack Sash inikezele ngoxwebhu lwezikhalazo kwiSebe loPhuhliso loLuntu (iDSD) icela uMphathiswa uLindiwe Zulu ukuba azise isibonelelo esisisigxina somvuzo osisiseko jikelele kwaye aseke igqiza eliza kujongana ne-Arhente yoKhuseleko lwezeNtlalo yaseMzantsi Afrika (SASSA). 

Uxwebhu lwezikhalazo lweBlack Sash luphawula imiba eyahluka-hlukeneyo ngeentlawulo zegranti, equka: ukucutheka kweendawo zokurhola imali, ukuvalwa kweeposi, iindawo zokurhola ii-ofisi zeposi kunye nee-ATM eziphelelwa yimali, akukho zicwangciso zokucinywa komthwalo, kwaye akukho sicwangciso sicacileyo sokutshintsha amakhadi akwa-SASSA aphelelwe lixesha. 

Ukusukela oko yanikezela uxwebhu lwezikhalazo ngoMeyi, iBlack Sash iye yadibana nomphathiswa ukuxoxa ngale mingeni, ethe yayibona ngokubeka iliso kuluntu ekuhlawulweni kwegranti, utshilo umanejala weBlack Sash kwi-advocacy uHoodah Abrahams-Fayker.

IBlack Sash ixelele uMphathiswa uZulu ukuba umsebenzi wabo phantsi ufumanise ukuba abaxhamli begranti bafumana ukuphazamiseka ekufikeleleni kwigranti yabo ngeSASSA kunye neeposi. 

“Izibonelelo zentlalo zibalulekile kubaxhamli njengoko zibonelela abaxhamli besibonelelo ukuze bakwazi ukuhlangabezana neemfuno zabo ezisisiseko,” utshilo lo mbutho kuxwebhu lwezikhalazo.

Nangona kunjalo abaxhamli abaninzi badibana nokulibaziseka ekufumaneni izibonelelo zabo, kaninzi kufuneka bahambe imigama emide, kwaye kufuneka balinde izibonelelo zabo emigceni ngaphandle kokufikelela kuzo naziphi na iindawo zokuhlala okanye zangasese. 

U-Abrahams-Fayker uthe babongoze iDSD kunye ne-SASSA “ukuba bakhangele iindlela ezizezinye zokuba abaxhamli begranti bafumane izibonelelo zabo ezipheleleyo kwangexesha kwaye banike ufikelelo kwabo batsala nzima ukufumana izibonelelo zoluntu”. 

Imibutho yoluntu, kuqukwa neBlack Sash, ibityhala ngamandla ukuqaliswa kwenkxaso yengeniso esisiseko, ebekwe ubuncinane kwinqanaba lentlupheko engaphezulu (ngoku eyi-R1,417).

 “Nangona sivuma ukuba uninzi lweenkqubo zikarhulumente zithatha ixesha, inkxaso yomvuzo osisiseko ngumba ongxamisekileyo kwaye kufuneka ubekwe phambili ngokukhawuleza ngurhulumente,” utshilo u-Abrahams-Fayker. 

I-DSD ingenise idrafti yomgaqo-nkqubo oquka izindululo ezininzi malunga nengeniso esisiseko kwiikomiti ezisebenzayo ukuze ziqwalaselwe ngo-Epreli, kodwa isigqibo sokugqibela asikenziwa ngokungeniswa kwesibonelelo.

 Isithethi seDSD uLumka Oliphant uthe isebe alikakwazi ukuxoxa “ngomsebenzi owenziweyo” kuba kusafuneka kuqhutyekwe nenkqubo karhulumente. U-Oliphant uthe, “UMphathiswa udibene neBlack Sash kusuku emva kokuba benikezele ngememorandam kwaye waphinda wazibophelela ekuphenduleni kubo.” —GroundUp

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *