root - November 20, 2022

News

Ukusebenza nzima kukaBulelani Mvunyiswas nokuthanda umculo kumzisele indlela entle Ophuma kwityotyombe elingasemva kwendlu kwizitalato ezixineneyo zaseDunoon,oyimvumi yegospile ethe yaba luphawu lwethemba kunye nenkuthazo.  Ngomculo wokhole,...

Bulelani Mvunyiswa’s hard work and passion for music have brought him a long way Peter Luhanga  Emerging from a backyard shack off the crowded streets...

ISanco iyabuxhasa ubunkokheli bethutyana de kubanjwe unyulo  Peter Luhanga  Ukugxothwa kukaceba wakwa ward 104 eDunoons uMessie Makuwa yiANC kubangele ukuba uceba weANC uLazola Gungxe angeniswe...

Sanco supports interim leadership until by-elections are held Peter Luhanga The recall of Dunoon’s ward 104 councillor Messie Makuwa by the ANC has resulted in proportional...

Residents of the City’s emergency housing development face unemployment, extreme heat, and overcrowding. But “we have achieved a lot” says a community member Liezl Human Life...

Completion date uncertain for 488 planned units  Peter Luhanga    Cape Town — A housing initiative intended to alleviate the strain on overcrowded Cape Town...

UMakanaka Muzuva ugqame njengophumeleleyo uphezulu phakathi kwabafundi abahlanu abaphezulu bematriki ngo-2023 eSinenjongo High School, eJoe Slovo Park, eMilnerton. Ifoto: Peter Luhanga  Bamenzile umahluko ngaphandle kwemicelimngeni...

Poverty, noise, loadshedding and crowded living conditions didn’t stop these learners reaching their academic dreams Peter Luhanga  Despite the challenge of living with her two...

Uceba uMessie Makuwa uvile ngokukhutshwa kwakhe kwimizuzu nje embalwa phambi kwebhunga lebhunga leSixeko saseKapa  UMakuwa uthi ukulungele ukulwa nokubizwa kwakhe enkundleni.  Peter Luhanga  Kwimeko eyothusayo,...