root - November 14, 2023

Ngenxa yempalalo gazi

AMBESIWE MBANA

Yaba ngummangaliso omkhulu into yokuqalwa kokuphekelwa abo basweleyo khon’ukuze bangalal’izisu zikhal’umoya ngenxa yokungqengqa kwekati eziko. 

UAndiswa Ncamiso yinzalelwana yaseKomani neye yabonisa ubugorha kulutsha, abantwana kwakunye yonke lo miphini yakwilokishi iJoe Slovo kude kufuphi neMilnerton ngokuthi aqale ukubaphekela ukuzama ukugweba indlala. 

“Kwakumana ukufika abantwana ababini abaluhlobo lohlanga lamaNdiya bezokucela ukutya apha endlini, ngokuhamba kweentsuku bamane besiza nabanye kulapho kanye ke endaqonda mandiqalise ukubaphekela,” utshilo uAndiswa.

Ucacisele iphephandaba le I’liso Labantu ukuba unako ukuchanakala nanjengoko naye engaphangeli kwaye yonke into iphuma epokothweni yakhe ukuquka amanzi, ukutya okwenza amaR695 ukuqikelela ngosuku kwakunye nerhasi ayibhatalela rhoqo emva kweentsuku ezintlanu nangona iyi9kg nje ngenxa yokukhawuleza ukuphela.

 “Ngoku ndandiqala ukupheka ndandipheka iintsuku ezintathu kodwa ngenxa yokungqubana kwabantu yonke imihla apha endlini bambi bendibuza ukuba ndiza kupheka nini ndaqonda ukuba mandipheke iintsuku ezisithandathu kwezi zisixhenxe.

“Ndizama ukukhawulelana nabo basweleyo nokuphungula ukuphangwa kwabantu ngokuba ndikholelwa ekubeni abantu sebesenza izinto ezinjalo kungenxa yendlala,” umnu Ncamiso nongumyeni kamama uAndiswa Ncamiso utshilo kwaye ekwakhuthaza nokuba urhulumente angenelele xa izinto zithanda ukuba maxongo olu hlobo. 

Lusizi into yokungabinanto eya phantsi kwempumlo kwaye ayinambitheki kwaphela xa nabantwana besiba ziingxwelerha zoko.

Abantu abaninzi bavume ngelinye ukuba bayakubulela ukuphekwa kokutya ngumam’uNcamiso bekwancoma nokuba ukutya kwakhe kumnandi nangona ephekela abantu abaninzi akubingathi wenza into angayifuniyo.

Omnye wabantu abancedakalayo kukupheka kuka mama uNcamiso uSiyabulela Fumaniso uthe, “Ndinqwenela ukuba umam’uNcamiso afumane abantu abanokuthi bamncede ngezinto azidingayo, uyasinceda kakhulu thina bangaphangeliyo silala sinethemba.”

Unomnqweno wokufumana abaxhasi abanokuuncedisana naye kwaye kwiminyaka ezayo uzibona sele ekwinkqwankqwa eliphezulu kakhulu ekwazi ukunceda nabanye abantu abaninzi.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *