root - April 23, 2024

UMoses Matiso ufunga ngokubeka phambili uphuhliso lweziseko ezingundoqo 

Amagosa eSANCO agxininisa isimo esingesopolitiki, agxininisa intlalo-ntle yoluntu 

INTATHELI YETHU

Inkokheli entsha ithathe iintambo eWitsand, eAtlantis, emva kokuba umbutho wezoluntu welizwe loMzantsi Afrika (SANCO) ubambe unyulo olungqongqo ngethuba lendibano yonyaka ngoLwesine. 

Kwiholo loluntu eyayizele imi ngeembambo, amalungu angama-295 abhalisiweyo eSANCO asuka eWitsand athabathe inxaxheba ekunyuleni iinkokeli ezintsha, nenkqubo eyayiphantsi kolawulo lwamagosa e-SANCO kazwelonke nawephondo phakathi kothakazelelo olukhulu lotshintsho, nokuzinikela kwiinkqubo zedemokhrasi kuluntu. 

Ulonyulo olubanjelwe kwisebe leJS Masakala Peninsula, lubone iinkokeli ezintandathu zonyulwe kwizikhundla eziphambili eziquka usihlalo, usekela sihlalo, unobhala, usekela nobhala kunye nonondyebo. 

Ukongeza, abanye abagqatswa abalithoba baye bakhethwa njengabatyunjwa abongezelelweyo, besenza iqela lamalungu ali-15 elilungele ukujamelana nemingeni ezayo. 

Ulonyulo luphawula isahluko esitsha eWitsand, apho ubunkokheli obutsha obuthe bonyulwa buthembisa isiqalo esitsha kunye nokugxila ngokutsha ekusombululeni imiba enzima ejongene noluntu. 

Usihlalo osandula ukunyulwa uMoses Matiso ugxininise umanyano phakathi kwabachaphazelekayo kunye nokuzinikela ekumeleni umbutho ongacaluli ngokobuhlanga nongenzi ngeniso.

Ndiza kudibanisa bonke abachaphazelekayo ekuhlaleni ndibadibanise babe banye, utshilo uMatiso. 

Uthe isihogo sibeka phambili iziseko zoluntu, kuquka nokulungiswa kweholo yoluntu exoxa noEskom, nokusekwa kweziko lolutsha nethala leencwadi. 

Wayezimisele ukulwa nezinga lolwaphulo-mthetho elandayo ngokuphumeza amanyathelo okulwa nolwaphulo-mthetho nokusebenzisana nee-arhente zogcino-mthetho. 

Ethetha ngemiba engxamisekileyo ejongene nabahlali kumatyotyombe, uthe wayekumela ngamandla ukubonelelwa kombane ngokusesikweni kumatyotyombe afana neKontiki Land, Covid, kunye neKhululeka. 

“Abantu bethu abahlala ematyotyombeni bafanelwe ngcono, utshilo. Ukwathe uzakusebenzisana nabahlali ukujongana neenkxalabo zabo kunye nokuseka imibutho eyongezelelweyo yabachaphazelekayo. 

Uthembise ngokuseka idesika yezabasebenzi ukunceda abasebenzi abajongene nemingeni nabaqeshi babo Emva kolonyulo, usihlalo weSANCO eNtshona Koloni uConnie August uvuyisene neenkokheli ezisanda kunyulwa ngeli xesha ekhumbuza amalungu eSANCO ukuba ahlukane nokunxiba iimpahla zombutho wezopolitiko xa esenza imisebenzi yemibutho. 

U-August uthe i-SANCO ngumbutho ongenzi politiki ogxile kuphuhliso loluntu nentlalontle, owahlukileyo kwezopolitiko. 

“Ukuba awunaso isikipa sikaSANCO, nceda unxibe iimpahla zasekuhlaleni. Ningezi kwiintlanganiso zeSANCO ninxibe imibala yeqela lenu lezopolitiko, utshilo u-Agasti. 

“Kwaye musani ukuya kumaphulo asekuhlaleni niqale nilwele izikhundla zeCLO (igosa lonxibelelwano noluntu), walumkisa uDalisile Mfazwe, inkokeli kazwelonke yalo mbutho. 

UMfazwe uthe ezi nkokeli zisandul’ ukunyulwa kufuneka zigxile ekuphuculeni ukuhanjiswa kweenkonzo. 

Ukhuthaze ukuba kufakwe izixhobo zokuzilolonga kwiholo yoluntu kunye nokuphuhliswa kwamabala ezemidlalo, egxininisa ukubaluleka kwezi zixhobo zokubandakanya ulutsha. 

Ukongeza, ulumkise iinkokeli ukuba ayingabo bonke abathunywa abangama-295 abaluvumileyo unyulo lwabo, ecacisa ukuba oku akubangelwa bubutshaba. Niya kuba ziinkokeli zabo bonke. 

Eli sebe lelenu nonke, utshilo. Iinkokeli ezisandul’ ukunyulwa ezintandathu eziphezulu kwi-SANCO JS Masakala Peninsula isebe ngaba: Moses Matiso njengosihlalo; uBanathi Magani njengosekela-sihlalo; Siyabonga Nkalitshane njengonobhala; uChuma Gabuza njengosekela Nobhala; kunye noPhatiswa Nokrayo njengonondyebo. 

Umququzeleli: Mzukisi Mfamela

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *