root - January 30, 2024

Uceba uMessie Makuwa uvile ngokukhutshwa kwakhe kwimizuzu nje embalwa phambi kwebhunga lebhunga leSixeko saseKapa 

UMakuwa uthi ukulungele ukulwa nokubizwa kwakhe enkundleni. 

Peter Luhanga 

Kwimeko eyothusayo, umbutho olawulayo we-African National Congress (ANC) urhoxise ngokungalindelekanga uceba wewadi kamasipala exineneyo eDunoon eKapa. 

Uceba uMessie Makuwa, othunyelwe ngumbutho wakhe wezopolitiko ukuze akhusele iWadi 104 yaseKapa kunyulo loomasipala ngo-2021, ngoku ujongene nokuthotywa kwexesha lakhe ngokungalindelekanga. 

Oku kulandela izityholo zeSouth African National Civic Organisation (Sanco) isebe laseDunoon zokuba kukho ukuqhawuka okungalungisekiyo kunxibelelwano noluntu. 

UMakuwa uvile ngokugxothwa kwakhe ngoLwesihlanu odlulileyo njengoko ebesendleleni eya kwibhunga lebhunga leSixeko saseKapa. 

Unobhala wengingqi yeqela lakhe uDullah Omar wamamkela kanye ngaphambi kokuba angene kwibhunga, echaza injongo yokumazisa buqu ngokubuyiselwa kwakhe phambi kokuba ayive kwenye indawo.

UMakuwa uthi akakafumani neleta esemthethweni emazisa ngokurhoxiswa kwakhe. 

Nangona kunjalo, uxwebhu olukwiletahedi esemthethweni ye-ANC malunga noku belusasazwa kumakhasi onxibelelwano, kwaye lufakwe kwiqela leqela lonyulo lasekuhlaleni likaWhatsApp. 

UMakuwa ufunge ukuba uyakuchasa ukubizwa kwakhe, esithi umbutho wakhe usilele ukulandela amajelo afanelekileyo. 

Uthi ezi zityholo atyholwa ngazo uzenze ngaphandle kokumnika ithuba lokuba aveze elakhe icala, kwaye akakabizwa naphambi kwekomiti yoluleko yombutho. 

Uyabuza ukuba semthethweni kokugxothwa kwakhe ekukhanyeni kwentsebenzo yakhe kwibhungana. “Abazange bandise kwi-DC (ikomiti yoluleko). 

Njengoceba ubizelwe kwi-DC. Njengoceba ndiqhube kakuhle kakhulu. Abakwazi ukundikhumbula nje ngokungathi bakhumbula inja. 

Andiyi kuvuma ukulala phantsi. Ndikulungele ukubasa enkundleni. Ndikulungele ukulamba ukuhlawula iindleko zomthetho. Abazukundixelela ngolo hlobo,” utshilo uMakuwa. 

Uthi ezinye zezityholo atyatyekwa zona lisebe laseSanco Dunoon ziquka izityholo ezinxulumene nabahlali basematyotyombeni ase-Ethembeni abathe batshatyalaliswa ngumlilo kwinyanga yeKhala. 

Abahlali abafuna umbane bagibisele inkunkuma yasekhaya kwiofisi yakhe, bemtyhola ngokusilela ukubonelela ngombane. 

“Andinguye uEskom. Ingaba lityala lam ukuba uEskom khange abonelele ngombane (emva kokutsha kwamatyotyombe Ethembeni)? Andizukuyiyeka ilale phantsi. 

Ndiza kuyithatha ngakumbi. Baye banyelisa isimilo sam. Bane-ajenda (isebe leSanco Dunoon)…Ndiza kuyitshabalalisa (i-ajenda). Ndizilungisile. Sele ndidibene namagqwetha.” 

Uthi ezinye izityholo zesebe laseSanco Dunoon kukuba uzimanye neDA, nangona akanabudlelwane nalo mbutho. 

“Yiminyaka engaphaya kwamashumi amabini anesihlanu ndisebenza eDunoon kwiANC. Ndisebenzise ubutyebi bam ukukhankasela i-ANC,” utshilo. 

Ukholelwa ukuba amalungu athile esebe laseSanco Dunoon ayefuna ukuba abalwele ukuba bafumane iithenda zikamasipala, kwaye uthi uza kuqinisekisa ukuba bayabhencwa. 

USinethemba Matomela, usihlalo weSanco eDunoon, uthi iANC ikwindlela elungileyo yokubiza uceba uMakuwa.

“I-ANC isenzele into entle. SiyiSanco siyiqhwabela izandla iANC ngokuthatha eso sigqibo. 

Kudala sikhalaza ngaye. Akamameli. Akayazi indlela yokuthetha nabantu. Ebesonakalisa igama leANC,” utshilo uMatomela. 

IWadi 104 iphantsi kweANC kwisebe likaOliver Tambo. 

Usihlalo weli sebe uAndile Peter ubungqinile ubunyani bale leta, esithi silusizi isigqibo sokumkhumbula. UPeter uthi uMakuwa ubuyiselwe ekubeni nguceba kodwa wahlala elilungu leANC. 

“Kuxhomekeke kwi-ANC ukuba imisele ukuba isisa, isasasazwe ngokutsha okanye isibize … siphantsi komyalelo we-ANC. 

Kuyadabukisa ukuba isigqibo (sokukhumbula) siya kuchaphazela indlela yokuphila kwabo bathunyelweyo. 

Izikhundla ezinjalo kunye nokusasazwa zihambelana nomvuzo wemali ekupheleni kosuku. Kuba kubi ngakumbi xa ukhunjuzwa ngaphambi kokuphela kwekota. 

Kuba kubi ngakumbi xa loo maqabane engasasazwa ngokutsha,” utshilo uPeter. Ucebisa ukuba sisifundo ekufuneka i-ANC isifundile – ukubhalisa abathunywa ababuyiselweyo kuthotho lweenkqubo zokuxhobisa ukuze ukubuyiselwa kwabo kungabi nafuthe libi ebomini babo. 

Ngokuphathelele kwezinye zezityholo ezikhokelela ekubeni akhumbule, ezifana nokungaqokelelwa kwenkunkuma yasekhaya eDunoon, uthi ayingomcimbi ongaphakathi kuceba wewadi koko ngumba kamasipala. 

“Ezo zezinye zeeseshoni zemfundo esizidingayo ukuze sixhobise uluntu lwethu. Ezinye zezikhalazo zabahlali zingaphaya kwamandla ooceba. 

Uluntu kufuneka luxhotyiswe ukuze luwazi umsebenzi kaceba wewadi kuba yonke into engahambi kakuhle basola uceba,” utshilo. 

Umbhexeshi we-ANC kwibhunga leSixeko saseKapa, ​​uceba uPetronella Heynes uthi ukususwa kukaMakuwa kusekelwe kwizinto ezininzi. 

“Njengombutho, i-ANC iqhuba uhlolo   kwaye yenze izindululo kwaye iyaziswa, siyayithobela. Sonke (amalungu aphantsi kweANC) kwiBhunga, ePalamente, siphantsi kweenceba zeANC,” utshilo uHeynes.

UCeba uDesirée Visagie, umbhexeshi oyintloko we-DA kwisiXeko saseKapa, ​​uthi i-ofisi yakhe ayikafumani ukurhoxa ngokusesikweni kuMakuwa.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *