root - March 28, 2023

Ngu Anita Khaile 

Umfundi wamabanga aphezulu eDunoon uchongwe njengonobuhle kukhuphiswano obelubanjwe kutshanje eSophakama Primary School.

UZibanzi Dyantyi ominyaka eli-16 nofunda eSinenjogo High School eJoe Slovo Park uchongwe njengo  Miss Dunoon logama u Davidson Johnson  ona – 23 echongwe njengo  Mr Dunoon.

Olukhuphiswano belunesihloko esithi ” thatha isidima sakho uqaqambise ikamva”  luququzelelwe yintlanganisela  yemibutho yokuhlala efana ne Idwalalethu Foundation, Gwadiso Foundation, Our Pride Rebirth Foundation, iMondreki Fashion Design Foundation  ne Vukani Makhosikazi.

Umququzeleli uSinovuyo Willem uthe iinjongo zalomcimbi kukukhuthaza intembelo kulutsha lwase Dunoon khonukuze  luphuhlise italente zolutsha.

“Bendinoloyiko kuqala kodwa inkxaso yezihlobo zam indenze ndomelela. Ngalo lonke ithuba bendisoyika bendivele ndibajonge ndincume,”  utshilo uDyantyi.

 “Lithe lakubizwa igama lam kusithiwa  ndingu  Miss Dunoon 2023, ndazaliswa luvuyo ndothuswe nje kukuba ndingakhali . Ndivuya kakhulu ukuba yinxalenye yotshintsho eDunoon,” utshilo. 

UJohnson uthe yena ibikukoqala ukungenela ukhuphiswano kodwa ebenethemba lokuba uzakusibamba isicoco. 

Injinga ye  Miss Bikini Cape Town Public Choice 2022 uNtombovuyo ‘Ntosh’ Ngomana  ubengumqeqeshi wamantombazana  angene ukhuphiswano. UNgomana uvakalise uchulumanco ngendlela intwazana eziqhakaze ngayo eqonqeni.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *