root - March 28, 2023

INTANTHELI YETHU  

Ucimicimi wombane oqengqelekayo uchaphazela amaziko oqeqwesho lweentsana ezingaphaya kwama- 120 e Dunoon.

Kwingxokozelo yobutyadidi bamatyotyombe ase Dunoon ,Ubunye Educare Centre  yindawo enikezela uqeqesho kwintsana umhla nezolo. Bafundisa iintsana ngokwehlobo lwe  Curriculum Assessment Policy Statement (CAPS), baqononondisa kwiintsana ezingaphantsi kweminyaka esixhense.  Kodwa omnye wabaxhasi beliziko obekade enceda apha kwiminyaka eli-16 egqithileyo urhoxise uncedo lwakhe obeluyi R40 000 ngenyanga.

Umqondisi weliziko u-Esther Cupido uthi umxhasi wabo urhoxile ebeka izibakala ezinokuthanani nocimicimi obangelwa kukufeda kwenkampani engu Eskom ethulula umbane zwenibanzi.

UCupido uthi isebe lemfundo ephondweni lihlawulele imivuzo yootishala abane kweliziko laze lathenga izixhobo ezithile zokufundisa kodwa wathi abanayo imali yokuqhubeka neenkonzo zabo ezifana nokuhlawulela abanye abasebenzi, ootishala, abapheki, inqununu, umgcinisikolo nabanye abasebenza apho.

Ezinye iinkcitho ziquka i-inshorens, ukuthengwa koncwadi lwesikolo, ukuhlawulelwa kwemfonomfono neemali zesiXeko. 

“Imali yeenkonzo zethu esizityalayo ibalelwa ku R6,000,” utshilo u-Cupido.

 “Ibhajeti yethu ikumyinge we R120,000 kodwa sifumana imali eyi  R70,000 kwisebe lemfundo .Umxhasi wethu oyintloko urhoxise imali engange R40,000 ,” utshilo.

Uthi ukurhoa kwalomxhasi kuthetha ikamva elimnyama kubo kwaye abasayi kukwazi ukondla abantwana emva koku.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *