root - February 28, 2023

Uhlahlo lwabiwo-mali lwesibonelelo se-Covid lwehliswe nge-R8-bhiliyoni. 

Marecia Damons

Umphathiswa wezemali uEnoch Godongwana ubhengeze ukonyuswa kwemali yesibonelelo sikarhulumente ephantsi kunokwenyuka kwamaxabiso.

Uncedo lweSocial Relief of Distress (SRD) lwandiselwa kude kube yi-31 Matshi 2024. Uhlahlo lwabiwo-mali lwehle nge-R8-bhiliyoni kuhlahlo lwabiwo-mali lwangaphambili lwe-R44-bhiliyoni.

UGodongwana ukwabele iPosi yoMzantsi Afrika iR2.4-billion ukukhulisa uzinzo.

Umphathiswa wezemali uEnoch Godongwana ubhengeze ukonyuswa kwemali yesibonelelo sikarhulumente ngethuba esenza intetho yakhe yohlahlo lwabiwo mali ngoLwesithathu, kodwa ezi ziphantsi kwezinga lokunyuka kwamaxabiso.

Umphathiswa wabele i-R36-bhiliyoni ukuxhasa ukwandiswa kwesibonelelo se-Covid-19 sokuNceda kwiNtlupheko (SRD) kude kube ngumhla wama-31 kuMatshi ka-2024. Oku kwehle nge-R8-bhiliyoni kuhlahlo lwabiwo-mali lwangaphambili lwe-SRD lwe-R44-bhiliyoni.

Uthe iR30-bhiliyoni izakusetyenziselwa ukonyuka kwexabiso lentengo kwezinye izibonelelo zoluntu. Kodwa izibonelelo azihambelani nesantya sokunyuka kwamaxabiso, ngoku sikwi-6.9% phakathi kukaJanuwari 2022 noJanuwari 2023 ngokweStatsSA. Amaxabiso okutya ayenyuka ngokukhawuleza, ngaphezulu kwe-13% apha enyakeni.

Utshintsho kwizibonelelo kulo nyaka ngolu hlobo lulandelayo:

ISibonelelo seFoster Care siya kunyuka ukusuka kumhla woku-1 kuTshazimpuzi nge-R50 ukusuka kwi-R1,070 ukuya kwi-R1,120 ukuya kwi-R1,130 ngo-Oktobha wama-2023.

ISibonelelo seNkxaso yoMntwana siya kunyuka nge-R20 ukusuka kwi-R480 ukuya kuma-R500 ukusuka ngomhla woku-1 kuTshazimpuzi wama-2023. Iya kunyuka iye kuma-R510 ngo-Oktobha.

ISibonelelo sokuKhubazeka siya kunyuka nge-R90 ukusuka kwi-R1,990 ukuya kwi-R2,080 ngo-Epreli 2023 kunye ne-R2,090 ngo-Oktobha 2023.

ISibonelelo saBadala sikwanyuka nge-R90 ukusuka kwi-R1,990 ukuya kwi-R2,080 ngo-Epreli wama-2023 ukuya kwi-R2,090 ngo-Oktobha ka-2023.

ISibonelelo sokuXhomekeka kweNkathalo sinyuka nge-R90 ukusuka kwi-R1,990 ukuya kwi-R2,080 ngo-Epreli kunye ne-R2,090 ngo-Oktobha wama-2023.

ISibonelelo saMagqala eMfazwe siya konyuka nge-R90 ukusuka kwi-R2,010 ukuya kwi-R2,100 ngo-Epreli wama-2023 siye kutsho kwi-R2,110 ngo-Oktobha.

UGodongwana akazange azikhankanye ezinye izibonelelo kwintetho yakhe yohlahlo lwabiwo-mali.

Izinga lokunyuka kwamaxabiso kubantu abadla umhlala-phantsi ngokweStatsSA lingaphezulu nakumyinge we-6.9% wokunyuka kwamaxabiso, kwi-7.6% ngonyaka.

UGodongwana wabele iPosi yoMzantsi Afrika iR2.4-billion. Uthe oku “kuya kukhatshwa yimiqathango engqongqo yokuqinisekisa ukuzinza, ukuphendula kunye nokungafihlisi”.

“Ukuba imiqathango ayifezekiswa, ayizuphuma imali,” utshilo uGodongwana.

Uvumile ukuba “amakhaya aphantsi koxinzelelo lokunyuka kweendleko zokuphila”. “Le ayilohlahlo lwabiwo-mali olunobucukubhede,” utshilo uGodongwana. “Luhlahlo lwabiwo-mali olwenza urhwebo olunzima kumdla wempumelelo yelizwe elifutshane kunye nexesha elide.”- Ground Up.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *