Peter Luhanga - November 20, 2022

Kwisihlandlo sesibini kule kota, abafundi besikolo samabanga aphakamileyo sasekuhlaleni baye bawa ngenxa yesityholo sokubonwa zizinyanya.

Ukufunda kuphazamiseken gequbuliso kwisikolo samabanga aphakamileyo iTable View nge-1 Novemba xa abafundi abaninzi nootitshala bewa, kutyholwa ukuba kungenxa yokubna okanye ukubonwa zizinyanya.

Esisiganeko senzeke kwiSikolo samaBanga aPhakamileyo iSunridge Circle, nesihlala ikakhulu abafundi baseDunoon, singqinwe liSebe leMfundo leNtshona Koloni (WCED).

“Njengokuba kutyhutyha imiyalezo eyahlukeneyo malunga nesi sehlo esenzekayo, singathanda ukucacisa ukuba abafundi abaliqela nabanye ootishala baye bawa okanye baxela ukuba bayagula,” itshilo ileta eyathunyelwa kubazali libambela lenqununu yesikolo.

“Siyivumile into yokuba sisikolo esineenkolelo ezininzi ezahlukeneyo kwaye
oku kufuneka kuhlonitshwe ngabo bonke. Esi siganeko sixelwe kwiSebe iWCED ngenkxaso nesikhokelo sabo,” itshilo le leta.

Abazali bacelwa ukuba bathumele nge-imeyili inkxalabo okanye imibuzo esikolweni ukuze bancedise “ekuqulunqweni komgaqo-nkqubo onolwazi nowahlukeneyo obambelela kuzo zonke iinkolelo zabazali”.

“Sithanda ukuniqinisekisa ukuba le meko siyilawula kangangoko sinako
izakhono. Siye sabonisana neengcali kulo mmandla kwaye safumana isikhokelo sokunciphisa
ifuthe kwixesha lemfundo njengoko sele sisondele kuthotho lweemvavanyo zokuphela konyaka,” yatsho le leta.

Engqina esi sehlo, isithethi seSebe iWCED uMillicent Merton uthe abafundi kwesi sikolo baxele ukuba baziva begula okanye betyhafile ngenxa “yokufowunelwa ngokomoya/ngokwezinyanya okanye ukubona”.

UMerton uthe le meko yakwaziwa yaye amagosa ezithili zemfundo zeSebe iWCED awayekweso sikolo ngelo xesha ekweminye imisebenzi, akwazi ukuncedisa nokucebisa abaphathi besikolo ngokufanelekileyo.

Uthe isikolo sihleli sivuliwe, nangona abazali abaninzi begqibe ekubeni baqokelele abantwana babo.
Akukho viwo lwematriki luphazamisekileyo njengoko isikolo sithetha nje samkela kuphela abafundi ukusuka kwibanga lesi-8 ukuya kwele-10.

Uthe iSebe iWCED lenze amalungiselelo okuba isayikholojisti nonontlalontle atyelele isikolo ukuze anike ingqwalasela kubafundi nootitshala.

Umzali waseDunoon onomntwana ofunda kwesi sikolo nocele ukuba lingachazwa igama lakhe ngenjongo yokukhusela isazisi somntwana wabo, uthe waya kulanda unyana wakhe kwangoko emva kokuva ngesi sehlo.

Lo bawo uthe sisihlandlo sesibini kule kota kwenzeka isiganeko esikumila kunje kwesi sikolo kwaye ibakhathaza kakhulu abazali nanjengoko imeko yesikolo ingasalungelanga ukufunda.

“Into ecaphukisayo kukuba ayiqali ukwenzeka into enje kwesi sikolo. Umntwana wam uwile izihlandlo ezibini kwesi sikolo. Umntwana wam akasakhuselekanga kwesi sikolo,” utshilo.

Uthe abafundi bafuna ukutshintshelwa kwezinye izikolo kodwa akwenzeki oko njengoko sele kuphele unyaka kungekho ndawo kwezinye izikolo. Ixesha lobhaliso lonyaka wesikolo ka-2023 lalisele liphelile.

Uthe umntwana wakhe, njengabanye abafundi, wamxelela ukuba ubone inyoka kwelinye lamagumbi esikolo.

“Umntwana wam ufuna ukucetyiswa,” watsho.

Omnye umama naye ocele ukuba lingachazwa igama lakhe, uthe intombi yakhe ibingayanga esikolweni iintsuku ezintathu emva kwesehlo sesibini.

“Asiyonto intle leyo. Xa uthumela umntwana wakho esikolweni uyamthumela ukuba afunde kodwa uyawa esikolweni. Asazi ukuba kuya kwenzeka ntoni kubantwana bethu xa besesikolweni,” utshilo umama.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *