Peter Luhanga - November 20, 2022

  • Iqela labantu abakhubazekileyo abalishumi baye baqeshwa ukugcina isikolo iSophakama Primary sicocekile
  • Umvuzo usetyenziselwa ukuzixhasa, kunye namalungu osapho asele ekhulile
  • Abantwana besikolo bafunda abantu abakhubazekileyo ngamalungu oluntu anemveliso

Iqela labahlali baseDunoon abakhange bavume ukuba inkuthazo zabo zibavalele, bathathe uxanduva lokucoca kwisikolo iSophakama Primary kule lokishi.

Iqela labahlali abalishumi abakhubazekileyo batyikitye isivumelwano seenyanga ezintandathu, esiqala ngomhla we-17 kweyeDwarha, sokubonelela ngeenkonzo zokucoca eziya kuthi zibonelele ngengeniso yokongeza kwizibonelelo zokukhubazeka abazifumanayo.

uShasha, omilenze yakhe inqunyulwe entla kwedolo, utshayela ibala lesikolo ngelixa ehamba ngesitulo esinamavili, efika emsebenzini kwangentseni ukuze aqinisekise ukuba isikolo sicocekile phambi kokuba abafundi bafike.

“Ndiyayazi indlela yokuvuka ekuseni kakhulu njengaye wonke umntu ukuya emsebenzini. Andikwazi ukuhlala nje ekhaya. Ukuhlala nje kwindawo akuyonto intle…ungaphela usebenzisa iziyobisi kwaye wenze zonke izinto ezingalunganga,” utshilo uShasha ohlala kumatyotyombe eDunoon Ekuphumuleni.

Uthi umsebenzi wokucoca umgcina esebenza ngokwasemzimbeni nasengqondweni.
Utata wabantwana ababini abaneminyaka elithoba kunye ne-13 ubudala uthi umvuzo womsebenzi wokucoca isikolo uyanceda ekuboneleleni ngokupheleleyo abantwana bakhe kunye nesithandwa sakhe.

Uthe: “Ngaphambili, ndandingakwazi ukubabonelela ngokupheleleyo ngenkxaso-mali yokukhubazeka ndindodwa, ngoku ndiza kukwazi nokuthumela inkxaso yemali kubazali bam.”

UThobani Ngejani, 22, uhlala nabazali bakhe kumatyotyombe aseDoornbach Kwa 5. Uhamba ngenkxaso yentonga kwaye uyasokola ukuthetha.

Uthi ithuba lomsebenzi lilunge kakhulu kuye nanjengoko isibonelelo sokukhubazeka besisetyenziswa ngabazali bakhe kuzo zonke iimfuno zekhaya. Ngoku umvuzo womsebenzi uza kumenza athenge izinto zangasese azikhethele zona.

UNgejani, okwanguDJ, uthi uyakonwabela ukulungisa indawo yesikolo nanjengoko imenza umthambo. Kundigcina ndixakekile, ukuba ndingadandatheki yaye ndingacingi ngezinto ezimbi.”

USinoxolo Tofi, 22, nokwahlala kumatyotyombe aseDoornbach Kwa 5, uthi “mkhulu kakhulu umsebenzi wokucoca” kuba umenza akwazi ukondla umtshana wakhe ononina ongaphangeliyo, ukwanceda nokuba ancedise nomama wakhe ongaphangeliyo.

UJohn Beto, oneminyaka engama-54, olibalayo, uthi umsebenzi wokucoca uyamnceda akhumbule izinto.

“Ndizilibala kakhulu izinto kwaye umsebenzi uyanceda ukubuyisela inkumbulo yam,” utshilo uBeto
Umntu odla umhlala-phantsi u-Elese Beto, oneminyaka engama-63, ngumphathi weqela. Ingozi yeteksi kwiminyaka esixhenxe eyadlulayo yamshiya enzakele emlenzeni kwaye uyasokola nokuhamba.

Yena iqela uziphethe kakuhle kwaye unika ingxelo yomsebenzi ngexesha kwaye akukho zizathu.

UBeto uthi: “Yonke imihla basebenza nam kwaye bayalibamba ixesha emsebenzini.

Uthi umsebenzi wabo ubandakanya ukucoca iifestile zeklasi, iingcango, izindlu zangasese namabala esikolo.

Inqununu yesikolo uAmos Siwayi uthi eli qela likhokelele abafundi ukuba babone ukuba ukukhubazeka akuthinteli ukuba abantu bangakwazi ukusebenza kwaye babe ngamalungu oluntu anemveliso.

Uthi oku kukwanceda ukulwa nocalucalulo oluhlala luthwaxwa ngabantu abakhubazekileyo.

“Uluntu lwethu ngamanye amaxesha lubajongela phantsi abantu abakhubazekileyo. Ngoko ke abafundi bethu bayabaqhela besebancinci, babamkela njengamalungu oluntu lwethu abakwaziyo ukwenza izinto, kwaye kwangaxeshanye isikolo siyaxhamla, sicocekile kwaye sisempilweni,” utshilo uSiwayi.

Ukuphawula ukuqala kwenyanga yokwazisa ngamalungelo okhubazeko – ebonwa rhoqo ngonyaka ukusuka nge-3 kaNovemba kude kube luSuku lwaMazwe ngaMazwe lwaBantu abaKhubazekileyo ngomhla wesi-3 kweyoMnga – UMphathiswa weSebe loPhuhliso lweNtlalo eNtshona Koloni uSharna Fernandez uthe isitshixo sokuxhasa amalungelo abantu abakhubazekileyo siqala “nganye kuthi ukujonga imisebenzi yethu yemihla ngemihla” ngelensi yokubandakanywa kunye nokufikeleleka.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *